Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği - 8 Kasım 2018 Çarşamba

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, bugünkü 8 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği - 8 Kasım 2018 Çarşamba
08 Kasım 2018 Perşembe 18:50

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, bugünkü 8 Kasım 2018 tarihli ve 30589 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim, sınavlar ve kayıt işlemleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim, sınavlar ve kayıt işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

c) Birim kurulu: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu; yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulunu,

ç) Birim yönetim kurulu: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu; yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kurulunu,

d) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

e) Rektör: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 5 –
(1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır. Meslek yüksekokullarında, programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

(2) Fakülteler ve yüksekokullarda eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Bu birimlerin programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi birinci ve ikinci fıkrada belirtilen sürelerin dışındadır.

(4) Öğrenimini birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sürelerde tamamlayıp mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senato kararı ve YÖK onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilir.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 6 –
(1) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri ara sınav süresi dâhil on beş haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Sınavlar ve ortak zorunlu dersler hafta sonları da yapılabilir. İlgili birimin özelliğine göre ara sınav süresi içinde gerektiği hallerde ders ve uygulama yapılabilir.

(2) Eğitim-öğretim ile ilgili akademik takvim önerileri birimlerce hazırlanarak, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunulur. Senato tarafından karara bağlanan akademik takvim; dekanlıklar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüklerince her eğitim-öğretim yılının başlamasından en az bir ay önce ilan edilir.

Eğitim-öğretim programları
MADDE 7 –
(1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün olarak birinci ve ikinci öğretim yapılır. Ancak ilgili birim kurulunun gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açık, dışarıdan, uzaktan ve yaygın öğretim de yapılabilir. Birimler çift ana dal ve yan dal gibi programları da yürütebilirler.

(2) Çift ana dal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir programa kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, kendi program alanına yakın başka bir programı kendi programıyla birlikte yürüterek, ikinci bir program diploması almalarını sağlayan bir programdır. Çift ana dal ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Yan dal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir ve bölümlerin işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yan dal programını izlemelerine olanak verilir. Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Yan dal ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Uzaktan öğretim programı; öğretimin her düzeyinde basılı malzeme, radyo-televizyon ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekânda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türüdür. Uzaktan öğretim programı; Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılır. Uzaktan öğretim ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Öğretim dili ve yabancı dille öğretim
MADDE 8 –
(1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir.

(2) Senato kararı ve YÖK onayı ile ön lisans ve lisans programlarında kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim verilebilir. Bu programlarda zorunlu hazırlık sınıfı açılır.

(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, meslekî yabancı dil dersleri verilebilir. Bu programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz ancak Senato kararı ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir.

(4) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılması ve yabancı dil hazırlık programlarına ilişkin esaslar, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Senato kararları doğrultusunda yürütülür.

Öğretim planları
MADDE 9 –
(1) Üniversiteye bağlı fakültelerde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında ders geçme sistemi esastır. Tüm dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) İlgili birim kurulunca hazırlanan müfredatlar, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunulur. Senato tarafından karara bağlanan müfredatlar; dekanlıklar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüklerince her eğitim-öğretim yılının başlamasından en az bir ay önce ilan edilir.

(3) Ders kredileri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışmalar da göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı ders AKTS kredileri hesaplanır.

(4) Bir eğitim-öğretim yılında ön lisans-lisans programlarında her yarıyıl için ders ve uygulama kredisi 30 AKTS’dir. Eğitim-öğretim süresi iki yıl olan programlarda 120 AKTS, dört yıl olan programlarda 240 AKTS’dir.

(5) Derslerin öğretim süresince dönemlere göre dağılımı; haftalık, teorik ve laboratuvar, her türlü uygulama saati, kredi değeri ve varsa koşulları ilgili kurulların kararı ile belirlenir. Koşullu ders uygulaması alınan karardan bir akademik yıl sonra uygulamaya girer.

Dersler
MADDE 10 –
(1) Birim kurulunca program öğretim planlarına alınan dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye çalışmaları, tez, proje, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsar. Dersler zorunlu ve seçmeli olabilir.

(2) Bir dersin kredisinin hesaplanmasında bir saat teorik ders 1 kredi, bir saat uygulama ve/veya laboratuvar 0,5 kredi olarak alınır. Meslek yüksekokullarında ise bu hesaplama ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(3) Derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken seçmeli ders sayısı ve/veya kredisi, ilgili birim kurulunca eğitim-öğretim programlarında belirtilir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı birim yönetim kurulunca belirlenir.

(4) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma koşulu aranabilir. Bir derse kayıt olunabilmesi için başarılmış olması koşulu aranan ders ön koşul dersi, kayıt olunabilmesi bir ön koşul dersin başarılmasına bağlı olan ders, ön koşullu ders olarak tanımlanır. Ön koşul ve ön koşullu ders/dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir.

(5) Laboratuvar, proje ve uygulamalı dersler gruplar halinde yürütülebilir. Bu derslerin, gruplara ayrılma nedenleri ilgili bölümün önerisi ile birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(6) Birim kurulunun kararıyla öğrencilere, mezun olabilmeleri için zorunlu bitirme ödevi veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. Bu çalışmaların nasıl yapılacağı ile ilgili esaslar ilgili birim kurulunca düzenlenir.

(7) Öğrenci sayısının yüksek olduğu sınıflarda eğitim-öğretim şubeler halinde de sürdürülebilir. Şubeler bölüm kurulunun gerekçeli önerisi ile ilgili birim yönetim kurulunca açılır.

(8) Staj, eğitim-öğretim programlarının niteliklerine bağlı olarak, öğrencilerin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarması ya da uygulama alanıyla pekiştirmesi amacıyla ön lisans ve lisans düzeylerinde yaptıkları uygulamalı çalışmalardır. Staj çalışmaları ve iş yeri uygulamaları birimler tarafından her programın özelliğine göre hazırlanır. Stajlarla ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kimlik kartı
MADDE 11 –
(1)  Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı bir öğrenci kimlik kartı verilir.

(2)  Kimlik kartını kaybeden öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kimliğini kaybettiğine dair dilekçe ile başvurduğu takdirde; kendisine, aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir.

(3) Kimlik kartlarının kullanılmayacak kadar yıpranması halinde, eski kimlik kartının iadesi koşuluyla öğrenciye yeni kimlik kartı düzenlenir.

(4) Mezun olan veya Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin kimlik kartını iade etmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Şartları, Yatay ve Dikey Geçişler, Özel Öğrenci,
Öğrenci Değişimi, Engelli Öğrenciler

Kayıt şartları
MADDE 12 –
(1) Üniversiteye bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak,

b) ÖSYM tarafından yapılan sınavlarla veya özel yetenek sınavlarından birisiyle kayıt hakkı kazanmış olmak veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş ile kayıt hakkı kazanmış olmak.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını kendileri yaptırmaları gerekir. Ancak, adaylar vekalet verdikleri kişiler aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler.

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir. Hakkında ilgili mevzuata göre işlem başlatılır.

(4) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt yaptırmaları için gerekli belgeler Senato tarafından belirlenir.

(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimler, kendi birimlerinin kayıtlarıyla ilgili ek belgeler isteyebilir.

(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye başvuru, kabul ve kayıtları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 13 –
(1) Yatay geçişler; Üniversitenin programları arasında veya Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan geçişlerdir.

(2) Dikey geçişler; herhangi bir ön lisans programından mezun olanların, eğitim ve öğretimlerini bir lisans programında devam etme hakkını elde ettikleri geçişlerdir.

(3) Yatay ve dikey geçişler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenci
MADDE 14 –
(1) Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencileri Üniversiteden veya Üniversitedeki ön lisans ve lisans öğrencileri başka bir üniversiteden; farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmek amacıyla kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla özel öğrenci olarak ders/dersler alabilirler.

(2) Özel öğrencilik ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 15 –
(1) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ve Erasmus, Mevlana gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde, bu üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderebilir.

(2) Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde/programında akademik danışmanın onayıyla gerekli derslere kayıt yapar. Ancak okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Seçilen derslerin toplam kredisinin bir yarıyıl için 30 AKTS olması hedeflenir. Bu derslerin belirlenmesi, bölüm/program koordinatörünün ve ilgili bölümün/programın teklifi, birim yönetim kurulunun kararı ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, ilgili yarıyılın başarısı olarak öğrenci transkriptine işlenir ve akademik ortalamaya katılır.

(3) Yurt dışındaki üniversiteden değişim programı kapsamında gelen öğrencilere Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not durum belgesi verilir.

Yurt içi üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 16 –
(1) Üniversite ile ulusal düzeyde diğer üniversiteler arasında yapılacak protokoller çerçevesince öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı uygulanır. Bu protokoller, 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Engelli öğrenciler
MADDE 17 –
(1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Buna rağmen öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyor ise, o derse eşdeğer olan başka bir ders alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için engelli öğrenci yetersizlikleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, İntibak ve Ders Muafiyeti, Ders Alma ve Akademik Danışmanlık

Kayıt yenileme
MADDE 18 –
(1) Öğrenciler her yarıyılın başlangıcından önceki bir hafta içinde Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirlenen tarihlerde öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Gerektiğinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge öğrenciden istenebilir.

(2) Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirtilen sürede, haklı ve geçerli nedenleri olmadan kayıtlarını yenilemeyenler, o dönemin derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrencinin akademik takvimde belirtilen ders ekleme süresi içerisinde kayıt yenilemesi mümkündür.

İntibak ve ders muafiyeti
MADDE 19 –
(1) Birimlerdeki programlardan birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için intibak ve muafiyet talebinde bulunurlar. İntibaklar ve ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders alma
MADDE 20 –
(1)   Öğrenciler her eğitim-öğretim yarıyılının başlangıcında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydı yapmak zorundadır.

(2) Öğrenciler tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, tüm sorumluluk kendilerinde olmak üzere, yarıyılın ilk haftası içinde mazeretli ders kaydı yapabilirler.

(3) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınav notu iptal edilir.

(4) Öğrencilerin ders kaydı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Akademik danışmanlık
MADDE 21 –
(1) Öğrencilere kayıt yenileme ve ders alma başta olmak üzere eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlıklarının önerisi dikkate alınarak birim yönetim kurulunca, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından; öğretim üyesi bulunmayan veya yeterli olmayan birimlerde tercihen öğretim görevlileri olmak üzere mevcut öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir.

(2) Akademik danışmanların görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Devam Mecburiyeti, Sınavlar ve Ders Geçme

Devam mecburiyeti
MADDE 22 –
(1) Öğrencilerin teorik derslere en az %70, uygulamalara en az %80 oranında devamları zorunludur. Ancak bir dersin devam ve varsa uygulamalarında başarılı olma şartlarını yaz öğretimi hariç bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam koşulu aranmaz.

(2) Sağlık raporu, öğrencinin devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(3) Üniversite tarafından kültür ve spor faaliyetlerine katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler ile ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce kabul edilen eğitim-öğretimi ilgilendiren kurum dışı temsil süreleri, devam şartı dışında tutulur.

(4) Öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin sınavlarına katılmaları gerekir. Ancak daha önce devam zorunluluğu yerine getirilen derse devam zorunluluğu aranmaz.

(5) Öğrencilerin devam durumları, dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenciden alınan imza ile takip edilir.

Sınavlar ve ders geçme
MADDE 23 –
(1) Öğrenciler; öğretim planında öngörülen AKTS kadar tüm zorunlu ve seçmeli dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.

(2) Öğrencilerin ders başarıları ve ders geçme durumlarını belirlemek üzere her yarıyılda en az bir ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınav hakkı verilir.

(3) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Öğrencilere her ders için verilen not, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notu şekline dönüştürülür ve başarı notu olarak verilir. Bağıl değerlendirme koşulunun sağlanamadığı dersler için mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.

(4) Örgün öğretimde bir dersin başarı notunun hesaplanmasında ara sınavların harf notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır.

(5) Harfli notlar, başarı notu, değerlendirme ve not aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Harfli Notu            Başarı Notu             Değerlendirme                           Puan

      AA                  4,00                         Mükemmel                               90-100

      BA                  3,50                         Pekiyi                                        85-89

      BB                   3,00                         İyi                                             75-84

      CB                   2,50                         Orta                                           65-74

      CC                   2,00                         Yeterli                                       55-64

      DC                  1,50                         Şartlı başarılı                             45-54

      DD                  1,00                         Şartlı başarılı                             35-44

      FD                   0,50                         Zayıf                                         25-34

      FF                   0,00                         Çok Zayıf                                   0-24

      YE                   -                               Yeterli                                           -

      YS                   -                               Yetersiz                                         -

      DS                   -                               Devamsız                                      -

      MF                  -                               Muaf                                             -

(6) Bulunan yarıyıl sonu veya yıl sonu itibarıyla genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci başarılı, genel not ortalaması 2,00’dan az olan öğrenci başarısız sayılır. Burs veya kredi alan öğrencilerin başarı durumu yılsonu genel not ortalaması değerlerine göre belirlenir.

