Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, bugünkü 27 Mart 2017 tarihli ve 30020 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
27 Mart 2017 Pazartesi 10:25

Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, bugünkü 27 Mart 2017 tarihli ve 30020 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

27 Mart 2017 PAZARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 30020

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi enstitülerinde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diplomalar, mazeretler ve ilişik kesmeye ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim- Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,
d) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Fakülte teşkilatlanmasına göre bölüm başkanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan bölüm kurulunu,
f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,
g) Enstitü: Karabük Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
i) Kredi: Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan birim değeri,
j) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
k) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
m) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,
n) Senato: Üniversite Senatosunu,
o) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini,
ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
p) Üniversite: Karabük Üniversitesini,
r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri
MADDE 5 –
(1) Üniversiteye bağlı enstitülerde lisansüstü öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinden oluşur.

Eğitim programlarının açılması
MADDE 6 –
(1) Enstitü, Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek anabilim/anasanat dallarında ve düzeylerde eğitim programlarını yürütür. Enstitülerce yürütülecek lisansüstü programlar; ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. Enstitü yönetim kurulu ayrıca diğer yükseköğretim, araştırma kuruluş ve kurumları ile iş birliği yaparak ortak lisansüstü programlar yürütmeye Rektörlük onayı ile karar verir.

(2) Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak gece eğitimi, staj ve yaz kursları veya yaz yarıyılı açılabilir. Bunların süresi ve şekli ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Programların uygulama esasları
MADDE 7 –
(1) Anabilim/Anasanat dallarının özelliklerine göre eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin esaslar enstitülerce hazırlanır ve bu esaslar enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararıyla yürürlüğe girer.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 8 –
(1) Bir enstitü anabilim dalında açılması düşünülen yeni bir ders için dersi verecek öğretim üyesi; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını enstitü anabilim dalı başkanlığına yılda iki kez olmak üzere nisan ve ekim aylarında yapar. Enstitü anabilim dalı kurulunun kararı ile enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile yeni ders açılır.

(2) Lisansüstü düzeydeki bir dersin ulusal kredisi 4’ten çok olamaz.

(3) Enstitü anabilim dalında ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirmeleri, enstitü anabilim dalı kurul kararı ile enstitü yönetim kurulu onayı ile gerçekleşir.

Anabilim/anasanat dalı başkanı
MADDE 9 –
(1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki öğretimi yürütmekten enstitüye karşı sorumludur. Anabilim/anasanat dalı başkanı öğrenci kontenjanlarını; bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağını ve bu derslerin sorumlularını; jüriler ve danışmanlarla ilgili önerileri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunu oluşturan öğretim elemanları ile birlikte tespit eder.

Öğretim dili
MADDE 10 –
(1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında bütün dersler veya bir kısım dersler belirlenen bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek görülen hallerde bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak lisansüstü eğitimin tamamının yabancı dilde yapıldığı programlarda ise ders dönemi, proje dönemi ve tez dönemi bu dilde tamamlanır.

Kontenjanların tespiti
MADDE 11 –
(1) Enstitüdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, alındığı takdirde kontenjan tespitine ve aday öğrencilerde aranacak niteliklere anabilim/anasanat dalı kurullarının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Bu kararlar Senatonun onayına sunulur.

Kontenjanların ilanı
MADDE 12 –
(1) Her yarıyıl öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara başvuru için gerekli belgelere, son başvuru tarihine ve diğer konulara, ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisiyle enstitü yönetim kurulu karar verir. Bu karar, Üniversite ve enstitü tarafından ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 13 –
(1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların açılması ve kontenjanlarının belirlenmesi ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında ders döneminde başarılı olmuş ya da programı tamamlamış öğrencilerden, tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar;  genel not ortalaması 100 tam not üzerinden en az 85/4,00 üzerinden en az 3,50 ve 15 inci maddede belirtilen asgari başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla, enstitü anabilim dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir. Ancak bunun için öğrencinin ders dönemini veya programını tamamlamasının üzerinden en çok üç yıl geçmiş olması gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken tezsiz yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar ders döneminin sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına başvurmaları halinde anabilim dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
MADDE 14 –
(1) Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde, istenilen belgelerle ilgili enstitüye başvurur. Adayın başvurduğu yüksek lisans programının türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması gerekir:
a) Lisans diplomasına sahip olmak.
b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmak.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Yüksek lisans programlarında değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 15 –
 (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:
a) Tezli yüksek Lisans programlarına, ALES puanının %50’si ile adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınavın %30’u, mülakat sonucunun %10’u ve lisans not ortalamasının %10’u değerlendirilerek öğrenci alınır. Değerlendirmede, 100 tam puan üzerinden en az 65 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilirler.
b) Adayların yazılı-mülakat sınavları ve başarı puanlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç, beş ya da en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır.
c) Yüksek lisans öğrenci kabulünde adayların yazılı sınava girebilmesi için Üniversite tarafından yapılacak ortak yabancı dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almış olması gerekir. Yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar yazılı sınav ve mülakata alınmaz. YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olduğuna enstitü yönetim kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur. 
ç) Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınav notu 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.
d) Yazılı sınav ve genel başarı notu 65 puan olan ancak kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak yedekleri oluşturur.
e) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar, mezuniyet not ortalamasına göre değerlendirilir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 16 –
(1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı, ikinci öğretim olarak da yürütülebilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı, en az 7 ders, seminer, uzmanlık alanı ve tez çalışması olmak üzere toplam 21 kredi ve bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS olmak koşuluyla en az toplam 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci bir yarıyılda en çok 5 derse kayıt yaptırabilir.

(4) Öğrenci, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak öğrenci; tez çalışması dersine, ders yükümlülüğünü tamamladıktan sonra, tez döneminin ilk yarıyılından itibaren kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı yoktur, ilgili öğrencilere bu derslerin kredi getirisi yoktur.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.  Bununla beraber yüksek lisans öğrencileri, doktora programından ders alabilirler. Diğer yükseköğretim kurumlarından lisansüstü ya da lisans ve/veya aynı enstitünün farklı anabilim dallarından alınacak derslerin kredileri toplam kredinin %50’sini geçemez.

Tezli yüksek lisans programının süresi
MADDE 17 –
(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans programında danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 18 –
(1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitece belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan da öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, danışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile Üniversite tarafından belirlenen niteliklere sahip ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Ancak ikinci bir tez danışmanının atanabilmesi için öğrencinin bütün kredili dersleri başarıyla tamamlayarak tez çalışmasına geçmiş olması gerekir.

(4) Tez konusu belirlenmeyen öğrenciler, yüksek lisans tez çalışması dersini seçemez.

(5) Tez danışmanı; öğrenciyi, öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek ve öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(6) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(7) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/anasanat dalının belirlediği program çerçevesinde dönem içinde tez çalışmasına yönelik bir seminer verir. Seminer dersinin değerlendirilmesi tez danışmanı tarafından yapılır, öğrenci bilgi sistemine girilir ve ilgili formlar anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 19 –
(1) Tezli yüksek lisans programında öğrenimine devam eden bir öğrenci, tez çalışmasından elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım ve basım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, teze ilişkin intihal kontrolünü yapıp raporunu hazırlar. Danışman; tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte, intihal raporunu ve tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye önerilen sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla teslim eder.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılmayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda ilgili enstitü yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini, anabilim dalı başkanlığının teklif ettiği ve enstitü kurulunun onayladığı tarih, saat ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 20 –
(1) Öğrencinin yüksek lisans diploması alabilmesi için; tez sınavında başarılı olması ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlaması gerekir.  Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci, sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ilgili enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunduğu takdirde tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Talep halinde enstitü yönetim kurulu tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 21 –
(1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Öğrenci bir yarıyılda en çok 6 derse kayıt yaptırabilir.

(4) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.  Dönem projesi dersi kredisiz olup danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının süresi
MADDE 22 –
(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 23 –
(1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunca her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır.

(2) Dönem projesi en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar belirlenir ve enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile enstitü müdürlüğüne bildirilir. Dönem projesi konusu belirlenmeyen öğrenciler dönem projesi dersini seçemez. Dönem projesini tamamlayan öğrenci,  danışmanı tarafından onaylanan ve ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılan proje raporunu en geç beş iş günü içinde enstitüye teslim eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 24 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 25 –
(1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi beklenir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam 21 kredi ve bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS olmak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam 21 kredi ve bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS olmak koşuluyla en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci bir yarıyılda en çok 5 derse kayıt yaptırabilir.

(4) Öğrenci, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak öğrenci; tez çalışması dersine, ders yükümlülüğünü tamamladıktan ve doktora yeterlik sınavını başardıktan sonra, tez döneminin ilk yarıyılından itibaren kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı yoktur, ilgili öğrencilere bu derslerin kredi getirisi yoktur.

(5) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 2, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 4 ders seçilebilir.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Doktora programına başvuru koşulları
MADDE 26 –
(1) Doktora programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir:
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 65 puan almış olmak.
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 65 puan almış olmak.
c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan almış olmak.
ç) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmak.
d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için diş hekimliği, veteriner, tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından (TUS) alınmış en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 65 puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına ve ALES sayısal puan türünde en 65 puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Doktora programlarında değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 27 –
(1) Tezli yüksek lisans veya lisans derecesi ile doktora programına başvuracak olan adayların programa kabulünde başarı notu;  ALES puanının %50’si, yüksek lisans ya da lisans not ortalamasının %10’u, yazılı sınav puanının %30’u ve mülakat sınav puanının %10’u alınarak hesaplanır.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuran ve ALES sayısal 65 puanı bulunmayan tıp fakültesi mezunları için ise programa kabulde başarı notu; temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yazılı sınav puanının %30’u ve mülakat sınav puanının %10’u alınarak hesaplanır.

(4) Doktora programına kabulde başarı notu; temel tıp puanına dayalı kabullerde 100 üzerinden en az 65 puan, ALES puanına dayalı olarak yüksek lisans ile kabullerde 100 üzerinden en az 70 puan, lisans ile kabullerde en az 75 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

(5) Adayların yazılı-mülakat sınavları ve başarı puanlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç ve beş, en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır.

(6) Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınav notu 75’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

(7) Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Bu durumda, başvuru sırasındaki değerlendirme kriterleri Senatoca belirlenir.

(8) Yazılı sınav ve genel başarı notu 75 puan olan ancak kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak yedekleri oluşturur.

Doktora programının süresi
MADDE 28 –
(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4 tam puan üzerinden en az 3 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programı tez danışmanı atanması
MADDE 29 –
(1) Doktora programında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu her öğrenci için Karabük Üniversitesi kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir ve tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitece öngörülen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan da öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Veteriner Fakülteleri Anabilim Dalları hariç Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı, doktora tez öneri savunma sınavından sonra tez izleme komitesinin önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanabilir. Bu durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(5) Doktora tez çalışması, doktora yeterliliği başardıktan sonra seçilebilir.

(6) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(7) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu üzerine danışman öğretim üyelerinin, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(8) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/anasanat dalının belirlediği program çerçevesinde ders döneminde tez çalışmasına yönelik bir seminer verir. Seminer dersinin değerlendirilmesi tez danışmanı tarafından yapılır, öğrenci bilgi sistemine girilir ve ilgili formlar anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 30 –
(1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.  Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavı yılda iki kez olmak üzere haziran ve aralık aylarında yapılır. Öğrenci derslerini ve seminerini başarı ile tamamladığı yarıyılı takip eden dönemde gireceği yeterlik sınavı için o dönemin başında yeterlik dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam not üzerinden en az 75/4,00 üzerinden en az 3,00 puan alması gerekir. Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde zorunlu haller dışında aynı jüri önünde yazılı ve sözlü olarak her iki sınavı da tekrarlanır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan veya enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. İki defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yarıyıl başlamadan en az on beş gün içinde başvurmak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora programından tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda öğrenci tez çalışmasını tamamlayarak yüksek lisans programından mezun olabilir.

Doktora programı tez izleme komitesi
MADDE 31 –
(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez öneri savunması
MADDE 32 –
(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci tez çalışması dersini seçtikten sonra, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Gerekirse düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin izlenmesi
MADDE 33 –
 (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. İki toplantı arasında en az 5 ay süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 34 –
(1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezini teslim etmek isteyen öğrenci, Senato tarafından belirlenen doktora yayın koşullarını sağlamak zorundadır.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman teze ilişkin intihal kontrolünü yapıp raporunu hazırlar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte, intihal raporunu ve tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye önerilen sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla teslim eder.

(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri enstitülerce jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek, ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda ilgili enstitü yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır.

(7) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini, anabilim dalı başkanlığının teklif ettiği ve enstitü kurulunun onayladığı tarih, saat ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 28 inci maddeye göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 35 –
(1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, ciltlenmiş bir basılı bir elektronik kopyasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını bir elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının kabul edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 36 –
(1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci bir yarıyılda en çok 5 derse kayıt yaptırabilir.

(4) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 4 ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 37 –
(1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları  gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre
MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 39 –
(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Bir danışmanın, sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 40 –
(1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 28 inci  maddeye göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 41 –
(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının kabul edildiği tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 42 –
(1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans ve doktora programından farklı alanlarda almış olanlar için bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci en az üç en fazla on dersi bilimsel hazırlık programı kapsamında alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans veya doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için hazırlık programındaki tüm dersleri 31/8/2012 tarihli ve 28397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre; doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinin ise bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktora programındaki esaslara göre başarmış olması gerekir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bu madde kapsamına giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, yukarıdaki esaslar dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencinin kayıt tarihini izleyen on beş gün içinde ilgili enstitüye gönderilir.

Özel öğrenci
MADDE 43 –
(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların; almak istedikleri derslerin açılacağı yarıyılın başında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde, lisans/yüksek lisans öğrenimleri sırasında aldıkları notlara ilişkin belge ve diploma fotokopilerini ekledikleri bir dilekçe ile ilgili enstitü anabilim dallarına başvurmaları gerekir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kredi başına tespit edilecek miktarı ödemek ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen belgeleri vermek zorundadır.

(4) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde, o ders için ödedikleri tutar iade edilmez.

(5) Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda ilgili enstitülerde uygulanan yönetmelik ve diğer esaslara uymak zorundadır.

(6) Hukuki yönden özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine kazanılır. Özel öğrencilere hiçbir diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay geçiş
MADDE 44 –
(1) Üniversitenin lisansüstü programları arasında veya bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve başarılı olmuş öğrenci, Üniversitenin ilgili lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu programı tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on beş gün önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürlüğü, başvuru belgelerini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının da görüşünü alarak enstitü yönetim kurulunda öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlar.

(2) Öğrencilerin yatay geçiş yapabilmesi için, başvurduğu programın 15 ve 27 nci maddelerinde belirtilen koşulları sağlaması, ayrılacağı programdaki tüm sınavlarını başarması ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü genel not ortalamasının, yüksek lisansta 100 tam not üzerinden en az 65 (4,00 üzerinden en az 2,50), doktora düzeyinde 100 tam not üzerinden en az 75 (4,00 üzerinden en az 3,00) olması gerekir.

(3) Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş yapan öğrenci, 53 üncü madde de belirtilen başarı notlarını elde ettiği en fazla dört dersi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş yaptığı programa taşıyabilir.

(4) Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin daha önceki eğitiminde kullandığı süreler kabul edildiği programa dâhil edilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 45 –
(1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun yabancı uyruklu öğrenci adaylarının lisansüstü programlara kabulü ile ilgili kararları uygulanır.

Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 46 –
(1) Farabi, Avrupa Birliği; Socrates, Erasmus ve benzeri öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.  Öğrencilerin kayıtları gönderildikleri süre içerisinde devam eder ve eğitim-öğretim süresinden sayılır. Değişim programına katılan öğrenciler, gönderildikleri dönemde öğrenim gördükleri programda almaları gereken dersler yerine, gönderildiği üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının kontrolünde yapılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin gönderildiği üniversitede aldığı fakat başarısız olduğu derslerin yerine, eğitimini sürdürdüğü programda almadığı dersler arasından, danışmanının teklifi,  anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler alınabilir.

(2) Değişim programı kapsamında başka üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üniversitede eğitim aldıkları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

Lisansüstü programlara kayıt yaptırma
MADDE 47 –
(1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan ve enstitü müdürlüğünce ilan edilen öğrenci adayları, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri ilanda belirtilen süre içinde müdürlüğe teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kesin kayıtta verilmesi gerekli evraklar başvuru takvimi ile birlikte enstitü internet sayfasında ilan edilir. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü müdürlüğünce aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adaylarının sıra ile enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılır.

(2) Bir bilim dalına kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısı üç veya daha az ise enstitü bu bilim dalında o ders yılı için lisansüstü program açmayabilir. Ancak bu adayların kayıt hakları programın açılacağı döneme kadar saklıdır.

Kayıt yenileme
MADDE 48 –
(1) Öğrenciler, ders ve tez aşamasında her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen süre içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders ve tez çalışması seçimini yaparak, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanınca onaylı çıktılarını anabilim dalı başkanlıklarına teslim eder. Anabilim dalı başkanlıkları, bu çıktıları toplu olarak enstitüye teslim etmekle yükümlüdür. Öğrenciler her yarıyılda kayıtlarını kendileri yaptırmak zorundadır.

(2) Mazereti nedeniyle, ders kaydını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptıramayan ve mazereti yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-ders silme dönemi içinde ders kayıtlarını yaptırabilir. Öğrenci kayıt yaptırana kadar öğrencilik haklarından yararlanmaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Dersler
MADDE 49 –
(1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim programları, mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Her program için uygulanacak eğitim ve öğretim planı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurullarınca hazırlanan ve anabilim/anasanat dalı başkanları tarafından enstitüye sunulan önerilere göre, enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatonun kabulü ile kesinleşir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(3) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktorasını yapmış öğretim görevlileri, devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanları da ders vermek üzere görevlendirilebilir. Gerek görüldüğünde, enstitü yönetim kurulu kararı ile aynı disiplin içerisinde ve disiplinler arası alanlarda ders vermek üzere Üniversitenin diğer birimleri ve dışından da görevlendirme yapılabilir.

(5) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarında, bütün dersler veya bir kısım dersler, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen bir yabancı dilde okutulabilir.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(7) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

Devam zorunluluğu
MADDE 50 –
(1) Derslere devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan ve diğer ders türlerinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders veya derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve F1 notu verilir. Öğrencinin devam durumu dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından izlenir.

Sınavlar ve sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 51 –
(1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınava ve bir yarıyılda aldığı, devam şartını sağladığı bütün derslerin genel sınavına girer. Sınava girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. Sınav tarihleri en az iki hafta önce anabilim dalı başkanlıklarınca ilan edilir. Takdir olunan sınav notları akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve sonuçlar sınavların bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Anabilim dalı başkanlıkları, genel sınav sonuçları ile birlikte ara sınav sonuçlarını on beş gün içerisinde tek seferde enstitüye teslim etmek zorundadır.

(2) Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciye, mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, ara sınav yerine geçmek üzere bir mazeret sınavı hakkı tanınabilir. Mazeret sınavı öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılarak, notu sisteme girilir.

(3) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim üyesi düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim üyesinin mazereti nedeniyle gerçekleştiremediği sınavı kimin yapacağı anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından belirlenir ve enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

 (5) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata düzeltmesi, dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren beş iş günü içinde anabilim dalının onayı ile yapılır. Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 52 –
(1) Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ve genel sınav notunun %60’ı alınarak hesaplanır.

(2) Bir dersin başarılı sayılabilmesi için, hem genel sınav notunun, hem de başarı notunun 100 tam  not üzerinden, yüksek lisans düzeyinde en az 65 ve doktora düzeyinde en az 75 olması gerekir.

(3) Seminer dersi, uzmanlık alanı, yeterlik dersi, tez çalışması ve bitirme projesi geçer (G) veya kalır (K) olarak değerlendirilir.

(4) Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlayarak başarmak zorundadır. Zorunlu hallerde, danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile öğrenci başarısız olduğu bir dersin yerine başka bir ders alabilir.

Notlar
MADDE 53 –
(1) Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf notlarından birisi verilir.


 
(2) G: (Geçer) Kredisiz bir derste, dersin gereklerini yerine getirerek başarılı olan öğrenciye verilir.

(3) Öğrenciye başarısızlığının nedenine göre aşağıdaki notlardan birisi verilir:
a) F1: Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciye verilir, öğrencinin sınava/sınavlara girme hakkı yoktur.
b) F2:  Sınava girmeyen öğrenciye verilir.
c) F3: Sınava giren ancak başarısız olan öğrenciye verilir.
ç) K: (Kalır) Kredisiz bir derste, dersin gereklerini yerine getirmeyerek başarısız olan öğrenciye verilir.

İntihal
MADDE 54 –
(1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinin ilk kez veya tez jürisi tarafından verilen ek süre sonunda jüri önünde savunulabilmesi için;
a) İntihal yazılım programı kullanılarak benzerlik endeksini gösteren raporun tez danışmanı tarafından alınması,
b) Tezdeki benzerlik oranının ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği azami benzerlik endeksinin altında olması,
c) Tez danışmanı tarafından onaylanmış raporun tezle birlikte ilgili jüri üyelerine dağıtılması,
gerekir.

(2) Tez çalışması tamamlandıktan sonra;
a) Yüksek lisans ve doktora tezlerinin son haline ilişkin intihal raporunun enstitü tarafından alınması ve onaylanması,
b) İntihal oranı onaylanan tezler ilgili enstitüden olur aldıktan sonra, üç adet ciltlenmiş ve mezuniyete ilişkin ekler ile enstitüye teslim edilmesi,
c) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığının onayıyla ilgili enstitü müdürlüğüne onay için sunulması,
gerekir.

(3) İntihal tespit edilen tezlerde öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem yapılır.

(4) Gerçeğe aykırı intihal raporu sunan danışman hakkında Üniversitenin Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu işlem yapar.

Lisansüstü programlarda ders sayımı
MADDE 55 –
(1) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde kayıtlı veya özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu lisansüstü dersler, toplam kredinin %50’sini aşmamak kaydıyla danışmanının teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir.

(2) Daha önce mezun olunan bir diploma programında ve/veya eş zamanlı olarak iki farklı lisansüstü programda alınan dersler iki programa birden sayılamaz.

(3) Yüksek lisans programından mezun olunmadan özel öğrencilikte alınan dersler doktora programına başlanıldığında krediye saydırılamaz.

(4) Ders sayımı işlemlerine ilişkin esaslar ve ilkeler ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mazeretler, Sağlık Raporu ve Öğrenime Ara Verme

Mazeretler
MADDE 56 –
(1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, geçerli nedenlerin varlığı halinde, enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için gerekli belgelerin mazeretin sona ermesinden itibaren en geç on beş gün içinde enstitüye verilmiş olması gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, 3/2/1984 tarihli ve 18301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarının enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kabul edilmesi gerekir. Ancak ayakta tedaviye ilişkin beş günden az sağlık raporuna dayalı mazeretler kabul edilemez. Raporlu olunan süre içinde girilmiş olan sınavlarda alınan notlar ile tez savunma sınavları geçersizdir ve raporlu geçen süreler devamsız sayılır.

(3) Bir yarıyılda mazeretli geçen toplam sürenin, 50 nci maddede belirtilen devamsızlık sınırlarını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan o yarıyıl için öğrenci ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

İzinler
MADDE 57 –
(1) Makul bir sebeple öğrenimine ara vermek zorunda bulunan veya öğrenim ve eğitimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânların doğması halinde öğrenciye, danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü alınmak şartıyla, enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Bu süre, farklı mazeretler nedeniyle dahi uzatılmaz. Yarıyıl içinde kayıt dondurma kararı verilmesi halinde öğrenci yarıyıl başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır ve almış olduğu dersler üzerinden silinir.

(2) Lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen ve mazereti nedeniyle süresi içinde eğitimini tamamlayamayarak geri dönenler, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciliklerine devam edebilirler.

(3) Öğrenciler askerlik görevleri nedeniyle enstitülerden ayrılmaları halinde izinli sayılırlar.

(4) Hastalık nedeniyle izinli sayılan öğrencilerin, bu süre içerisinde kamu ve özel kuruluşlardaki görevlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi halinde, izinli sayılma durumu enstitü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

(5) Kendisine izin verilen öğrencinin bu izni, acil nedenler dışında, karar tarihini takip eden yarıyıldan itibaren başlar.

(6) Verilen izin süresi içinde, öğrencilerden gelecek geçerli taleplere uygun olarak, verilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak izin nedeninin geçerli olmadığının belirlenmesi halinde, enstitü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir ve o tarihe kadar izinde geçen süre program süresine eklenir.

(7) Öğrenimine ara verilen öğrenciler; öğrenime ara verme nedeni ortadan kalktıktan sonra, on beş gün içinde öğrenime ara verme durumunu kanıtlayan rapor, pasaport kayıtları, dil eğitimi belgesi ya da sertifika, diploma, görevlendirme belgeleri, terhis belgesi ve benzeri belgelerle birlikte, öğrenimlerine kaldığı yerden devam etmek üzere, enstitüye yazılı olarak başvururlar. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin enstitü yönetim kurulunca yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir. Verilen süre, öğrenim süresinden sayılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 58 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 59 –
(1) 5/8/2013 tarihli ve 28729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1-
(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 7 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilirler.

Yürürlük
MADDE 60 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 61 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.


 

Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

27 Mart 2017 tarihli ve 30020 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber