Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
29 Nisan 2017 Cumartesi 10:05

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 29 Nisan 2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

29 Nisan 2017 CUMARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 30052

YÖNETMELİK

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülecek olan yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim, seviye tespit ve diğer sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülecek olan yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim, seviye tespit ve diğer sınavlarında uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve konservatuarı,
b) Hazırlık Programı: Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen zorunlu yabancı dil eğitimi ile isteğe bağlı yabancı dil eğitiminin verildiği programı,
c) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,
ç) Müdür: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,
d) Program: Öğrencilerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yerleştirildikleri, ön lisans ve lisans programları ile Üniversiteye bağlı enstitüler tarafından yerleştirildikleri lisansüstü programları,
e) Senato: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,
g) Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi: Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıflarında verilecek yabancı dil hazırlık eğitimini,
ğ) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO):  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
h) Yüksekokul Kurulu: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,
ı) Yüksekokul Müdürlüğü: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,
i) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
j) Zorunlu Hazırlık Sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Öğretimi ve Muafiyeti

Yabancı dil öğretimi
MADDE 5 –
(1) Üniversitenin ön lisans ve lisans düzeyinde öğretim yapan bölümlerinde/programlarında yabancı dil veya ikinci yabancı dil olarak, İngilizce, Almanca veya Fransızca okutulur. Bunların dışında bir yabancı dilin okutulması Senato tarafından belirlenir.

(2) İlgili yabancı dilde ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencilere, toplam altmış saatten az olmamak şartıyla iki yarıyıl ortak zorunlu yabancı dil dersi okutulur.

Muafiyet
MADDE 6 –
(1) Her yıl, öğretim yılı başında, ön lisans ve lisans programlarında öğrenime başlayan öğrencilere yönelik yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 65 puan alanlar ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılır.

(2) Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında kayıt yaptırdığı birime başvurur. Öğrenciler sınavlara, akademik takvimde belirtilen günde, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından ilan edilen saat ve sınav salonunda girmek zorundadır.

(3) Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılabilir. Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu tarafından verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi

Kayıt
MADDE 7 –
(1) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler, her yarıyıl başında Üniversitenin belirleyeceği esaslara göre kayıt olmak veya kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 8 –
(1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi bir yıllık bir eğitim programı olup, azami öğrenim süresi iki yıldır. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki azami öğrenim süresinden sayılmaz.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi
MADDE 9 –
(1) İsteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin, eğitim-öğretim yılının kayıt haftası içinde dilekçeyle başvurmaları gerekir. Başvurular Yüksekokul Müdürlüğünce kontenjanlar dâhilinde karara bağlanır.

(2) İsteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin yüksekokullar, fakülteler ve enstitüler itibarıyla kontenjanın dağılımı, usulüne uygun olarak her yıl kayıt yaptırması öngörülen öğrenci sayıları da dikkate alınarak Yabancı Diller Yüksekokulunca hesaplanarak belirlenir.

(3) İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrenciler ikinci yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavlarında başarısız olsalar dahi yerleştirildikleri bölümlerine veya programlarına devam ederler.

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim programı bir yıldır. Bir yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar edemezler; başarısız olan öğrenciler bölümlerine geçerek mezun oluncaya kadar zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini almak ve başarmak zorundadırlar.

Yeterlik sınavları
MADDE 10 –
(1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi alması gereken fakülte, yüksekokul ya da enstitüye kaydolan öğrencilere ve bir önceki yıl başarısız olan öğrencilere yeterlik sınavları, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile her yıl akademik takvimde belirlenen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılır.

(2) Yeterlik sınavında başarı notu, 100 üzerinden en az 60’tır.

(3) Yeterlik sınavlarının ne şeklinde yapılacağı Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir.

(4) Çift ana dal, yan dal başvurularının değerlendirilmesi ve ek kontenjan yerleştirmeleri gibi durumlarda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ayrıca yeterlik sınavı açılabilir.

(5) Hazırlık sınıfını okuyup başarılı olan öğrencilere Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başarı belgesi verilir.

(6) Zorunlu hazırlık veya isteğe bağlı hazırlık sınıfında başarılı öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince ön lisans/lisans programlarında yer alan ve verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olur.

(7) Hazırlık programına devam edip, yıl içi not değerlendirmesinde başarılı olamayan öğrenciler, ikinci dönem sonunda yapılan bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı not değerlendirmesi, yıl içi not ortalaması %60 ve bütünleme sınavı %40 ağırlık alınarak yapılır.

Haftalık ders saati
MADDE 11 –
(1) Hazırlık eğitim-öğretimi görecek öğrenciler, akademik dönem başında yapılan yeterlik sınavındaki seviyelerine göre gruplara ayrılır. Öğrencilerin haftalık ders saatleri toplamı 20-26 saat arasındadır.

