Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Atçılık-Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Atçılık-Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Atçılık-Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
30 Ekim 2017 Pazartesi 11:50

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Atçılık-Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 30 Ekim 2017 tarihli ve 30225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ATÇILIK-BİNİCİLİK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı olarak kurulan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Atçılık-Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Atçılık-Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri,

b) Çalışma grubu: Merkezin faaliyetler alanları ile ilgili kurulacak geçici çalışma gruplarını,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Atçılık-Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki binicilik ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

b) Binicilik sporuna başlayan kişilerin en kısa zamanda aktif hale gelmesini sağlamak, diğer disiplinlerden, özellikle sporda yönetim bilimleri, sporda psiko-sosyal alanlar, antrenman ve hareket bilimleri, spor hekimliği, ortopedi ve travmatoloji ile sporcu sağlığı konularında eğitsel ve tedavi edici düzeyde sporcuların sağlık sorunları hakkında bilgilendirilmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Binicilik konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak,

b) Öncelikle Üniversitede öğrenim gören veya çalışan bireyler olmak üzere toplumun tüm kesimlerindeki bireylere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, konuya ilişkin bilimsel veri tabanını oluşturmak ve ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla konuyla ilgili bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek,

c) Farklı disiplinlerde binicilik konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak,

ç) Binicilik konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,

d) Binicilik konusunda aydınlatıcı ve bilimsel nitelikteki bilgileri kamuoyuyla paylaşmak,

e) Birimler arasında işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek ve eğitim hizmetleri vermek,

f) Binicilik yönünde çalışmalar yapmak, bireylerin etkin ve kaliteli binicilik hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Birim başkanlıkları.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi ve bilimsel çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki öğretim elemanını Rektörün onayı ile üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda, Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

b) Merkezi temsil etmek,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak, Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu Kurula başkanlık etmek,

d) Yönetimi Merkez uhdesine verilen hizmet birimlerini sevk ve idare etmek ve birimlerin yönetici ve hizmet personelinin seçimi, eğitimi ve istihdamını sağlamak, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

e) Her öğretim yılı sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında rapor hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim elemanlarından Müdürün önereceği sekiz aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az dört defa ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı ile toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar hakkında karar alır. Yönetim Kurulu; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık, e-yayını konularını değerlendirip karara bağlamak,

ç) Gerekli hallerde çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak,

f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak, Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunmak ve tavsiye niteliğinde karar almak üzere oluşturulan Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

Birim başkanlıkları ve görevleri
MADDE 13 –
(1) Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere, Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Üniversite Senatosunun kararıyla, Merkez bünyesinde aşağıda belirtilen birimler kurulabilir:

a) Eğitim birimi,

b) Araştırma birimi,

c) Danışmanlık hizmetleri birimi,

ç) Dış ilişkiler birimi,

d) Uygulama birimi,

e) Destek birimi.

(2) Birim başkanı; Yönetim Kurulunca önerilen, Üniversitede görevli üç öğretim elemanı arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten başkan, yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan birim başkanın yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi görevlendirilir.

(3) Birim başkanının talebi ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ilgili birimin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından birim faaliyetlerinin ihtiyaç duyduğu sayıda uzman Rektör tarafından görevlendirilir.

(4) Birim başkanlıkları; Müdürün denetim ve sorumluluğunda olmak üzere, Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda araştırma ve uygulama çalışmaları yaparak sonuçlarını Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar
MADDE 15 –
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Atçılık-Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

30 Ekim 2017 tarihli ve 30225 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber