İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 22 Ekim 2018 Pazartesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 22 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 22 Ekim 2018 Pazartesi
22 Ekim 2018 Pazartesi 10:05

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 22 Ekim 2018 tarihli ve 30573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini (İKÇÜSEM),

c) Merkez Müdürü: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Merkez Müdür Yardımcısı: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak verilebilecek eğitim programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim imkânları hazırlamak, ülkemizde çalışma alanlarına göre nitelikli iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika programları düzenlemek, üniversite sonrası farklı bilgi alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen gençlere yeni eğitim programları sunmak, gelişen ve her gün değişen iş dünyasının çalışanlarına yeni teknolojileri tanıtmak ve bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak, akademik araştırma ve çalışmalar yürütmek, görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Merkezin faaliyetleri
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, kamuda ve özel sektörde halen çalışmakta olan kişilere, hızla gelişen teknolojinin tanıtımında ve verimliliğin arttırılmasında katkı sağlamak,

b) Sektörün taleplerine uygun, çağdaş, donanımlı, nitelikli elemanlar yetiştirilmesi ile istihdamı geliştirmek,

c) Üst seviyede bilgi ve becerilere sahip ve dünyanın her yerinde istihdam imkânı bulabilecek vasıfta elemanlar yetiştirmek,

ç) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak,

d) Ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü ya da iştirakçi olarak yer alarak üniversite bünyesinde proje kültürünün geliştirilmesine destek olmak, proje ekipleri oluşturarak genç istihdama katkı sağlamak,

e) Merkezin amacı çerçevesinde seminer, konferans, kongre ve çalıştaylar düzenlemek,

f) Kültürel ve sanatsal faaliyetler organize ederek toplumun entelektüel birikimine katkıda bulunmak,

g) Meslekî eğitim imkânı sağlama, meslek kazandırma ve benzeri konularda bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak eğitim programları düzenlemek,

ğ) Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunarak toplumla bütünleşmesini sağlamak.

Merkezin organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Müdür Yardımcısı,

c) Eğitim Koordinatörü,

ç) Yönetim Kurulu,

d) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü ve görevleri
MADDE 8 –
(1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmayan Merkez Müdürünün görevi sona erer. Merkez Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

b) Merkez içinde hazırlanan projeleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkez faaliyetleriyle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Merkezin sürekli biçimde gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılmasını temin etmek,

d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve eşgüdümü sağlamak,

e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak,

f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak,

g) Yıl sonunda merkezin çalışmaları hakkında Rektörlüğe rapor vermek.

Merkez müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 9 –
(1) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki öğretim elemanını Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür Yardımcıları, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidirler.

(3) Müdürün görevde olmadığı sürelerde görevlendirilen Müdür Yardımcısı, Merkez Müdürüne vekalet eder.

Merkez eğitim koordinatörü ve görevleri
MADDE 10 –
(1) Merkez Müdürü, eğitim çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir öğretim elemanını Eğitim Koordinatörü olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün ve Müdür Yardımcılarının görevde olmadığı sürelerde, görevlendirilen Eğitim Koordinatörü Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcılarına vekalet edebilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Eğitim Koordinatörünün de görevi sona erer.

(2) Eğitim Koordinatörü, Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü koordinasyonu sağlamakla ve Müdürün verdiği diğer görevleri yürütmekle görevlidir.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Rektör tarafından öğretim elemanları arasından seçilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcıları dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün başkanlığında her ay kendiliğinden olağan toplantı yapar, olağanüstü durumlarda Müdürün daveti üzerine toplantı yapılabilir. Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Kurul, salt çoğunlukla toplanır ve katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek, ileriye dönük projeler geliştirmek, hangi eğitim programlarının açılacağını, bu programlarda görevlendirilecek öğretim elemanlarını belirlemek ve merkezin bütçesini hazırlamak,

b) Eğitim programları sonunda verilecek gerekli belgelerin hazırlanması ve katılımcılara verilmesi ile ilgili ilkeleri ve şartları belirlemek,

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu, her fakülte, yüksekokul, enstitü yönetim kurullarınca belirlenen birer temsilciden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri belirlenir.

(2) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda iki kez toplantı yapabilir. Zorunlu durumlarda Merkez Müdürünün daveti üzerine ve belirlediği tarihte kurul toplantıya çağrılabilir. Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 13 –
(1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından, uzmanlardan ve bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevini tamamlayan çalışma grubu, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili raporunu Müdüre sunar.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 –
(1) 22/3/2012 tarihli ve 28241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

22 Ekim 2018 Tarihli ve 30573 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.