(7) Öğrencilerin akademik başarıları onur ve/veya yüksek onur belgesiyle ödüllendirilir.

(8) Öğrencilerin sınavlar ve notlar ile ilgili tüm işlemleri, ders başarıları, ders geçme ve mezuniyet durumları ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Mazeretler, İzinli Sayılma, Haklı ve Geçerli Nedenler

Mazeretler ve izinli sayılma
MADDE 24 –
(1) Mazeret; ders kaydı, uygulama ve ara sınavlar için geçerli olup bu hak ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesiyle geçerli sayılır.

(2) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile Türkiye’yi ulusal ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenciler izinli sayılır ve belirtilen devam koşulları aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin ara sınav ve/veya yarıyıl/yılsonu sınav hakları saklıdır.

Haklı ve geçerli nedenler
MADDE 25 –
(1) Öğrencilerin mazeretli veya izinli sayılması için haklı ve geçerli nedenler aşağıda sıralanmıştır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derecede yakınlarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

e) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

f) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması nedeniyle askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali,

ğ) Öğrencinin, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgelenmiş üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması,

h) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler ile öğrencinin Rektörlükçe izinli sayılması.

(2) Haklı ve geçerli nedenleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, 22 nci maddedeki devam koşullarını sağlamak zorundadırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Katkı Payı, Öğrenim Ücreti, Mezuniyet, Diplomalar ve İlişik Kesme

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 26 –
(1) Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır. Birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim için öğrenciler tarafından karşılanacak katkı payları ve öğrenim ücretleri ile katkı payı veya öğrenim ücretinden muaf tutulacaklarla ilgili uygulama her yıl Cumhurbaşkanınca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülür.

(2) Diploma programlarının hazırlık sınıfı öğretimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve dört yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan birinci öğretim öğrencilerinden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır.

(3) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(5) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk %10’a giren birinci öğretim öğrencileri, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

(6) Yatay geçiş şartlarına uygun olarak birinci öğretim programlarından ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

Mezuniyet
MADDE 27 –
(1) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için izlemekte olduğu programı en az 2,00 genel not ortalaması ile tamamlaması ve müfredata göre alması gereken tüm zorunlu ve seçmeli dersleri alarak başarılı olması zorunludur. Bu şartları sağlayan öğrenciler, şartları sağladıkları sınav dönemi sonunda mezun edilirler. Genel not ortalaması, aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

(2) Mezuniyet tarihi, her sınav döneminin bitim tarihidir.

Diplomalar
MADDE 28 –
(1) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda diplomaları verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

(2) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

(3) Birimler tarafından verilecek diplomalar; ön lisans ve lisans düzeylerinde her düzey için farklı şekilde düzenlenir. Diplomaların ön ve arka yüzünde yer alacak bilgiler ve diplomayla ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde, Üniversiteye ilgili mevzuat hükümlerine göre dilekçe ile başvuran öğrenciye diplomanın kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla ikinci nüsha diploma düzenlenir.

(5) Mezun olan öğrencilere, diploma dışında eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün dersleri, uygulamaları ve bunların ders saatlerini AKTS’lerini; aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi, seminer, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmaları, başarı notları ve varsa onur derecelerini de birlikte belirten bir not belgesi verilir.

İlişik kesme
MADDE 29 –
(1) Öğrencinin, ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması veya kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemesi durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde belirtilen süreler içerisinde devam ve başarı şartlarını yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Üniversiteden ilişik kesilmesiyle ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 30 –
(1) Öğrenciye her türlü bildirim, Üniversitenin öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı adresine yapılır. Adresin güncellenmesinden ve adres değişikliklerinin bildirilmesinden öğrenci sorumludur.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu Üniversiteye bildirmemiş, yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrencilerin, öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Disiplin işleri
MADDE 31 –
(1) Öğrencilerin disiplin işleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili birim kurulu ve ilgili birim yönetim kurulu kararları uygulanır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 –
(1) 2012-2013 eğitim-öğretim yılı öncesi kayıt yaptırmış olan öğrenciler tâbi oldukları müfredattaki dersleri almak koşuluyla bu derslerin kredi ve AKTS’si üzerinden mezun edilir.

Yürürlük
MADDE 33 –
(1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 34 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

8 Kasım 2018 Tarihli ve 30589 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.