İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 9 Mayıs 2018 Çarşamba

İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 9 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 9 Mayıs 2018 Çarşamba
09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:25

İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 9 Mayıs 2018 tarihli ve 30416 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çocuk: 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Korunmaya ihtiyacı olan çocuk: Çocuk Koruma Kanununa göre bedensel, zihinsel, ahlakî, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, istismar edilen ya da suç mağduru olan çocuğu,

ç) Merkez: İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

f) Suça sürüklenen çocuk: Çocuk Koruma Kanununa göre kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu,

g) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içinde ilgili anabilim dalları ve öncelikle Adlî Tıp, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalları ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili bilim dalları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak korunmaya ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların tanı, tedavi, korunma ve tedavilerinin izlenmelerine dair uygulama ve araştırmaların yapılacağı ortamı sağlamak.

b) Üniversitenin hastanelerine başvuran, korunmaya ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların istismardan korunması için ilgili mevzuat kapsamında gerekli tedbirleri almak, bu çocukların tanı, tedavi, korunma ve tedavilerinin izlenmelerini gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 –
(1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) İlgili kurum ve kuruluşların talebi üzerine Anayasa ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla;

1) İstismara uğrayan çocukların tanı, tedavi ve izlenmelerini sağlamak,

2) Suça sürüklenen çocuğun cezaî sorumluluğunun belirlenmesi için gerekli olan ön inceleme ve değerlendirmeleri yapmak,

3) Çocukların kronolojik yaşını ortaya koymaya yönelik çalışmalar yapmak,

4) Çocuğun soy bağının ortaya konması için danışmanlık yapmak ve ilgili laboratuvarlarla işbirliği içinde olmak,

5) Merkeze başvuran olgulara ait kayıtların standart bir şekilde ve tek elden tutulmasına yönelik çalışmalar yaparak veri tabanı oluşturmak ve bu konuda diğer çocuk izlem ve koruma merkezleriyle iletişim içinde olmak,

6) Korunmaya muhtaç olan veya suça sürüklenen çocuklar ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu konuda diğer çocuk izlem ve koruma merkezleri ile iletişim içinde olmak,

b) Merkez amaçlarına yönelik olarak;

1) Üniversite içinde öğretim elemanı, öğrenci, hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik eğitim vermek, hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek,

2) Eğitim programlarını yaygınlaştırarak, toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla topluma yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

3) Program ve projeler geliştirmek, bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek,

4) Danışmanlık hizmeti vermek,

5) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılmak, bu etkinlikleri desteklemek ve bu konuda ulusal ya da uluslararası düzeyde programlar düzenlemek,

6) Alanı ile ilgili basılı, görsel ve elektronik yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 7 –
(1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarında çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı şekilde tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Merkezin faaliyet alanlarında çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Müdür tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(4) Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar.

(5) Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından birisini vekil tayin eder. Göreve vekâlet, altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversitenin altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür.

(3) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, Başkanın kullandığı oy doğrultusunda karar verilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idarî plân ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 11 –
(1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri hâlinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden aynı şekilde görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı şekilde yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu istişarî bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet plânlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idarî açıdan bilgi vermek, deneyimlerini paylaşmak ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Gizlilik
MADDE 13 –
(1) Her olaya ilişkin bilgiler ve toplantı tutanakları ilgili mevzuat hükümlerine göre özel dosyalarda saklanır. Bu kayıt ve dosyalar, Merkezin ilgili çalışma birimlerinde özel yaşamın gizliliği ilkesine bağlı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre korunur.

Yürürlük
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

9 Mayıs 2018 Tarihli ve 30416 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.