İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 10 Haziran 2018 Pazar

İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 10 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 10 Haziran 2018 Pazar
10 Haziran 2018 Pazar 12:34

İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 10 Haziran 2018 tarihli ve 30447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanını,

b) Danışma Kurulu: İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Genel Sekreter: İstinye Üniversitesi Genel Sekreterini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Merkez/İSÜSEM: İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Üniversite: İstinye Üniversitesini,

f) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

g) Yönetim Kurulu: İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı, Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programları haricinde eğitim programları düzenlemek Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sürekli eğitim kapsamında genel katılıma açık eğitim programları düzenlemek.

b) Kamu ve özel sektör kuruluşlarına yönelik eğitim programları düzenlemek.

c) Uzaktan öğretim yöntemi ile genel katılıma açık eğitim programları düzenlemek.

ç) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, seminerler, sempozyumlar, konferanslar, eğitim fuarları, zirve etkinlikleri ve her türlü akademik ve bilimsel toplantıları planlamak ve düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

d) Gerekli görülen yerlerde Merkeze bağlı şube açmak ve/veya kapatmak.

e) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı çalışanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Merkezde görevlendirilen tüm personel Müdüre bağlı olarak çalışır. Süresi biten Müdür, Yönetim Kurulunun onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile süresi bitmeden görevden alınabilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman Yönetim Kurulu üyelerinden birisi kendisine vekâlet eder.

(2) Müdürün önerisi üzerine gerekli sayıda müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını belirlemek, stratejik planını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak,

b) Merkeze bağlı personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak,

c) Merkezin bütçe, ödenek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

ç) Geçmiş döneme ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

d) Merkezin yıllık hedef ve çalışma programını yapmak, Yönetim Kurulunun olurunu aldıktan sonra uygulamak,

e) Daha önce açılmış ya da yeni açılacak olan eğitim programlarının fizibilitesini yaparak, Yönetim Kurulunun görüşüne sunduktan ve olur aldıktan sonra uygulamak,

f) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve sekretaryasını yürütmek,

g) Başkan tarafından ve ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Merkez Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı olarak Rektör, Genel Sekreter, Müdür ve Rektörün üç yıl için belirleyeceği iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, her akademik yarıyılda en az bir kez olacak şekilde, tercihen ayda bir kez, önceden belirlenen gündem ile olağan toplantı yapar. Başkan, resen veya Müdürün talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sürekli eğitim faaliyetleri ile ilgili idari/mali usul ve esasları belirlemek, iletişimi ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin, başka kişi ve kuruluşlarla yapacağı işbirliklerinin genel çerçevesini belirlemek, bu kapsamda hazırlanan sözleşmeleri onaylamak.

c) Müdür tarafından önerilen daha önce açılmış ya da yeni açılacak olan eğitim programlarının fizibilitesini onaylamak.

ç) Sürekli eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ve eğitmenlerin ders saat ücretlerini belirlemek.

d) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi, yeniden görevlendirilmesi veya görevden alınmasını karara bağlamak.

e) Yıllık çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.

f) Merkezin yıllık çalışmalarını eğitim, işletme, finans ve diğer yönlerden denetlemek/denetlettirmek.

g) Merkezin personel ihtiyacı ve bütçe önerisini karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, aşağıdaki esaslar çerçevesinde Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir:

a) Danışma Kurulunda görev yapmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenlerden ya da Merkezin faaliyet alanında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek ve kendisine yapılan teklifi kabul eden kişiler Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile seçilir. Danışma Kuruluna en fazla 15 üye seçilebilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 1 (bir) yıldır. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

b) Danışma Kurulu, gerektiğinde Rektörün daveti üzerine toplanır.

c) Danışma Kurulunun görevleri; Merkez ile bilimsel ve sosyal alanlarda ilişkileri sağlamak, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Üniversitenin mevcut insan kaynaklarından ve/veya yeni personel istihdam edilmek suretiyle karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

10 Haziran 2018 Tarihli ve 30447 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.