Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
30 Ekim 2017 Pazartesi 11:20

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 30 Ekim 2017 tarihli ve 30225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KÜSBUAM): Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Temel olarak spor bilimlerinin tüm alanlarına yönelik olarak bilimsel araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmek, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

b) Spor bilimleri ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, spor federasyonları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

c) Spor bilimlerinde bilgi üretimine yönelik imkânlar hazırlamak, araştırmalar yapmak,

ç) Merkez içindeki yüzme havuzunu ve diğer sportif alanları, stadyumu, halı sahaları, basketbol sahaları, tenis kortları gibi açık alan spor tesislerini sportif amaçlı kullanmak ve yönetmektir.

Faaliyet alanları ve görevleri
MADDE 5 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Olimpik yüzme havuzu, küçük havuz, fitness salonu, squash salonu, jimnastik salonu, dans salonu, sauna, hamam ve benzeri tüm açık ve kapalı sportif alanların yönetimini, bakım ve onarımını, yeni sportif amaçlı alet ve ekipmanların alımını, her türde sportif malzeme alımını gerçekleştirmek,

b) Sportif tesislerde görevlendirilecek personel ve stajyer öğrencilerin seçimini, çalıştırılmasını, idaresini ve yönetimini gerçekleştirmek,

c) Spor bilim alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, kuruluşlarca bu konularda yapılan projelere yardımcı olmak ve destek sağlamak,

ç) Disiplinlerarası araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulamaya aktarılmasına koordinatörlük yapmak ve yardımcı olmak,

d) Spor bilimleri temelli araştırma ve geliştirme çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak,

e) Sporla ilgili temel ve uygulamalı araştırma konularında çağdaş düzeyde bilimsel proje üretimi için gerekli önlemi almak,

f) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile spor bilimlerinde çalışan araştırmacılara, istediklerinde bilimsel standartlar içerisinde yardım ve destek sağlamak,

g) Sporla ilgili konularda öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek ve öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak, uygulamalar için ortam oluşturmak,

ğ) Her düzeyde spor araştırmacısının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

h) Spor araştırmacıları arasında bilimsel proje yarışmaları düzenleyerek diğer yöntemlerle bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak,

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla Merkezin amacına yönelik müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

i) Merkezin araştırma ve finansal imkânlarını arttırmak ve bu konularda çalışmalar yapmak,

j) Sporcuların sağlık kontrollerinin ve tedavilerinin yapılmasında, performans değerlendirilmesinde Üniversitenin ilgili anabilim dalları ile işbirliği sağlamak,

k) Takımlara ve bireylere yönelik spor sakatlıkları ve yaralanmalarından korunma, uygun spor malzemesi ve koruyucu gereç kullanımı konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,

l) Spora dönüş egzersiz ve antrenman programlarının düzenlenmesini sağlamak,

m) Spor laboratuvarları kurmak, laboratuvar ve saha testleri ile sürat, kuvvet, dayanıklılık, reaksiyon zamanı tayini, sıçrama yüksekliği tespiti, esneklik ölçümleri, vücut kompozisyonu analizi, vücut yağ oranı ve ideal kiloyu belirlemek, sportif hareketlerin dinamik analizini yapmak ve diğer kamu kurum, kuruluş ve takımlara hizmet sunmak,

n) Bireylere ve takımlara yönelik performans analizi, oyun ve maç analizleri, teknik, taktik istatistiksel analiz, performans testlerini yorumlamak, antrenman programlarını oluşturmak,

o) Doping merkezi kurulması, sporcu beslenmesi, anti-doping yaklaşımı, ergojenik yardımcılar, spor psikolojisi, uzman diyetisyenlerce sporcuya özel doğru beslenme önerileri, doping maddeleri ve sağlığa zararlı ilaçlardan korunma, doping olmayan performans artırıcı ilaçlar, vitaminler ve benzeri maddelerin doğru kullanımına yönelik konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmesi ile stres, isteksizlik, kronik yorgunluk, sürantrenman, antrenmana uyum ve benzeri sorunlarda destek sağlamak,

ö) Spor tesislerinin ortamlarının sağlığa uygunluğunu denetlemek, takibini yapmak ve bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek,

p) Çocuklarda spora uygunluk değerlendirmesi, branş seçiminde danışmanlık hizmeti ve yetenek testleri yapılmasını sağlamak,

r) Yaşlılar ve engelliler için sağlıklı yaşamaya yönelik egzersiz programları hazırlamak,

s) Sporun geniş kitlelere yayılmasını ve uygulama alanları oluşturulmasını sağlamak,

ş) Yenilenme ve rehabilitasyon konusunda ihtiyacı olanlara destek sağlamak,

t) Sportif branşlarda federasyonlarla koordineli olarak ulusal ve uluslararası yarışmalar ve etkinlikler düzenlemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 7 –
(1) Müdür; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi ve bilimsel çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki öğretim elemanını Rektörün onayı ile üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda, Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

d) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak, Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu Kurula başkanlık etmek,

e) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle işbirliği yaparak, amaca uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,

f) Yönetimi Merkez uhdesine verilen hizmet birimlerini sevk ve idare etmek ve birimlerin yönetici ve hizmet personelinin seçimi, eğitimi ve istihdamını sağlamak,

g) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmaktır.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve dört üyeden oluşur. Kurulun üç üyesi, Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı görevi süresince Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, ayda bir defa ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı ile toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü konularda görüş almak üzere komisyonlar oluşturabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,

c) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyacını Rektöre sunmak,

ç) Merkezin amacına uygun araştırma ve proje müracaatlarını inceleyerek, uygun görüleni ve destekleme şeklini karara bağlamak,

d) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma, yayın ve yurt dışı kongre katılım konularında yapacakları destek isteklerini karara bağlamak,

f) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,

g) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirme için Rektörün onayına sunmak,

ğ) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

h) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 –
(1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma konularıyla ilgili özel sektör ve istekleri halinde kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen 5 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ve görevlendirilmeleriyle aynı şekilde olur.

(2) Müdürün daveti üzerine toplanan Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar
MADDE 13 –
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.


Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

30 Ekim 2017 tarihli ve 30225 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber