Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 16 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
16 Ekim 2017 Pazartesi 14:50

Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 16 Ekim 2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (KAFKAS TÖMER): Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

c) Yönetim Kurulu: Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarının vatandaşlarına, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer öğrenmek isteyenlere Türkiye Türkçesini hedef dil olarak öğretmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve dil öğretmek amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak.

b) Sertifikaya dayalı Türkçe dil yeterliklerini geliştirici hazırlık kursları düzenlemek.

c) Türkçe düzey belirleme sınavları düzenlemek; bu sınavlar sonucunda Türkçeyi kullanım yeterlikleri belirlenen kişiler için dil yeterliğine uygun belgeler düzenlemek.

ç) Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile Türkiye Türkçesi öğretimi konusunda çalışmalar yapmak; uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

d) Kamu kurumları ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi hedef dil olarak öğretmek ve Türk kültürüne farkındalık kazandırmak üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için hazırlayıcı eğitim kursları açmak.

e) Hedef dil olarak Türkçe öğretim yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak.

f) Türkçenin hedef dil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlamak, bu konu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

g) Türkçeyi öğretmeye, Türk kültür ve medeniyetini tanıtmaya yönelik kitap, dergi, bülten, rapor ve broşür yayınlamak, projeler hazırlamak, filmler ve kasetler hazırlamak.

ğ) Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkoloji, Dilbilim, Halk Bilimi, Sınıf Öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğrencilere dönük uygulama programları düzenlemek ve bu öğrencilere staj yaptırmak; gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

h) Türkçeyi daha etkili şekilde öğretebilmek, Türk kültür ve medeniyetini tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında geziler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Rektör tarafından atanır. Rektör, gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda yeni Müdür atama yoluna gidilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağlamak.

d) Merkezde yürütülen çalışmalara dönük görevlendirmeleri yapmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

f) Merkezin eleman ihtiyacını, gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen iki üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Merkezin eğitim, öğretim, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkeze ilişkin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanması için Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Merkeze bağlı şubelerin kuruluşu ve işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

e) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.

f) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlük makamına önerilmesine karar vermek.

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları
MADDE 12 –
(1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları, bu Yönetmelik çerçevesinde, eğitim ve öğretim, uygulama ve araştırma, yayın ve danışmanlık, plan ve program hizmetlerini yürütmek; ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ ve internet sayfasının tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

İdari koordinatör
MADDE 13 –
(1) Merkezde Müdür tarafından görevlendirilen bir idari koordinatör bulunur. İdari koordinatör, idari hizmetlerin gerektirdiği iş bölümünün yapılması, işlerin takip ve kontrolünün sağlanması, kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yürütülmesi amacıyla Müdür tarafından verilen görevleri yürütmekle, Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük yapmakla görevlidir.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 

Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

16 Ekim 2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber