İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Grafen Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 22 Haziran 2018 Cuma

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Grafen Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 22 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Grafen Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 22 Haziran 2018 Cuma
23 Haziran 2018 Cumartesi 11:50

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Grafen Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 22 Haziran 2018 tarihli ve 30456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ GRAFEN UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Grafen Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Grafen Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimi: Merkezin laboratuar çalışma birimlerini,

b) Merkez: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Grafen Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İzmir Katip Çelebi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları; Üniversite öğretim elemanlarının grafenin elektrik, elektronik, kimyasal ve diğer uygulanabilir özelliklerinden yararlanarak tıp, savunma sanayi, otomotiv sektörü, yenilenebilir enerji alanında, elektrik ve elektronik, uzay çalışmaları, yakıt hücreleri gibi ve grafen teknolojisi ile ilişkili diğer alanlarda yapacakları çalışmalara destek sağlamak, çağdaş eğitim yöntemlerinin uygulanmasında ve ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde yapılacak grafen temelli teknolojiler ile ilgili pratik çalışmalara katkıda bulunmak, teknolojik gelişmeler ve uygulama alanları konusunda analiz ve araştırmalar yapmak, çözüm önerilerinde bulunmak, ticari ürünlere dair bu alanlarda patent almak ve yayınlar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere grafen teknolojisini ilgilendiren konularda aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Çok disiplinli araştırma projeleri geliştirilmesini ve uygulama alanına aktarılmasını koordine etmek,

b) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli önlemleri almak,

c) Temel ve uygulamalı araştırma konularında çağdaş düzeyde bilimsel proje üretimi için gerekli önlemleri almak,

ç) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek ve öğrencilere araştırma projelerinin uygulanmasına katkıda bulunma imkânı sağlamak,

d) Her düzeyde araştırmacının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

e) Araştırmacılar arası bilimsel proje yarışmaları düzenleyerek bilimsel çalışmaları teşvik etmek,

f) Yurt içinde ve yurt dışında benzer kuruluşlarla, Merkezin amacına yönelik ortak çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

g) Merkezin araştırma için gerekli imkânlarının arttırılması ve güncelleştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

ğ) Grafen teknolojisi alanında araştırmaya ihtiyaç duyulan fen, mühendislik, tıp ve diğer fakültelerdeki bilim insanlarına araştırma imkânları sağlamak, yenilikçi ve patente yönelik çalışmaları teşvik etmek,

h) Üniversite ve sanayi işbirliği desteklerinin oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, Üniversite ve sanayi arasında yetişmiş işgücü değişimini sağlamak,

ı) Üniversite içerisinde disiplinler arası iletişimin kolaylaştırılması ve artırılmasını sağlamak,

i) Grafen teknolojisi temelli teknoparkların kurulmasına, grafen uygulamaları ile ilgili merkezlerin ülke çapında yaygınlaştırılmasına destek olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri
MADDE 8 –
(1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdür, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

ç) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Personel ihtiyacını belirlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak

Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından önereceği iki öğretim üyesi, Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından tekrar aynı usul ile görevlendirilebilir veya görevlerine son verilebilir.

(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Rektör başkanlığında, Müdür, Müdür yardımcıları ve Rektör tarafından Merkezin ilgili çalışma birimlerinden üç yıl süre ile görevlendirilen üç öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezin kuruluş amacına uygun olan müracaatları inceleyerek, uygun görülen destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili fikri ve sınaî patent haklarına ait esasları ve kullanış şekillerini ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,  araştırmacı ve uygulayıcı elemanlara araştırma ve yayın konularında destek sağlamak.

ç) Merkezin yıl sonu raporunu hazırlamak.

d) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın, tanıtım ve işbirliği faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemek.

e) Merkezin planladığı veya Merkezden talep edilen eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık, yayın ve işbirliği konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma birimleri oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

g) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 11 –
(1) Merkezde; grafenin elektrik, elektronik, kimyasal ve kolay uygulanabilir özelliklerinden yararlanarak tıp, savunma sanayi, otomotiv sektörü, yenilenebilir enerji alanında, grafen temelli elektrik ve elektronik, uzay çalışmaları gibi ve grafen teknolojisi üzerine çalışma birimleri oluşturulur.

(2) Çalışma birimlerinde faaliyetler, alanında doktora derecesine sahip ve Üniversitede tam gün statülü öğretim üyesi olan birim sorumlularının denetiminde yürütülür. Birim sorumluları, Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Birim sorumluları bu sürenin sonunda tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevlerine son verilebilir. Birim sorumluları çalışma biriminin ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve Müdüre bildirir.

Personel ihtiyac
MADDE 12 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Grafen Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.