Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı - 7 Şubat 2018

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik, bugünkü 7 Şubat 2018 tarihli ve 30325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı - 7 Şubat 2018
07 Şubat 2018 Çarşamba 22:00

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı, bugünkü 7 Şubat 2018 tarihli ve 30325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2016 tarihli ve 29765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine bağlı fakültelerde yürütülecek lisans programlarına ilişkin eğitim ve öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin yan dal öğretimine ilişkin işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) KGTÜ’de çift ana dal uygulamasına açık olan bir lisans programına, ana dal olarak kayıtlı öğrenciler, bu lisans programına ek olarak, gerekli koşulları sağlamaları halinde; çift ana dal uygulamasına açık olan, en fazla bir lisans programına daha kayıt yaptırabilirler. İkinci ana dalın mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrencilere, kayıtlı oldukları çift ana dal lisans programının diploması verilir.

(2) Öğrencilerin çift ana dal öğretimine ilişkin işlemleri çift ana dal öğretimleri ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi ile sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Her yıl öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğrenciler için ücretler, burslar, bursluluk oranları ve diğer ücretler ile ücretlerin nasıl tahsil edileceği Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve ilan edilir.”

“(8) İzin alan öğrenci, izinli olduğu yarıyıl/yarıyıllara ait öğrenim ücretinin yarısını, artık yıl öğrencisi de her yarıyıl için kredi başına belirlenen miktara göre üç kredilik öğrenim ücretini öder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İzin isteyen öğrenciler bir dilekçe ve izin talebinin gerekçelerini destekleyen belgeler ile ilgili dekanlığa akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihini takip eden en geç onuncu haftanın son iş gününe kadar başvurabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Bir dersin AKTS kredisi, bir AKTS kredisi yirmi beş ila otuz saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senato tarafından belirlenir. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

(7) Öğretim programlarında haftalık ders ve uygulama/laboratuvar saatleri KGTÜ kredisi ile AKTS kredisi ile belirtilir.

(8) Eğitim-öğretim programlarının öğrencilere uygulanmasında doğabilecek intibak ve benzeri sorunların çözümünde ilgili fakülte kurulu/meslek yüksekokulu kurulu yetkilidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisans programlarında normal öğrenim süresi sekiz yarıyıl, azami öğrenim süresi on dört yarıyıldır. İngilizce hazırlık sınıfı ile yaz okullarında geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil değildir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin devam ettiği programın müfredatının herhangi bir döneminde alacağı derslerin AKTS toplamıdır.

(2) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü en fazla 40 AKTS kredisidir. Öğrenci yaz döneminde ise en fazla 8 KGTÜ kredisi ders alabilir. Ancak öğrenciler durumlarına ve lisans programı gereklerine göre istedikleri takdirde danışmanlarının onayı ile bu ders yüklerinin altında ders alabilirler.

(3) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders yükü;

a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler için en fazla bir ders,

b) Genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde olan öğrencilerin yarıyıl ders yükü, ders programında çakışma olmaması koşuluyla ve akademik danışmanının onayıyla en fazla 12 AKTS kredisi

artırılabilir.

(4) Öğrenciler kayıt oldukları ilk yarıyılda müfredatta belirtilen ders yüklerini değiştiremezler.

(5) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü kredili üç derstir. Gerekçeli durumlarda bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.

(6) Kayıt olduğu yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için asgari ders yükü koşulu aranmaz.

(7) Çift ana dal ve yan dal programları kapsamında alınan derslerin AKTS kredileri yarıyıl ders yüküne dâhil değildir.

(8) Öğrenciler, başarısız oldukları ve almadıkları alt sınıf derslerine öncelikle kayıt yaptırmak zorundadır. Ön koşullu dersler hariç, sonraki yarıyıl programlarından açılan ders ya da dersler AKTS kredi sınırı içerisinde kalmak kaydıyla alınabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) NI olarak alınmamış derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra NI olarak değiştirilemez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak diğer yükseköğretim kurumlarından ders aldıkları dönemlerde dönem öğrenim ücretlerinin tamamını, KGTÜ’ye öderler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel not ortalaması AKTS kredileri esas alınarak hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Başarı notu; yarıyıl not ortalaması ve genel akademik not ortalaması ile belirlenir. Bir dersin ağırlıklı puanı, dersin AKTS kredisi ile alınan notun katsayısının çarpımı sonucunda elde edilir.

(3) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin herhangi bir yarıyılda aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, AKTS kredi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Yan dal ve çift ana dal dersleri yarıyıl akademik not ortalamasında dikkate alınmaz.

(4) Genel not ortalaması ise; öğrencinin bütün derslerden aldığı son geçme notlarına göre hesaplanacak ağırlıklı puanlar toplamının, derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Hesaplamalarda virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır. Yan dal ve çift ana dal dersleri akademik not ortalamasında dikkate alınmaz.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane beşten küçükse ikinci hane değişmez; beş veya beşten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bulunduğu herhangi bir yarıyıldaki tüm dersleri alan ve en az 30 AKTS kredilik dersleri başaran, yarıyıl not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler şeref öğrencisi, 3,50 ve daha yüksek olan öğrenciler ise yüksek şeref öğrencisi sayılır.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/2017 tarihli ve 29984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“y) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 14  –
(1) Bir üniversite mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin; Türkiye’de bulunan yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilindeki şartlara sahip olmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler başvurdukları lisansüstü programın anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara kabul edilebilir.

(3) Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin müracaat sırasında İngilizce dışında hazırlanmış lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe veya İngilizce tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez. Söz konusu adaylar için lisansüstü programlara başvurularda ALES şartı aranmaz.

(4) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri antlaşmalar ile gelen yabancı uyruklu hükümet burslusu ve antlaşmalı öğrenciler, başkaca şart aranmaksızın programa kabul edilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) Danışmanlar, öğrencinin mezuniyetine kadar, usul ve esasları enstitü yönetim kurulunca belirlenen uzmanlık alanı dersi adı altında haftada en fazla 8 saat olacak şekilde ders/dersler açabilir. Öğrenciler, danışmanın kararı doğrultusunda bu derse kaydolmak ve başarmakla yükümlüdürler.

(10) Lisansüstü programlarda uzmanlık alan dersi ile ilgili uygulanacak haftalık ders yükü Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar şunlardır:

a) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. Tezli yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve S; doktora programlarında AA, BA, BB ve S; tezsiz yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB, CC ve S geçer notlardır.

b) Tezli yüksek lisans programlarında CC ve DC, doktora programlarında da CB koşullu geçer notlardır.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarında DC, DD koşullu geçer notlardır.

ç) Tezli yüksek lisans programlarında DD, FD, FF, NA ve U; doktora programlarında CC, DC, DD, FD, FF, NA ve U başarısız notlardır.

d) Tezsiz yüksek lisans programlarında FD, FF, NA ve U başarısız notlardır.

e) Lisansüstü programlara intibak işlemlerinde koşullu geçer notlar başarısız not olarak değerlendirilir ve tekrarlanması gerekir.

f) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen yarıyılda almayan/alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan dersler alınabilir.

g) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri/dersi veren öğretim elemanının onayı ile tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel not ortalaması AKTS kredileri baz alınarak hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan AKTS; o dersin AKTS’si ile öğrenciye takdir edilen başarı notu katsayısının çarpımıyla bulunan sayıdır.

(3) Yarıyıl not ortalaması; o yarıyıl kayıt olunan derslerden kazanılan AKTS’ler toplamının, kayıt olunan derslerin AKTS’leri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

(4) Genel not ortalaması; öğrencinin programa girişinden itibaren kayıt olunan derslerin tümünden kazanılan AKTS’ler toplamının, kayıt olunan tüm derslerin AKTS’leri toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane beşten küçükse ikinci hane değişmez; beş veya beşten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

(6) Tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde, yaz öğretimi dâhil, önceki not ne olursa olsun, en son not esas alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden (en az 60 AKTS’den) az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.”

“(3) Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format yönünden ilgili enstitü tarafından uygun bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile ilgili EABDB tarafından imzalanmış en az üç kopyasını ve CD üzerine yazılmış elektronik kopyasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Tezini teslim eden yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Talep halinde, enstitü yönetim kurulu teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 2,00 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik (120 AKTS) 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.


7 Şubat 2018 tarihli ve 30325 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber