Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
13 Ekim 2017 Cuma 16:43

Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 13 Ekim 2017 tarihli ve 30209 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SİBER GÜVENLİK VE KRİTİK ALTYAPI
KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Proje grupları: Merkez proje gruplarını,

e) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Siber güvenlik ve kritik altyapı korumasıyla ilgili teknolojileri ve uygulamaları araştırmak ve geliştirmek,

b) Çok disiplinli siber güvenlik ve kritik altyapı koruma model ve teknikleri geliştirmek,

c) Siber güvenlik ve kritik altyapı koruması üzerine yapılan bilimsel çalışmaları takip etmek ve gelişmeleri izlemek; bu çalışmalardan elde edilen birikimi ulusal ve uluslararası kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşmak,

ç) Siber güvenlik ve kritik altyapı hakkında araştırmalar yapmak, bu araştırmalardan elde edilen sonuçları bilişim endüstrisine, konuyla ilgili kurumlara ve bunların yönetişiminden sorumlu ve kişilere sunmak,

d) Ulusal ve uluslararası seviyede siber güvenlik ve kritik altyapı koruması konusunda bilgi ve görüş alışverişi sağlamak,

e) Siber güvenlik ve kritik altyapı koruması konusunda teknolojik, yönetsel, bilişsel, hukuki, sosyal ve ekonomik araştırmalar yapmak, yeni gelişen teknolojilerin insan, toplum ve yönetişim üzerindeki etkileri ile ortaya çıkardığı sorunları araştırarak, inceleme ve değerlendirmeye tabi tutmak ve çözüm önerileri geliştirmek,

f) Siber güvenlik ve kritik altyapı koruması üzerine politikalar üretmek, küresel yönetişim, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle uluslararası ortaklıklar ile kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliğini gerçekleştirmek,

g) Enerji, ulaşım, haberleşme, lojistik, akıllı kentler, e-devlet uygulamaları, bankacılık, deniz emniyeti, sayısal alanda fikri mülkiyet ve ceza hukuku başlıklarını içeren programların; özellikle siber güvenlik ve ilgili alanlarını esas alan yüksek lisans programlarının geliştirilmesine katkı sağlamak. 

Faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:  

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri gerçekleştirmek, 

b) Üniversitenin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve diğer birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yürütmek,

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak,

ç) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,

d) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak,

e) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır. Göreve vekalet dört aydan fazla sürerse, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek,

b) Merkezin ve Merkeze bağlı proje gruplarının düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

c) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu ve bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden  oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az üç kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek,

c) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek, bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak,

e) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

f) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine bildirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu, gerek görüldüğü takdirde Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından onaylanan, Merkezin amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi yada kişiler; kamu ve özel sektör temsilcilerinden seçilen dokuz (9) kişiden oluşur. 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Proje grupları
MADDE 13 –
(1) Araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yapmak üzere proje grupları kurulabilir. Proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

(2) Proje gruplarında görevlendirilecek personelin görevlendirilmesi Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik Hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

13 Ekim 2017 tarihli ve 30209 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber