KTÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 2 Haziran 2018 Cumartesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 2 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

KTÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 2 Haziran 2018 Cumartesi
02 Haziran 2018 Cumartesi 05:25

Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 2 Haziran 2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Gönüllü çalışan: Merkezde duyulan ihtiyaç çerçevesinde belirlenen hizmetlere, gönüllülük ilkesine göre katkıda bulunan alanında uzman kişiyi ya da öğrenciyi,

b) Merkez (KTÜPDRM): Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Stajyer: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji ya da klinik psikoloji alanında lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören öğrencileri,

e) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerle diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarına bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlara yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermektir.

(2) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilere bireysel, sosyal, eğitimsel, mesleki alanlarda gelişimsel ve ilişki odaklı bireysel ve grupla psikolojik danışma ve psikoterapi hizmetleri sunmak.

b) Gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak, diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak.

c) Üniversite bünyesinde gelişimsel, önleyici, tamamlayıcı, problem çözücü her türlü rehberlik programlarını düzenlemek.

ç) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.

d) Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki psikiyatri servisleri ile koordinasyon içinde çalışarak ihtiyaç duyan ve psikolojik rahatsızlığı olan öğrenciler için sevk mekanizması oluşturmak ve bu öğrencileri izleme çalışmalarını yürütmek.

e) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde müşavirlik hizmetleri vermek.

f) Yeni gelen öğrencilerin üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon çalışmaları yapmak.

g) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak.

ğ) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere düzenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak.

h) Merkezin çalışma alanı ile ilgili olarak kamu kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda uygun eğitim programları planlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve sertifika programları düzenlemek ve sertifikalar vermek.

ı) Merkezin çalışma alanında yapılmış her türlü bilimsel çalışmaları yayımlamak.

i) Merkezin çalışma alanında yapılan her türlü ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliğe katılmak.

j) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim desteği sunmak, danışmanlık yapmak.

k) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında üniversite personeline yönelik eğitim çalışmaları yapmak.

l) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde üniversitenin psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kapsamındaki diğer etkinlikleri gerçekleştirmek.

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri
MADDE 7 –
(1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Bu şartlara uygun bir öğretim elemanı bulunmadığı takdirde Müdür, Merkez bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan uzman personel arasından görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Merkezin faaliyet alanlarının amacı doğrultusunda yürütülmesi, denetlenmesi ve Merkez personelinin çalışmasından Rektöre karşı sorumlu olan Müdür aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin yılsonu çalışma raporunu Rektöre sunmak.

b) Merkezde görev yapan tam zamanlı, yarı zamanlı ve gönüllü uzman personeller ile stajyer öğrencilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

c) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının Merkezin amacına uygun olarak ve koordinasyon içinde geliştirilmesini, planlanmasını, yürütülmesini ve denetimini sağlamak.

ç) Merkezde sunulan hizmetlerin; öğrencilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda çeşitlendirilmesini, etkinliğinin artırılmasını ve planlanmasını gerçekleştirmek.

d) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilerek geliştirilmesi konusunda ilgili diğer kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler belirlemek ve yürütmek.

f) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

g) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin bilimsel yeterliliğini ve idari yapının bu bilimsel gelişime uygun olmasını sağlamak.

ğ) Merkez çalışanlarının uyum içinde çalışmalarına ve kendilerini akademik ve mesleki alanlarda geliştirmelerine destek olmak.

h) Merkezin çalışma alanında yapılan ve Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili tüm ulusal/uluslararası etkinliklere katılmak.

ı) Merkez çalışanlarının eğitim-öğretim yılı içinde sundukları hizmetlerin etkinleştirilmesi için kendi aralarında düzenlenen haftalık vaka ve gözetim toplantıları başta olmak üzere tüm toplantıları yıllık çalışma programı çerçevesinde düzenlemek.

i) Merkez çalışanlarının personel işlerine ilişkin işlemlerini yürütmek.

j) Merkezde görevlendirilecek uzman personel adaylarını ilgili mevzuat hükümlerine göre seçmek ve seçilen adayları Rektörlüğe bildirmek.

k) Merkezde görev yapacak stajyer öğrencileri belirlemek.

l) Merkezdeki araştırma ve eğitim projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik planlamaları ve uygulamaları gerçekleştirmek.

Müdür yardımcısı
MADDE 8 –
(1) Müdür yardımcısı; Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıllığına görevlendirilir.

Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu olağan olarak iki ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçülerde Müdüre devredebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin personel ihtiyacını, yıllık faaliyet raporunu ve faaliyet planlarını hazırlamak ve teklif etmek.

b) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli diğer kararları almak.

Personel ihtiyacı
MADDE 10 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 11 –
(1) 25/3/2013 tarihli ve 28598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 12 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

2 Haziran 2018 Tarihli ve 30439 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.