Sınavlar
MADDE 12 –
(1) Yıl içi sınavları aşağıda belirtilmiştir:
a) Günlük sınavlar: Günlük sınavlar sınav programında belirtilir ve öğrencilere herhangi bir ders saati içinde uygulanır. Günlük sınavların mazereti yoktur. Sınava girmeyen öğrenciler sıfır almış sayılır. Bu sınavlar, sınav komisyonundaki ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanır.
b) Aylık sınavlar: Akademik takvim çerçevesinde, aylık sınavların yapılacağı tarihler ve nasıl yapılacakları akademik yılın başlangıç tarihini takip eden on beş gün içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenip öğrencilere duyurulur.
c) Sınıf içi başarı notu: Sınıf içi başarı notu ilgili sınıfın öğretim elemanları tarafından öğrenciye sınıftaki performansı ile ilgili verilen notların ortalaması olup, danışman öğretim elemanı tarafından kayıtlara geçirilir.
ç) Final sınavı: Yılsonunda yapılan sınavdır. Sınav tarihi Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenip öğrencilere duyurulur.

Başarı ve değerlendirme
MADDE 13 –
(1) Hazırlık programında yıl içi not değerlendirmesi; yıl içi not ortalaması %60 ve final sınavı %40 ağırlık alınarak yapılır.

(2) Hazırlık öğrenimine devam eden öğrenciler için başarı notu 100 puan üzerinden en az 60 puandır.

Muafiyet
MADDE 14 –
(1) Aşağıda belirtilen öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlık sınıfından muaf tutulur:
a) Yeterlik sınavlarından 60 puan ve üzeri not alarak başarılı olanlar.
b) Öğrenim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında son üç yıl eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.
c) Son beş yıl içinde Tablo 1’de belirtilen yabancı dil sınavlarında belirlenen puanları alanlar.


(2)  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan muafiyet sınavından başarılı olan veya hazırlık sınıfı eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerin başarı belgeleri üç yıl süreyle geçerlidir. Son üç yıl içerisinde, Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış ve aldıkları eğitimi belgelendirebilen öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından muaf tutulurlar.

Mazeret sınavı
MADDE 15 –
(1) Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile aylık sınavlara giremeyen öğrenciye Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı açılabilir. Final sınavları, kısa sınavlar ve mazeret sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Geçerli mazereti olmaksızın bu sınavlara girmemiş olan öğrenciler o sınavdan sıfır almış sayılır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 16 –
(1) Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde itiraz edebilirler. İtiraz bir dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. Yapılan itiraz Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Devam zorunluluğu
MADDE 17 –
(1) Hazırlık sınıfında derslere en az %80 oranında devam zorunludur. Derslere devamsızlığı %20’nin üzerinde olan öğrenciler derslere devam hakkını kaybederler ve başarısız sayılırlar. Ancak bu öğrenciler yeterlik sınavlarına girebilirler.

Başarısız öğrenciler
MADDE 18 –
(1) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık eğitimi olan ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıtlı olup bir yıl hazırlık eğitimi sonunda başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfına devam edebilirler. Ayrıca, bu öğrenciler, ikinci yıl devam etmeden, yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirip, 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen sınavlara ya da Yüksekokulun muafiyet sınavlarına girebilirler. Devam edecek öğrenciler, Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenen tarihlerde, hazırlık sınıfına devam edeceklerini belirten dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Bu süre geçtikten sonra değişiklik başvuruları işleme konulmaz. Belirlenen süre içerisinde dilekçe ile başvurmayanlar, hazırlık sınıfına devam etmeyecek öğrenci olarak kabul edilir.

(2) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(3) Zorunlu yabancı dil eğitiminde azami eğitim süresini tamamlamasına rağmen başarısız olarak ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içerisinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav sonunda başarılı olanların programlarına kayıtları yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında, yeterlik sınavı veya yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler eğitim süresi içerisinde açılan yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları yükseköğretim programına devam ederler.

(5) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine bölüm ve programlarında devam ederler.

(6) İsteğe bağlı hazırlık eğitimine devam etmiş ancak başarısız olmuş öğrenciler isteğe bağlı hazırlık öğrenimine ikinci yıl devam edemezler. Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde yapılan tüm yeterlik sınavlarına girebilirler.

Yaz dönemi eğitimi
MADDE 19 –
(1) Yaz dönemi eğitimi, akademik yıl içerisinde başarısız öğrencilerin isteğe bağlı katılabilecekleri ücretli programdır. Yaz dönemi eğitimi Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile açılabilir.

Eğitim-öğretime ilişkin işlemler
MADDE 20 –
(1) Hazırlık eğitimi süresince öğrenci ile ilgili disiplin, eğitim-öğretim ve görevlendirmelere ait işlemler Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 22 –
(1) 10/6/2012 tarihli ve 28319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 23 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 24 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

29 Nisan 2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.