Karabük Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Karabük Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Karabük Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
10 Nisan 2017 Pazartesi 09:35

Karabük Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 10 Nisan 2017 tarihli ve 30034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 Nisan 2017 PAZARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 30034

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Karabük Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KÜGETUM): Karabük Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Karabük Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin, hem koruyucu hekimlik maksatlı hem de hastalıkların teşhis ve tedavisi için uygulanmasını sağlamak.
b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle ilgili olarak her türlü tıbbi, teknik, ekonomik, hukuki ve diğer bilimsel alanlarda araştırmalar, eğitim, tanıtım ve analitik değerlendirmeler yapmak.
c) Toplumun ve ilgili meslek mensuplarının geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında bilgi edinmesini sağlamak.
ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin sadece bu alanlarda yetkilendirilmiş hekimler tarafından uygulanmasını temin etmek için eğitimler düzenlemek.
d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetişmesini desteklemek.
e) Başta Karabük yöresi olmak üzere diğer bölgelerde bulunan endemik tıbbi bitki türleri olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde araştırmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez, amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:
a) Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatında izin verilmiş olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve eğitimini vermek.
b) Dünyada kabul gören ayurveda, aromaterapi, biyoenerji gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını araştırarak ülkemizde uygulanabilirliğini tespit etmek.
c) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin uygulanması ve bu yöntemlerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarları kurmak, kurulmuş olanları desteklemek ve araştırmacıların kullanımına sunmak.
ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini uygulayan ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla işbirliği yapmak suretiyle birlikte uygulama, eğitim ve araştırmalar yapmak.
d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.
e) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.
f) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.
g) Öncelikle tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde olmak üzere sağlık bilimleri alanında eğitim gören öğrencilere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tanıtmak ve eğitim vermek, bu konularla ilgilenen öğrenci topluluklarına gerekli desteği sağlamak.
ğ) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
h) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında kullanılabilecek ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
ı) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarındaki her türlü yazılı, basılı, elektronik ve dijital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, sunu, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayımlamak.
i) Başta Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olmak üzere geleneksel tıbbi metinler üzerinde araştırmalar yapmak, uygun görülen eserlerin tercüme veya sadeleştirme yoluyla günümüz Türkçesiyle neşrini sağlamak.
j) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında kullanılacak her türlü ürünün biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, klinik ve endüstriyel açılardan incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak.
k) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir ve Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür tarafından, Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını düzenlemek.
f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi ile Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek.
c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.
ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.
d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.
e) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ilkelerini belirlemek ve önerilerini karara bağlamak.
f) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent gibi haklara ait esasları, ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek.
g) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.
ğ) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşmek.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen en az üç kişiden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine olağan olarak toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü de toplanabilir. Toplantılarda toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunur.

Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları
MADDE 13 –
(1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Yönetici ve çalışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(4) Birimler, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dâhilinde faaliyetlerini sürdürürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik, idari ve diğer personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirme ile karşılanır.

Mekân, araç ve gereçler
MADDE 15 –
(1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.

(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, donanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

 
Karabük Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

10 Nisan 2017 tarihli ve 30034 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber