ODTÜ Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 11 Mart 2018

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 11 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

ODTÜ Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 11 Mart 2018
11 Mart 2018 Pazar 21:35

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 11 Mart 2018 tarihli ve 30357 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ MALZEMELERİ VE
DEPOLAMA CİHAZLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ENDAM): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki hızlı gelişimini sürdürebilmesi için şebeke enerjisinin depolanmasına ilişkin uygun altyapının yerli olanaklarla oluşturulmasına katkıda bulunmak,

b) Şebeke dışı bağımsız birimlerin oluşumunu teşvik etmek sureti ile şebeke dışı depolama ihtiyaçlarına çözüm oluşturmaya yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak,

c) Savunma sanayisinin enerji kaynağı ihtiyacına cevap verecek teknolojileri geliştirmek ve prototip cihaz üretmek,

ç) Yeni, ara ve son ürünler geliştirmek ve bu ürünlerin ticarileştirilmesini teşvik etmek,

d) Akademi ve sanayi için nitelikli insan gücü yetiştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Enerji malzemeleri ve depolama cihazları alanında araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek,

c) Üniversite mensuplarının araştırma faaliyetlerine destek olmak,

ç) Öğrencilerin ilgili konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan gücü yetiştirmek,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri vermek, tasarım, analiz, test ve teknoloji geliştirme desteği sağlamak,

f) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve toplumda enerji malzemeleri ve depolama cihazları konusunda farkındalık yaratmak,

g) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini desteklemek,

ğ) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; konuyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) İlgili alanda uzman Üniversite öğretim elemanları arasından bir veya daha fazla kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek,

ç) Müdürün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı hallerde ise daha sık toplanmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, aşağıda belirtilen grupların temsilcilerinden oluşur:

a) Üniversitede Merkez faaliyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri,

b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,

c) İstekleri halinde, diğer üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin temsilcileri,

ç) Merkez ile ilgilenen diğer kuruluşların temsilcileri.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(3) Danışma Kurulunda, Yönetim Kurulu üyelerinden başka en fazla dokuz üye bulunur. Bu üyeler; Müdür tarafından belirlenir ve Danışma Kurulu üyeliğine bir yıllığına davet edilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek,

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,

c) Tamamlanmış ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek,

ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


11 Mart 2018 tarihli ve 30357 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber