Kapadokya Üniversitesi'ne ait 4 yönetmelik - 13 Kasım 2017 Resmi Gazete

Kapadokya Üniversitesi'ne ait 4 yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kapadokya Üniversitesi'ne ait 4 yönetmelik - 13 Kasım 2017 Resmi Gazete
13 Kasım 2017 Pazartesi 10:25

Kapadokya Üniversitesi'ne ait 4 yönetmelik, bugünkü 13 Kasım 2017 tarihli ve 30239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Kapadokya Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kapadokya Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili bilgi birikimini artıracak analizler yapmak, geleceğe yönelik, yönlendirici somut öneriler içeren akademik faaliyetlerde bulunmak.

b) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili elde edilen bilgi birikimini, ulusal ve uluslararası seviyede karar alıcılarla, akademisyenlerle, özel sektör liderleriyle ve diğer sosyal paydaşlarla kitap, rapor, broşür ve benzeri araçlarla paylaşmak.

c) Yerli ve yabancı araştırma merkezleri, enstitüler, düşünce grupları ve benzerleri ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmak.

ç) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

d) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerde yer almak.

e) İnsansız hava aracı sistemlerinin ulusal ve uluslararası sertifikasyonlarında test ve onay yetkisi sahibi olmak ve yerli insansız hava aracı sistemleri üretmek için girişimlerde bulunmak.

f) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak suretiyle bilim dünyasına katkı sağlamak.

g) Uluslararası kuruluşlar bünyesinde kurulan ilgili çalışma gruplarına katılmak.

ğ) Merkezin çalışma alanı ile ilgili çeşitli uluslararası komisyonlara üye olmak ve çalışma gruplarında görev alarak, ulusal mevzuata katkı sağlamak.

h) Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının insansız hava aracı sistemleri ihtiyacına yönelik çeşitli kabiliyetlerde özgün insansız hava aracı sistemleri projelerini geliştirmek.

ı) İnsansız hava aracı pilotlarına yönelik mesleki eğitimler düzenlemek, sınavlar yapmak.

i) Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve diğer birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

j) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 –
(1) Merkezin yönetim organları, Müdür ve Yönetim Kuruludur.

Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık  süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Merkezde görevli öğretim elemanları arasından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 8 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık  süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili kararları almak.

ç) Merkez bünyesinde akademik birimlerce yürütülecek bilimsel uygulamalarda koordinasyonu sağlamak.

d) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenlemek.

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

f) Müdür tarafından önerilen konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi mütevelli heyeti başkanı veya mütevelli heyeti başkanının satın alma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun görülen ölçüde Müdüre devredilebilir.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 –
(1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetinde kullanılır.

(2) Merkez, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde gerekli görüldüğü durumlarda ilgili bölüm veya program başkanının onayı ile Üniversitenin derslik, laboratuvar ve ekipmanlarını kullanabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 –
(1) 30/6/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kapadokya Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ KAPADOKYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (KAM): Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Kapadokya bölgesinin korunması ve tanıtılmasına yönelik araştırmalar ve çalışmalar yaparak Üniversitenin Turist Rehberliği ve Mimari Restorasyon programı öğrencilerinin mesleki donanım ve yeterliliklerini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Başta Nevşehir ve çevresi olmak üzere, bölgenin tarihi, mimari, arkeoloji, etnografi, sanat ve kültür değerlerinin araştırılması, belgelenmesi, korunması, onarılması ile ülkemizin değerlerini yüceltmek ve bunun yanında turizm vasıtasıyla dünyaya tanıtılmasına yönelik çalışma ve araştırmalara destek olmak.

c) Yurt içi ve yurt dışından uzman katılımları sağlayarak eğitim, seminer gibi faaliyetler düzenlemek, yurt dışındaki diğer merkezlerle bağlantılar kurarak karşılıklı etkileşimlerle öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine ve bunun yanında Üniversite dışından da bu eğitim ve araştırmalara dahil olmak isteyenlere fırsat vererek eğitim ağının genişlemesine katkı sağlamak.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda projeler yürütmek; araştırmalar yapmak veya bunlara destek olmak.

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 –
(1) Merkezin yönetim organları, Müdür ve Yönetim Kuruludur.

Müdür
MADDE 7 –
(1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Merkezde görevli öğretim elemanlarından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 8 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık  süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Mütevelli Heyeti kararı ve Rektör onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili kararları almak.

ç) Merkezde ilgili birimlerce yapılacak bilimsel uygulamalarda Merkez ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

d) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenlemek.

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

f) Müdür tarafından önerilen konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi mütevelli heyeti başkanı veya mütevelli heyeti başkanının satın alma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun görülen ölçüde Müdüre devredilebilir.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 –
(1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetinde kullanılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 –
(1) 28/5/2017 tarihli ve 30079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Meslek Yüksekokulu Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ SICAK HAVA BALONU VE HAVA GEMİSİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Üniversitesi Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Kapadokya Üniversitesi Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kapadokya Üniversitesi Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Sıcak hava balonu ve hava gemilerinin uçuşa elverişliliği, bakımı ve Türkiye’de üretimine yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak.

b) Kapadokya balon uçuş sahasında sıcak hava balonlarının uçuş emniyetini yükseltmek hedefi doğrultusunda, slot dağıtımı, kullanımı, izlenmesi, uçuş verisi toplanması ve benzeri konularda çalışmalar yapmak.

c) Sıcak hava balonu ve hava gemilerinde görev yapan pilot ve yer ekiplerine yönelik mesleki eğitimler düzenlemek ve sınavlar yapmak.

ç) Sıcak hava balonu ve hava gemilerine ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, eğitim materyalleri hazırlamak.

d) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 –
(1) Merkezin yönetim organları, Müdür ve Yönetim Kuruludur.

Müdür
MADDE 7 –
(1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Merkezde görevli öğretim elemanları arasından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili kararları almak.

ç) Merkez bünyesinde akademik birimlerce yürütülecek bilimsel uygulamalarda koordinasyonu sağlamak.

d) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenlemek.

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

f) Müdür tarafından önerilen konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi mütevelli heyeti başkanı veya mütevelli heyeti başkanının satın alma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun görülen ölçüde Müdüre devredilebilir.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 –
(1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetinde kullanılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 –
(1) 1/12/2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kapadokya Üniversitesi Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaç ve Faaliyetleri

Merkezin amaç ve faaliyetleri
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaç ve faaliyetleri şunlardır:

a) Üniversite bölüm ve programları dışında eğitim, araştırma, sertifika programları düzenlemek ve uygulamak.

b) Kamu, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanda danışmanlık, eğitim, araştırma-geliştirme ve sınav hizmeti vermek.

c) Faaliyet alanına giren konularda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, uzaktan eğitim programları ve uygulamaları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, kitap, dergi, broşür yayımlamak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 7 –
(1) Müdür, Üniversitede, Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine öğretim elemanlarından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 8 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet kararı ve Rektörün onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili kararları almak.

ç) Eğitim programları sonunda katılım belgesi, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

d) Gerekli görülen hallerde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler kurmak.

e) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi mütevelli heyeti başkanı veya mütevelli heyeti başkanının satın alma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun görülen ölçüde Müdüre devredilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 –
(1) 10/7/2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


13 Kasım 2017 tarihli ve 30239 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber