Karabük Üniversitesi Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Karabük Üniversitesi Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 12 Nisan 2017 tarihli ve 30036 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karabük Üniversitesi Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
12 Nisan 2017 Çarşamba 09:20

Karabük Üniversitesi Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 12 Nisan 2017 tarihli ve 30036 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


12 Nisan 2017 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete
Sayı : 30036

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TARİH, KÜLTÜR, SANAT ARAŞTIRMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karabük Üniversitesi Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Karabük Üniversitesi Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Karabük Üniversitesi Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
d) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Karabük Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Başta Karabük ili ve çevresi olmak üzere yazılı tarihi kaynakları açığa çıkararak tarih öncesinden başlamak üzere İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ ve Cumhuriyet dönemi boyunca yazılı kronik, hatırat, arşiv belgeleri, şer’iyye sicilleri, yazma eserler ve başka dillerde yazılan özgün çalışmalarla şehir tarihine ait bilgileri ortaya koymak, bunları kamuoyu ve bilim dünyasıyla paylaşmak,
b) Karabük ve çevresinin tarihi hakkında var olan çalışmalara yenilerini ilave etmek, bilgi karışıklığı ve bilgi kirliliğini önlemek, yapılan amatör çalışmalara profesyonel destek sağlamak ve birinci el olarak yapılacak çalışmaları koordine etmek,
c) Üniversitelerin varlık amaçlarından birisi olan şehir ve Üniversite işbirliği çerçevesinde valilikler, belediyeler, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Karabük ve çevresinin tarihi ile ilgili birinci elden bilimsel muhataplığı sağlamak, bilimsel müracaat merkezi olmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Karabük ili ve ilçelerinin tarihi ile ilgili olarak İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ ve Cumhuriyet dönemine ait her türlü belge ve bilginin tespiti, temini ve değerlendirilmesini sağlamak,
b) Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv merkezi oluşturmak, bu arşiv ve kütüphaneye başta Başbakanlık arşivi olmak üzere diğer kamu kuruluşları ile özel şahıslarda bulunan belge, yazma ve matbu eserleri bağış, satın alma veya kopyalama suretiyle kazandırmak,
c) Şehir tarihinin önemli kaynaklarından biri olan kadı defterlerinin (şer’iyye sicilleri) tespit edilerek kataloğunun hazırlanması ve bu defterler üzerinde ilmi araştırmalar yapılmasını sağlamak,
ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu ve özel sektör kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüt, proje, analiz ve benzeri çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,
d) Üniversitelerde yapılacak olan lisans ve lisansüstü tezler ve diğer ilmi araştırmalardan Merkezin amacına uygun olanlarını yayınlamak ve bu maksatla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Tarih bilimi dalında çalışmalarda bulunacaklar için eski dilde yazılmış olan kaynak eserleri ve belgeleri okumalarına yardımcı olmak amacıyla Osmanlıca kursları düzenlemek, tezhib, ebru ve el sanatları gibi alanlarda öğretici kurslar açmak,
f) Ulusal veya uluslararası kongre, panel, seminer, çalıştay, konferans, gezi, toplantı, sergi ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek, bu faaliyetlerde bulunan gerçek ya da tüzel kişilerle işbirliği yapmak,
g) Bölüm ve anabilim dallarının projeler hazırlamalarına destek vermek,
ğ) Kitap, dergi ve bülten gibi yayın faaliyetlerinde bulunmak bu gibi faaliyetlerde bulunan gerçek ya da tüzel kişilerle işbirliği yapmak ya da hizmet satın almak,
h) Türk halk müziği, halk oyunları, yazılı ve sözlü edebiyat, önemli kişilere ait biyografiler, halk kültürü ve gelenekleri konularında araştırmalar yapmak,
ı) Halk kültürü açısından Karabük ve çevresiyle ilgili el sanatlarını ortaya çıkarmak, tanıtmak ve geliştirmek,
i) Karabük ili başta olmak üzere yakın çevrede tarihi coğrafya, göç, yerleşme, doğal ve kültürel miras, ekoturizm ve sanayi coğrafyası başta olmak üzere fiziki ve beşeri coğrafya konularında araştırmalar yapmak,
j) Arkeoloji ve sanat tarihi çalışmalarının daha iyi bilinip tanıtılabilmesi doğrultusunda, kazı araştırma ve uygulama faaliyetleri yapmak, il sınırları dâhilindeki tarihi dokuyu Karabük ve çevresine ait kültürlerini ve gelişimlerini ortaya çıkarmak, yapılaşmanın dönem ve çeşitliliğini tespit etmek,
k) Merkezin amacına uygun olarak, Rektör tarafından verilecek görevler ile 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre diğer faaliyetlerde bulunmak,
l) Tarih kültür ve sanat dallarını ilgilendiren alanlarda teşvik edici çalışmalar yapmak, bu konuda yarışmalar düzenlemek, teşvik ve onur ödülleri vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdürün görüşü alınarak Üniversite öğretim elemanları ya da idari personel arasından iki kişi üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı yöntemle müdür yardımcısını da değiştirebilir.

(3) Müdür, görev başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve idari işleri yürütmek,
b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, kararları Rektörlüğe sunmak ve uygulamak,
c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
ç) Merkezde görev yapacak eğitimcileri, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmelerle ilgili önerileri Rektörlüğe sunmak,
d) Merkezde görevli veya Merkezde görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe önermek,
e) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak,
f) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
g) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 –
(l) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Gerektiğinde Müdürlüğe vekâlet etmek,
b) Koordinasyon işlerinde Müdüre yardımcı olmak,
c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim, yönetim ve öğrenci işlerini yürütmek,
ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

(2) Müdür yardımcıları Merkezin amacına uygun olarak işleyişinden, Müdüre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Danışma Kurulunun önerisi üzerine üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olağan, gerektiğinde olağanüstü olarak Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları düzenlemek,
b) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek, uygulanması konusunda kararlar almak,
c) Şehir tarihiyle ilgili olarak hazırlanan projeleri kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurumlara sunarak projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,
ç) Merkeze bağlı bilimsel araştırma biriminin çalışma usul ve esaslarını belirlemek,
d) Merkeze bağlı olarak düzenli bir şekilde yayınlanacak olan bilimsel dergi için gerekli birimi oluşturmak,
e) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak faaliyetleri planlamak,
f) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
g) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak,
ğ) Teşvik ve onur ödülü verilecek kişi ve kurumları tespit etmek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulu, Müdür, Üniversitenin konuyla ilgili fakülte dekanları, enstitü müdürleri, ana bilim dalı başkanları ve Üniversitede görevli öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve bu konuda önemli hizmetler vermiş kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yirmi beş kişiden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin hazırladığı her türlü araştırma, eğitim, çalışma ve faaliyet plan ve projelerini değerlendirmek, bunların uygulanması ve geliştirilmeleri yönünde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 –
(1) 4/7/2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karabük Üniversitesi Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.


 
 
 
Karabük Üniversitesi Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

12 Nisan 2017 tarihli ve 30036 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber