Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 17 Ağustos 2018 Cuma

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 17 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 17 Ağustos 2018 Cuma
17 Ağustos 2018 Cuma 19:00

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 17 Ağustos 2018 tarihli ve 30512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAÇ VE FARMASÖTİK
TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Beşeri amaçla kullanılacak ilaç etken madde ve formülasyon geliştirmek üzere her türlü preklinik araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönelik projeler tasarlamak, uygulamak ve projeler sonucunda elde edilen verileri toparlamak,

b) Zirai amaçla kullanılacak ilaç etken madde ve formülasyon geliştirmek üzere her türlü preklinik araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönelik projeler tasarlamak, uygulamak ve projeler sonucunda elde edilen verileri toparlamak,

c) Veteriner amaçla kullanılacak ilaç etken madde ve formülasyon geliştirmek üzere her türlü preklinik araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönelik projeler tasarlamak, uygulamak ve projeler sonucunda elde edilen verileri toparlamak,

ç) Beşeri, veteriner ve zirai ilaç ve formülasyonlarda preklinik toksisite çalışmaları yapmak,

d) Merkez imkânlarını ilaç sektörüne ve diğer özel ve kamu kurum ve kuruluşlara açarak Üniversite-Sanayi iş birliğini geliştirmek,

e) Biyoaktif molekül ve farmasötik formülasyon araştırmaları yapan ulusal ve uluslararası akredite bir merkez olmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Beşeri, veteriner ve zirai ilaçla ilgili alanlarda, bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüsün sorunlarıyla ilgili projeler hazırlamak, bilimsel raporlar vermek, teknik sorunların çözümünde yardımcı olmak, yeni ürün geliştirilmesi, teknoloji transferi ve kalite düzeltilmesi konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütmek,

b) Üniversitenin ve sanayinin ihtiyaç duyduğu araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı/personel yetişmesini teşvik etmek, bunun gerçekleştirilmesi için gerekli ortam ve imkânları hazırlamak,

c) İlaç endüstrisine bağlı olarak çalışan organizasyonlar ve bilimsel araştırma geliştirme kuruluşlarıyla iş birliği imkânları oluşturmak,

ç) İlgi alanına giren konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ya da yurt dışından bu amaçla gönderilenleri kabul etmek,

d) Prekliniktoksisite testleri, toksikolojik analizler yapmak,

e) Yeni ilaç araştırma geliştirme alanlarının ve yeni teknolojilerin üretimi ve geliştirilmesine katkı sağlamak,

f) İlaç endüstrisinin araştırma geliştirme çalışmalarına öncülük etmek, destek vermek ve teşvik etmek için uygun çalışma ortamları tesis etmek ve ortak üretim yapılmasına imkân sağlamak,

g) Farklı çalışma disiplinlerinin belirli bir çalışma alanı etrafında toplanması ile ulusal ve uluslararası iş birliği gerçekleştirmek,

ğ) İlgili diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak,

h) Amacı ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik, araştırma ve yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olması için en fazla iki müdür yardımcısını Üniversite öğretim elemanları arasından seçerek Rektör onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak,

f) Merkezde planlanan çalışmaların yürütülmesini sağlamak,

g) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere Müdür dahil en az yedi üyeden oluşur. Bu üyeler arasında diğer bir üniversiteyi, özel sektörü ve kamu kurum/kuruluşlarını temsilen birer üye olmak zorundadır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az iki ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak,

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

d) Müdürün önerisi ile kurulacak olan çalışma birimi veya çalışma gruplarını karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan özel sektör, diğer üniversite, kamu kurum ve kuruluşları çalışanları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından onaylanan en fazla 20 üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin stratejik hedefleri ve çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

(2) Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyacağı konularda danışmanlık hizmeti vermektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanun uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 –
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek, kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

17 Ağustos 2018 Tarihli ve 30512 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber