Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
21 Ocak 2018 Pazar 13:45

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, bugünkü 21 Ocak 2018 tarihli ve 30308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kabulü, lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktif eğitim: Dönem I, II ve III’te uygulanan kliniğe erken giriş, bilim koridoru ve sosyal tıp ve toplum hekimliği koridorunun oluşturduğu ders topluluğunu,

b) Dekanlık: Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

c) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’te uygulanmakta olan entegre sistem içerisinde yer alan uygulamalı, teorik ve seçmeli derslerin yer aldığı öğrenim aşamasını,

ç) Dönem: Tıp fakültesi eğitimindeki altı eğitim-öğretim yılının her birini,

d) Fakülte: Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) Lisans eğitim-öğretim komisyonu: Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans eğitim-öğretim komisyonunu,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

h) Rektörlük: Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri ve Yatay Geçişler

Öğretim dili
MADDE 5 –
(1) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçedir. YÖK belirttiği özel durumlar haricinde, fakülteye kayıt aşamasında olan yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenmiş koşullarda dil sınavına alınarak yeterlilikleri değerlendirilir. Sınav sonucuna göre yetersiz olarak değerlendirilen adayların kayıt işlemleri yapıldıktan sonra dil yeterlilik eğitimi alması gerekir. Dil yeterlilik sınavı her yıl kayıt döneminde bir kere yapılır.

Öğrenci işleri
MADDE 6 –
(1) Öğrencilerin; kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, sınavlar, not işleri ve benzer her türlü işlemleri Fakülte tarafından yürütülür. Bunlardan gerekli görülenler Rektörlükçe merkezi olarak da yürütülebilir.

Kayıtla ilgili genel esaslar
MADDE 7 –
(1) Kayıt işlemleri YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, belirlenen günlerde Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile bizzat başvurularak yapılır. 18 yaşından gün almamış öğrenciler kaydını velisi ile birlikte yaptırmak zorundadır. Bizzat başvuru yapamayanların belgelenebilir mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Kabul edilen başvurular için adayların kanuni temsilcisi veya belirlediği kanuni vekili başvuruda bulunabilir. Zamanında başvurmayan veya kayıt için gerekli belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. Öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adresi, tebligat adresi olarak kabul edilir. Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlardan biri aranır:

a) ÖSYM tarafından yapılan sınavla Fakülteye yerleştirilmiş olmak,

b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilmiş yabancı uyruklu öğrenci olmak.

(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adayların, ilan edilen süre içinde istenilen belgeler ile ilgili kayıt bürosuna başvurmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kabul edilmesi ve kayıt işlemleri Senato tarafından belirlenen esas ve usullere göre yapılır. Yalan beyan veya sahte belge durumunda, öğrenci hakkında yasal işlem başlatılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 8 –
(1) Öğrenciler her öğretim yılı başında kaydını yenilemek ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payını akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır. Katkı payları için 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Öğrencilerin azami öğrenim süresi içinde mezun olamamaları halinde ödeyecekleri katkı payları yine Namık Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Eğitim-öğretime kayıt
MADDE 9 –
(1) Eksik belge ve posta ile kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

Kayıt yenileme, derslere yazılma ve kimlik kartı
MADDE 10 –
(1) Her eğitim yılı başında akademik takvimle belirlenen tarihlerde öğrencilerin kayıtları yenilenir. Bu sürede yapılacak değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Fakülte tarafından ilan edilen tarihler arasında öğrenciler kaydını yenilemek zorundadır. Katkı payını/öğrenim ücretini bu süre içinde yatırdığını kanıtlayamayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen ve derslere yazılmayan öğrenciler derslere ve sınavlara giremez. Akademik takvimde belirtilen süre içinde derse kaydını yaptırmayan öğrencinin o yılı öğrenim süresinden sayılır. Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen zaman içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde bir ay içinde kaydını yenileyebilir. İki yıl üst üste kaydını mazeretsiz yenilemeyen öğrencinin Fakülte ile ilişiği kesilir. Bu öğrencilerin kimlik kartları onaylanmaz. Kayıt yenileme ile ilgili özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulunun kararları esas alınır.

(2) Öğrencilerin derslere yazılma işlemi, her öğretim yılı başında, o yılda alacağı derslerin seçilmesi ve öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırıp, Fakülte öğrenci işleri bürosuna başvurmaları ile tamamlanır.

(3) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartı, öğrenim süreleri içerisinde geçerlidir. Kimlik kartını kaybeden veya kimlik kartı kullanılamayacak kadar yıpranan öğrenci, ilgili kuruma yazılı olarak başvurması halinde, yıpranma durumunda ise eski kimlik kartını iade etmesi koşuluyla kendisine yeni kimlik kartı verilir. Kayıp veya yenileme durumunda kart bedelinin Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde öğrenci tarafından ödenmesi gerekir.

Yatay geçişler, intibak, muafiyetler ve dikey geçiş işlemleri
MADDE 11 –
 (1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararlarına göre yapılır. Lisans programlarının birinci ve altıncı yılına yatay geçiş başvurusu alınmaz. Kurumlar arası yatay geçişle, fakültede yıl esasına dayalı eğitim öğretim programı uygulanması nedeniyle dönem başında gerçekleşir. Yatay geçiş için başvuran adayların intibak durumu ve yatay geçişe uygunluğu, lisans eğitim-öğretim komisyonu tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yatay geçişler için gerekli olan kriterler, eğitim-öğretim komisyonu tarafından belirlenip Fakülte Yönetim Kurulu tarafından ilan edilir.

(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken ÖSYM’nin yaptığı sınava girerek, Fakülteye kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak Fakültenin birinci sınıfına kaydolan öğrenci, 2547 sayılı Kanunda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam edebilir.

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; lisans eğitim-öğretim komisyonu önerisiyle Fakülte Yönetim Kurulu, başarılı olduğu program uyumu bulunan dersleri, kurulu veya stajı değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar. İntibak ettirildiği yıl 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan dersleri, kurulu veya stajı kalan yıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilir.

c) (a) ve (b) bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

(3) Her yıl dönem başında YÖK’ün vermiş olduğu dikey geçiş işlemleri hakkındaki talimatlar doğrultusunda uygulanır. YÖK’ün bildirimde bulunmadığı durumlar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim
MADDE 12 – (1) Akademik takvim, her yıl lisans eğitim-öğretim komisyonu tarafından hazırlanır, Fakülte Kurulunca tespit edilir, Senato tarafından onaylanır ve eğitim yılı başlamadan önce öğrencilere duyurulur. Birimlerin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş tarihleri, sınav tarihleri, kayıt yenileme ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir.

(2) Fakültede entegre sistemi uygulandığından eğitimde teorik ve pratik derslerde bütünlük bulunmaktadır. Bu nedenle ilk üç yılda Fakülte dışında herhangi bir kurumda pratik uygulamalı ders ve staj yapılamayacağı gibi aynı nedenlerle dışarıdan öğrenci başvuruları da kabul edilemez. 

(3) Tıp eğitiminde, dönem I, II, III’te temel olarak ders kurulları en az yirmi sekiz hafta, dönem IV ve V’te stajlar toplamda en az otuz iki hafta, dönem VI’da intörnlük stajı esasına göre bir yıl süreyle yapılır. Dönem final ve bütünleme sınavları ve kurul sınavları bu sürelere dâhil değildir. Stajlar Fakülte bünyesinde bulunan ilgili anabilim dallarında yapılır.

Dersler
MADDE 13 –
(1) Normal şartlarda, resmi tatil günleri ders ve sınav yapılmaz. Ancak, gerekli hallerde ilgili kurul önerisiyle ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bazı dersler ve sınavlar cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir. Dönem I, II, III’e ait kurullar ve ilgili ders programları, eğitim-öğretim kurulu tarafından belirlenerek program düzenlenir. Fakülte Kurulu onayı ve Senato kararıyla birlikte program uygulamaya alınır. Gerekli durumlarda kurul ve ilgili ders programında değişiklik yapılabilir. Dönem IV ve V staj programı, ilgili anabilim dalı tarafından düzenlenir. Staj programı içindeki pratik ve teorik uygulamalar ile sınav, ilgili anabilim dalı başkanının sorumluluğundadır. Lisans eğitim-öğretim komisyonu tarafından yapılan akademik takvim içerisinde seçmeli dersler yer alabilir. Seçmeli dersler, öğrencilerin önerilen dersler içerisinden seçerek alacağı dersleri ifade eder. Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarına ilişkin dersler olabilir. Seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısı ilgili kurul tarafından, mevcut altyapı düşünülerek sınırlandırılabilir. Alınan seçmeli dersten başarısız olunması durumunda ilgili ders tekrar edilebilir veya değiştirilebilir. Seçmeli ders kredisi tüm kurul kredisinin %25’ini geçemez.

Programın dağılımı
MADDE 14 –
(1) Fakültede eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden ibarettir.

(2) Tıp doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi, dönem IV ve V’te kaldığı stajları ve dönem VI’da kaldığı intörnlük eğitimini aynı şekilde tamamlar.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi
MADDE 15 –
(1) Fakültede eğitim-öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen lisans eğitim-öğretim komisyonu, eğitim-öğretim baş koordinatörü, dönem koordinatörü, dönem koordinatör yardımcısı, aktif eğitim koordinatörü,  aktif eğitim koordinatör yardımcısı, ders kurulu sorumlusu, ölçme değerlendirme komisyonu ve program geliştirme komisyonu tarafından yürütülür. Eğitim-öğretimle ilgili temel esaslar ve görevliler şunlardır:

a) Lisans eğitim-öğretim komisyonu: Bir başkan, eğitim-öğretim baş koordinatörü ve sınıf koordinatörleri ile birer yardımcılarından oluşur. Görev süresi üç yıldır. Başkan eğitimden sorumlu Dekan yardımcısıdır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir. Lisans eğitim-öğretim komisyonu; tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geri bildirimleri değerlendirir, Fakülte Kurulunun görüşlerine sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar ve bu konuda en geç mayıs ayı sonuna kadar Fakülte Kuruluna bilgi sunar. Bölüm başkanları ile koordinasyon içinde bir sonraki yılın eğitim programını ve görevlendirilen öğretim üyelerini belirleyerek haziran ayı sonuna kadar Fakülte Kuruluna sunar. Gereğinde öğrencilerin durumları hakkında Dekanlığa bilgi verir. Lisans eğitim-öğretim komisyonu çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Fakülte öğrenci temsilcisi de lisans eğitim-öğretim komisyonu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir.

b) Eğitim-öğretim baş koordinatörü: Dekan tarafından, Fakülte öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir. Sınıf koordinatörlerinin hazırladığı öğretim ve sınav çizelgelerine son şeklini vererek, en geç mayıs ayının ilk haftasında lisans eğitim-öğretim komisyonunun onayına sunar.

c) Dönem koordinatörü: Dekan tarafından her sınıf için Fakülte öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir. Eğitim-öğretim dönem koordinatörlüğü; yıllık olarak bir sonraki yılın takvimine göre her sınıf için, anabilim dallarınca verilen programlar çerçevesinde, ders konularını ve bu dersleri vermekle yükümlü anabilim dallarını, sınavlarının günlerini ve kredilerini kapsayan bir öğretim ve sınav çizelgesi hazırlar. Eğitim-öğretim koordinatörleri hazırladıkları öğretim ve sınav çizelgelerini nisan ayı sonuna kadar eğitim-öğretim baş koordinatörlüğüne sunar.

ç) Dönem koordinatör yardımcısı: Sınıf koordinatörlerine yardımcı olan öğretim üyeleridir. Her sınıf koordinatörü, yardımcısı olacak öğretim üyesini, Lisans eğitim-öğretim komisyonu başkanına sunar ve sınıf koordinatör yardımcısı başkanın teklifi ile Dekan tarafından görevlendirilir.

d) Aktif eğitim koordinatörü: Dekan tarafından dönem I, II ve III’te uygulanan kliniğe erken giriş, bilim koridoru ve sosyal tıp ve toplum hekimliği koridorunun oluşturduğu ders topluluğunun koordinasyonu için, Fakülte öğretim üyeleri arasından görevlendirilir.

e) Aktif eğitim koordinatör yardımcısı: Aktif eğitim koordinatörüne kliniğe erken giriş, bilim koridoru ve sosyal tıp ve toplum hekimliği koridorunda yardımcı olan öğretim üyeleridir. Aktif eğitim koordinatörü, her bir koridor için yardımcısı olacak öğretim üyelerini, lisans eğitim-öğretim komisyonu başkanına sunar ve aktif eğitim koordinatör yardımcısı başkanın teklifi ile Dekan tarafından görevlendirilir.

f) Ders kurulu sorumlusu: Lisans eğitim-öğretim komisyonu tarafından önerilen ve Dekanlık tarafından görevlendirilen ders kurulu sorumlusu öğretim üyeleri, dönem I, II ve III’te dönem koordinatörü ve yardımcısı ile ilgili kurulun içeriğinin, ders programının, sınav planlamasının ve yürütülmesi için gerekli işbirliklerinin düzenlenmesinden ve sınav sorularının öğretim üyelerinden ölçme-değerlendirme birimine aktarımından sorumludur.

g) Ölçme değerlendirme komisyonu: Fakülteden mezuniyet öncesi tıp eğitimi programında yer alan sınav ve öğrenci değerlendirmesine ilişkin etkinliklerin tamamını bütünlüklü bir sistem anlayışıyla programlı biçimde ele alıp, Fakültenin öğrenci değerlendirme sisteminin tasarım ve işleyişini iyileştirip geliştirmek üzere oluşturulan ve görev yürüten komisyondur. Ölçme değerlendirme komisyonu, lisans eğitim koordinatörlüğüne karşı sorumludur. Ölçme-değerlendirme komisyon üyeleri, Dekanlıkça görevlendirilen, eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı, aktif eğitim koordinatörü, temel tıp bilimleri, dâhili tıp bilimleri ve cerrahi tıp bilimlerinden en az beş öğretim üyesinden oluşur. Gerekli görülen toplantılara; öğrenci temsilcisi olarak, dönem I, II ve III’ten bir, dönem IV ve V’ten bir, dönem VI’dan bir öğrenci olmak üzere en az üç öğrenci davet edilir. Dekan/Dekan yardımcıları başkanlığında tüm anabilim dalları ve diğer kurul/komisyonlarla işbirliği içinde öğrenci değerlendirme sisteminin işleyişinin izlenmesi ve ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunların saptanması; belirlenen ihtiyaç ve sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, ortaya çıkan ihtiyaç ve soruna yönelik çözüm olarak önerilen yöntem, araç ve gereçlerin kullanımının ilgili birimlerle planlanması, öğrenci değerlendirme sisteminin işleyişi ile ilgili tüm tarafların yararlanabileceği her türlü yayının hazırlanması; bunların tüm ilgililerin ulaşabileceği uygun araçlarla yayınlanması ve dağıtılması, öğrenci değerlendirme etkinliklerinin yürütülmesine ilişkin kural ve süreçleri tarif eden yönergelerin hazırlanması/güncellenmesi, öğrenci değerlendirme sisteminin iyileştirilip geliştirilmesine ilişkin stratejik hedeflerin tanımlanması yapılır.

ğ) Program geliştirme komisyonu: Fakülteden mezuniyet öncesi tıp eğitimi programını bütüncül bir yaklaşımla uluslararası ve ulusal gelişmeler ve düzenlemeler doğrultusunda sürekli iyileştirip geliştirmek üzere oluşturulan ve aşağıdaki esaslara göre görev yürüten komisyondur.

1) Program geliştirme komisyonu, mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğüne karşı sorumludur.

2) Komisyon, Dekanlıkça görevlendirilen, eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı, Aktif Eğitim Koordinatörü, Temel Tıp Bilimleri, Dâhili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerinden en az beş öğretim üyesinden oluşur. Gerekli görülen toplantılara; öğrenci temsilcisi olarak, dönem I, II ve III’ten bir, dönem IV ve V’ten bir, dönem VI’dan bir öğrenci olmak üzere en az üç öğrenci davet edilir.

3) Komisyonun görevleri; Dekan/Dekan yardımcıları başkanlığında, ulusal ve uluslararası düzeyde tıp eğitimi programlarında yenilikçi uygulamaları incelemek, Fakültede uygulanabilmesi için öneriler geliştirmek, tıp eğitimi programlarının taşıması gereken güncel ve kabul edilmiş ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak için çalışmalar yapmak, program değerlendirmeden elde edilen bulgulara dayalı olarak eğitim programında yapılabilecek iyileştirmelere yönelik öneriler geliştirmek, Eğitim programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı uyumlu hale getirilmesi ve izlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, tıp eğitimi yeterlik alanları ile ilgili Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, Uluslararası yeterlik çerçeveleri gibi ulusal ve uluslararası düzenlemelerle uyumlu olarak eğitim programda güncel düzenlemeleri yapmaktır.

Öğretim planları ve ders kredileri
MADDE 16 –
(1) Fakültede eğitim-öğretim; kuramsal dersler, uygulamalar, stajlar, toplum hekimliği, seminerler ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Eğitim- öğretim, kurul sistemi içinde yer alan her yıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

(3) Kurulların kredilendirilmesi Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne göre yapılır. Fakültenin eğitim-öğretim programı her yıl 60 kredi olmak üzere toplam 360 kredidir.

(4) Fakültenin Senatoca kabul edilmiş öğretim planına uygun ders programları, her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(5) Ortak zorunlu/seçmeli dersler entegre sistemde kurulların dışında değerlendirilir.

Ortak zorunlu/seçmeli dersler
MADDE 17 –
(1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri, zorunlu ve kredili ders olarak, haftada iki ders saati olmak üzere, ilk yıl iki yarıyılda okutulur. Mesleki yabancı dil zorunlu ve kredili ders olarak ikinci sınıfta okutulur.

(2) Güzel sanatlar dersi veya beden eğitimi derslerinden birisi, zorunlu olmamak üzere ilk yılda iki yarıyılda haftada birer saat olarak okutulabilir.

Derse devam zorunluluğu
MADDE 18 – (1) Dönem I, II ve III’te her bir kurulun teorik ve uygulamalı derslerine kurul toplam saatinin %80’ine devam zorunluluğu vardır. Bu şartı yerine getirmeyen öğrenci ilgili kurul veya öğretim faaliyeti açısından devamsız kabul edilir. Devamsız olan öğrenci ilgili kurul veya öğretim faaliyeti sınavına alınmaz ve not çizelgesinde sınava girmeyen öğrenci olarak sıfır belirtilerek, dönem kurul ortalamasının belirlenmesinde kurul notu olarak bu not dikkate alınır. Öğrencilerin derslere devamı, ilgili kurul koordinatörü önerisiyle eğitim-öğretim kurulunun karar vereceği bir yöntemle yapılır. Bir eğitim yılında tüm ders kurullarına devamsızlığı toplam saatinin %20’sinden fazla olan öğrenci ders kurulları final sınavına ve ders kurulları bütünleme sınavına giremez ve o dönemi tekrar eder.

(2) Dönem IV ve V stajlarında, her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci o staj sınavına ve o stajın bütünleme sınavına alınmaz ilgili stajı tekrar eder.

(3) Dönem VI intörnlük eğitiminde, mazeretsiz devamsızlık hakkı yoktur. Mazeret bildiren öğrencilerin mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygunluk açısından değerlendirilir.

(4) Fakültede öğrencilerin devam durumları dönem I, II, III’te ilgili kurul sorumlusu tarafından izlenir ve dönem koordinatörlüğüne kurul sınavından iki gün öncesi iletilir. Dönem IV, V ve VI’da ise devam durumları anabilim dalı başkanlığı tarafından izlenir.

(5) Ülkemizi, Üniversiteyi veya kayıtlı olduğu birimi temsil etmek için ilgili kurul kararı ile resmi olarak görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süreler devamsızlık hesaplamasında dikkate alınmaz.

(6) Öğrencinin mazeretli sayılmasına eğitim-öğretim komisyonu önerisiyle Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Öğrencinin eğitim süresi içinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için alınacak sağlık raporunun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olması gerekir. Sınav tarihini içine alacak şekilde bildirilen raporlar, eğitim-öğretim komisyonu tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur. Raporun geçerliliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Uygun görülmeyen raporlar için Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen Fakülte hastanesi bünyesindeki sağlık kurulundan görüş talep edilir. Uzman görüşünün müspet olması durumunda rapor işleme alınırken, menfi görüş sonucu mazeret kabul edilmez.

Danışman
MADDE 19 –
(1) Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek, ders kayıt işlemlerinde danışmanlıkta bulunmak, eğitimleriyle ilgili soru ve sorunlara rehberlik yapmak üzere, Dekanlık tarafından öğretim üyeleri arasından her öğrenci için bir danışman görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarının Ölçülmesi

Sınavlar
MADDE 20 –
(1) Öğretim yılı boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ders kurulu büyük grup dersleri sınavı: Dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda büyük grup dersleri için kurul bitiminden en az üç gün en fazla on beş gün içinde belirlenen tarihte ders kurulu sınavı yapılır.

b) Ders kurulu küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri sınavı: Dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri için kurul bitiminden en az üç gün en fazla on beş gün içinde belirlenen tarihte ders kurulu sınavı yapılır. Ders kurulu küçük grup dersleri ve aktif eğitim derslerinin sınavı ders kurulu büyük grup dersleri sınavı ile birlikte yapılabilir.

c) Büyük ders grupları dönem final sınavı: Dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki büyük grup dersleri için ders kurulları final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not büyük grup dersleri final sınavı notu olarak işlenir. Dönem I, II ve III’te her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on beş gün en geç yirmi bir gün sonra ders kurulları final sınavı yapılır.

ç) Küçük ders grupları ve aktif eğitim dersleri dönem final sınavı: Dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri için ders kurulları final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri final sınavı notu olarak işlenir. Dönem I, II ve III’te her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on beş gün en geç yirmi bir gün sonra ders kurulları final sınavı yapılır. Küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri final sınavı büyük ders grupları dönem final sınavı ile birlikte yapılabilir.

d) Büyük ders grupları dönem bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’te büyük grup dersleri için ders kurulları final sınavında başarısız olan öğrenciler büyük grup dersleri için ders kurulları bütünleme sınavına alınır. Bu sınavdan alınan not ders kurulları bütünleme sınav notu olarak işlenir. Dönem I, II ve III’te, ders kurulları final sınavının bitiminden en erken on beş gün, en geç yirmi bir gün sonra ders kurulları bütünleme sınavı yapılır.

e) Küçük ders grupları ve aktif eğitim dersleri dönem bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’te küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri için ders kurulları final sınavında başarısız olan öğrenciler küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri için ders kurulları bütünleme sınavına alınır. Bu sınavdan alınan not ders kurulları bütünleme sınav notu olarak işlenir. Dönem I, II ve III’te, ders kurulları final sınavının bitiminden en erken on beş gün, en geç yirmi bir gün sonra ders kurulları bütünleme sınavı yapılır. Küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri bütünleme sınavı büyük ders grupları dönem bütünleme sınavı ile birlikte yapılabilir.

f) Staj final sınavı: Dönem IV ve V’te, her staj sonunda o stajın final sınavı yapılır.

g) Staj bütünleme sınavı: Staj final sınavından başarısız olan öğrenci stajların bitiminden sonra staj bütünleme sınavı yapılır. Bu sınavdan da kalan öğrenci o stajı tekrar eder. Staj tekrarı yapıp başarısız olan öğrencilerin bütünleme sınavları her dönemin yarıyılı veya dönem sonu bütünleme sınav döneminde yapılır. Öğrencinin hangi dönem bütünleme sınavına gireceği almış olduğu son staj zamanına göre kararlaştırılır. Dördüncü ve beşinci yıllarda herhangi bir stajı tekrarlamak zorunda kalan öğrenci, bu stajlarında başarılı olduğu takdirde, yeni ders yılının başlamasını beklemeden uygun bir zamanda beşinci veya altıncı yıl öğrenimine katılabilir.

ğ) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencinin mazeretli sayılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir ve mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir defaya mahsus olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır. dönem final ve bütünleme sınavları ile staj final ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz. Öğrencinin, eğitim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını Üniversite Hastanesinden veya bunun mümkün olmadığı zorunlu hallerde diğer sağlık kurumlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Bunlar dışındaki sağlık raporları işleme konulmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak başvuru yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar veya yalnız sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz. Mazeretsiz olarak girilmeyen ders kurul sınavı notu sıfır sayılır ve ders kurulu sınavı not ortalaması buna göre hesaplanır. Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret kurul sınavına alınmayan, ders kurul sınavı ve mazeret ders kurulu sınavına girmeyen öğrenciler dönem final ve bütünleme sınavlarına girebilir.

(2) Sınavlar, Dekanlıkça hazırlanan sınav programına göre yapılır. Öğrenciler sınavlara, bu programa göre hazırlanan listelerdeki gün ve saatlerde girmek ve öğrenci kimlik kartlarını beraberinde getirmek zorundadır. Bu zorunluluklara uymayan, ders kaydını yaptırmamış öğrenciler o sınava alınmaz. Sınav Üniversite binaları dışında yapılmaz. Sınav başlama süresinden itibaren on beş dakikadan sonra sınava katılan öğrenciler sınava alınmaz. Sınavın ilk ve son on beş dakikası içinde hiçbir öğrenci sınavdan çıkamaz.

(3) Sınavlar, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Uygulaması olan derslerin sınavları yazılı ve uygulamalı veya sözlü olarak yapılabilir. Sözlü sınavlar en az iki öğretim üyesi tarafından birlikte yapılır. İki ayrı not verilir ve ortalamaları alınır. Dönem IV ve V öğrencileri için sınavlar, sözlü, yazılı ve/veya pratik uygulama ile yapılabilir.

(4) Her yılbaşında, öğrencilerin başarılarının hangi esaslara göre belirleneceği, sınavların nasıl yapılacağı, uygulamalı derslerde uygulama notunun başarı notuna etkisi, anabilim dalları akademik kurullarınca belirlenerek öğrencilere duyurulur ve Dekanlığa yazılı olarak bildirilir.

(5) Staj sonu sınavları o derse ayrılan sürenin sonunda yapılır. Başarısızlık durumunda staja yeniden kaydolmak ve stajı tekrarlamak zorunluluğu vardır. Staj tekrarı yapıp bütünlemeye kalan öğrenciler için ara dönemde bütünleme hakkı verilir.

(6) Sınavlar ilgili öğretim üyeleri ile görevlendirilmiş öğretim elemanları gözetiminde yapılır. Sınav süresi soruların yoğunluğuna göre anabilim/bilim dalınca belirlenir. Öğrenciler, sınav salonuna ders malzemesi getiremez, ancak öğretim üyesinin kabul edeceği ders malzemesini bulundurabilirler. Sınavda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çektiği sonradan anlaşılan ya da kopya çekilmesine yardımcı olan öğrenci, o sınavdan sıfır not almış sayılır. Bu öğrencilere ayrıca, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Öğrencinin girme hakkı olmadığı halde bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir. Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları en az iki yıl süre ile saklanır.

(8) Gerekli görüldüğü halde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(9) Sınavlarda güvenliğin sağlanması, kopya çekilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler Dekanlık tarafından alınır.

Sınav notlarına itiraz
MADDE 21 –
(1) Öğrenciler sınav soruları hakkındaki itirazlarını, sınav sonrası en geç iki gün içerisinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğretim üyeleri tarafından değerlendirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilmez. Öğrenciler sınav notlarına, notların açıklanmasından sonraki ilk üç gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu süreyi aşan itirazlar dikkate alınmaz. Sınav notuna itirazlar kurul sorumlusu, dönem koordinatörü ve lisans eğitim-öğretim komisyonu başkanı tarafından değerlendirilerek sınav sonucu tekrar değerlendirilir. Eğer maddi hata mevcut ise, ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile düzeltme yapılarak mağduriyet ortadan kaldırılır.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 22 –
(1) Öğrencilerin bütün sınavlardaki başarı dereceleri, sayısal olarak tam not yüz üzerinden değerlendirilir. Ayrıca gereğinde notlar Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre harf notu ve dörtlük sistem katsayısı dönüşümü yapılarak değerlendirme yapılabilir.

Sınavlardaki başarının değerlendirilmesi
MADDE 23 –
(1) Sınavlardaki başarının değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar kullanılır:

a) Ders kurul notu: Dönem I, II ve III’te her kurulun sonunda yapılan büyük grup dersleri, küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri ders kurul sınavında alınan nottur. Küçük grup dersleri ve aktif eğitim derslerinin ders kurulu sınav notuna etkisi, her kuruldaki pratik/teorik uygulamalı ders saati sayısı esas alınarak eğitim-öğretim yılının başında lisans eğitim-öğretim komisyonunca belirlenir. Bir sınavdaki tüm derslerden alınan puanların toplamı, o sınavın başarı puanını belirler. Ancak ders kurulu sınavında öğrenci, o sınavın içeriğindeki derslerin bir ya da birden fazlasından %50'nin altında puan alırsa, o dalda elde ettiği puan ile o dalın puan toplamının %50'si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür. Dönem finali ve bütünlemesinde, derslerin bir ya da birden fazlasından %50'nin altında puan alırsa, o dalda elde ettiği puan ile o dalın puan toplamının %50'si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür ibaresi geçerli değildir.

b) Dönem final notu: Dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda yapılan büyük grup dersleri, küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri ders kurulları final sınavında alınan nottur. Küçük grup dersleri ve aktif eğitim derslerinin ders kurulları final sınav notuna etkisi, pratik/teorik uygulamalı ders saati sayısı esas alınarak eğitim-öğretim yılının başında lisans eğitim-öğretim komisyonunca belirlenir.

c) Dönem bütünleme notu: Dönem Final Sınavı ile bir üst döneme geçemeyen öğrenciler için yapılan ve dönem final sınavı ile eşdeğer olan sınavdır. Dönem final notu hesaplamasındaki esaslar bütünleme notu hesaplaması içinde geçerlidir.

ç) Dönem başarı notu: Dönem I, II ve III’te ders kurul notu ortalamalarının %60’ı ile dönem final notu veya dönem bütünleme notunun %40’ının toplanmasıyla elde edilen notu; dönem IV ve V’te ise staj final sınavı veya staj bütünleme sınavı notudur. Eğer seçmeli ders ve/veya kurul dışı zorunlu ders varsa, bunlar kredileri oranında dönem başarı notunun belirlenmesini etkiler.

(2) Öğrencinin bir üst döneme geçmesi için ilgili dönemin, dönem final veya dönem bütünleme notuna bakılmaksızın dönem başarı notunun en az altmış olması gerekir.

(3) Dönem I, II ve III kurul sınavında, kurul içindeki teorik ve pratik ders saatine göre kurul sınavında ilgili bölümlere verilecek puanlar dönem başında hesaplanarak anabilim dallarına bildirilir. Teorik ve pratik ders saati hesaplamasına bağlı kalarak anabilim dalları pratik sınav uygulamasını düzenler. İlgili anabilim dalı hangi kurulda pratik sınav uygulamasını nasıl yapacağını dönem başında lisans eğitim-öğretim komisyonuna bildirmekle yükümlü olup, mecburi değişiklikler yine Lisans eğitim-öğretim komisyonu onayı ile yapılabilir.  Kurul sınavı öncesinde en geç bir hafta öncesi olacak şekilde pratik puanları anabilim dalı tarafından kurul sorumlusuna iletilir. Teorik kurul sınavı pratik puanları dikkate alınarak her bir soru 1 puan olacak şekilde düzenlenerek uygulamaya alınır. Final ve bütünleme sınavında; yıl içindeki derslerin değerlendirmesinin uygun yapılabilmesi için her soru 1 puan uygulamasının yapılıp yapılmayacağına, ölçme-değerlendirme birimi ve Lisans eğitim-öğretim komisyonu karar verir. Pratik uygulama saatinin %80’ine katılım zorunlu olup bu sürenin altında pratik uygulamaya katılan öğrenci pratik sınavına alınmaz ve pratik puanı sıfır olarak hesaplanır.

(4) Dönem IV ve V staj sonu sınavları; pratik ve/veya sözlü ve yazılı sınav, ödev, görsel veya yazılı sunum, yapılandırılmış sözlü, proje ve benzeri olarak uygulanır.  Pratik ve/veya sözlü sınavı ile yazılı sınavın staj geçme notuna olan etkisi, anabilim dalında akademik kurul içinde karar verilerek uygulanır.

Genel not ortalaması
MADDE 24 –
(1) Tüm tıp eğitimine ait genel not ortalaması (GNO), her dönemde aldığı dönem başarı notlarının ortalaması hesaplanarak belirlenir. Tekrarlanan ders, kurul veya staj için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenim süresi ve ek sınav hakkı
MADDE 25 –
(1) Öğrenciler eğitimin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın intörnlük dönemi dâhil, azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır. Bu sürede eğitimini tamamlayamayan öğrenciler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Fakülteyi bitirmekle yükümlü olunan dokuz yıl içerisinde devamsızlık/hiç almadığı staj nedeniyle başarısız olan öğrencilerin bu staj sayıları altı ve üzerinde ise öğrencinin fakülteyle ilişiği kesilir.

b) Fakülteyi bitirmekle yükümlü olunan dokuz yıl içerisinde başarısızlık nedeniyle tamamlayamadığı staj sayısı beş ve altında olan öğrenciler için her bir staj için iki hak daha verilir. Bu haklarının sonunda iki veya daha fazla stajdan başarısız olan öğrencilerin fakülteyle ilişiği kesilir.

c) Verilen ek staj hakları sonunda tek bir stajı kalan öğrencilere bu staj için sınırsız tekrar hakkı verilir. Sınırsız staj hakkı ancak devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler devam ettiği staj başına öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, staj tekrarı dışındaki diğer haklarından yararlanamazlar. Açılacak stajlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız staj tekrarı hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Verilen ek staj hakları sonunda başarılı olan öğrenciler eğitim sürelerine bakılmaksızın dönem VI intörnlük eğitimine geçmeye hak kazanır.  İntörnlük için hak kazanan öğrenci, ilk intörnlük grubuyla beraber eğitimine devam eder. 

(2) Öğrencinin hastalık veya başka bir mazeret halinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılarak kabulü şarttır. Fakülteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş mazeretler nedeniyle kaybedilen süreler eğitim süresinden sayılmaz.

(3) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar, Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve diğer yükseköğretim kurulu öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir. İntörnlük döneminde geçiş uygun değildir.

(4) Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma ve Silme, Mezuniyet ve Özel Öğrencilik Statüsü

Kayıt dondurma
MADDE 26 –
(1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle, öğrenime YÖK kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet halinin veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre süreli uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası dışındaki hallerin bulunması,

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,

g) Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Fakülteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Öğretim süre ve ek süresi işlemez. Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilecek süre kadar kayıt dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar.

(3) Ayrıca; bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, dönem final ve bütünleme sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Yılsonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulur. Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder. İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere mazeretlerinden dolayı eğitim-öğretim komisyonu tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimleri süresince toplam iki yıl izin verilebilir ve bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Böyle bir durumda izin başvurusunun, nedenlerin açıklanması veya belgelenmesiyle birlikte, dönem başlangıcından itibaren en fazla on iş günü içinde yapılması gerekir. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu dönemin sınavlarına giremez.

Fakülteden ayrılma
MADDE 27 –
(1) Fakülteden ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile Dekanlığa başvurması gerekir. İsterse, kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Fakülteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

(2) Bu şekilde Fakülteden ayrılan öğrenci, ancak; 7 nci maddedeki şartları yerine getirmek kaydıyla Fakülteye geri dönebilir.

Lisans diploması ve mezuniyet derecesi
MADDE 28 –
(1) Fakültenin eğitim-öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları başarıyla tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Tıp Doktoru Diploması verilir. Öğrencilere diplomayla birlikte içeriği Senato tarafından belirlenen İngilizce diploma eki de verilir.

(2) Fakülteyi bitirenlere ayrıca;

a) Öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, GNO’sunu, devam ettikleri bölüm ve programı ve aldıkları dersleri, başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi,

b) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus mezuniyet belgesi

verilir.

(3) Mezuniyet ve diploma ile ilgili diğer hususlarda Senato kararları uygulanır.

Ön lisans diploması
MADDE 29 –
(1) İlk iki yıllık eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayan, ancak tıp doktorluğu öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik uyarınca ön lisans diploması verilir.

Özel öğrenci statüsü
MADDE 30 –
(1) Üniversite ve/veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen ikili anlaşmalar kapsamındaki yurt içi ve yurt dışı değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde Fakülte programlarında bulunan aynı içerikli derslerden Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılır. Not ortalaması hesabında bu kurumlardan alınan notlar esas alınır. Öğrenciler değişim programından en fazla iki yarıyıl yararlanabilir. Özel öğrenci statüsünde fakülte değişimi öğrenim süresince sadece bir kez yapılır.  Bu öğrencilerde; Fakülte programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerine devam etme ve sınavlara girme zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir. Belirlenen programlar haricinde fakülteler arası staj veya dönem değişikliği yapılamaz. Başvuruların hepsi lisans eğitim-öğretim komisyonu tarafından değerlendirilerek ders uyumu araştırılır. Bu konu hakkında özellikle dönem IV ve V öğrencilerinin talepleri ilgili anabilim dalı başkanlarıyla görüşülerek karara bağlanır.

(2) Fakülteden özel öğrenci statüsünde başka bir tıp fakültesine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin dönem başında veya dönem ortasında programın başlamasından en az bir ay öncesinde resmi dilekçe ile Fakülteye başvurması gerekmektedir. Dönem I ve dönem VI öğrencilerinin, özel öğrenci statüsüne kabul edilmesi konusundaki karar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından verilir. Özel öğrenci statüsüne alınacak öğrenci sayısı mevcut dönem öğrenci sayısının %5’ini aşmayacak şekilde sınırlandırılır. Özel öğrenci statüsünde Üniversiteye gelmek için başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi lisans eğitim-öğretim komisyonu tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Fakülte yoğunluğu dikkate alınarak alınacak öğrenci sayısı mevcut dönemin öğrenci sayısının %5’ini geçmeyecek şekilde sınırlandırılır. 

(3) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere ise, Fakülte tarafından, seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir bir özel öğrenci belgesi verilir.

(4) Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Spor ve kültürel etkinlikler
MADDE 31 –
(1) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

Disiplin
MADDE 32 –
(1) Öğrenci disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 33 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34 –
(1) 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 35 –
(1) Bu Yönetmelik 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 36 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.


Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


21 Ocak 2018 tarihli ve 30308 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.