İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı - 26 Ekim 2018 Cuma

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Türk-İslâm Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 26 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı - 26 Ekim 2018 Cuma
26 Ekim 2018 Cuma 17:50

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Türk-İslâm Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 26 Ekim 2018 tarihli ve 30577 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Merkez: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez Müdürü (Başhekim): İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

e) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze başvuran hastalara ayaktan veya yatırılarak ileri tanı ve tedavi yöntemlerini kullanarak en güncel ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek,

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, etik kurallarla uyumlu, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak,

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak,

ç) Üniversitenin sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ve niteliğini arttırmak,

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir, kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak,

e) Yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesine destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez (Hastane) bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak,

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak,

c) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak, ağız ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini geliştirme ve bilime katkılarını sağlamak,

ç) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak,

d) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,

e) Merkezin amacı doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak,

f) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek; toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

g) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

ğ) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,

h) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Klinik Sorumlusu.

Merkez müdürü (Başhekim)
MADDE 8 –
(1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Üniversiteden başka bir yerde mesleki faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen, fakülte öğretim üyeleri arasından, Dekanın görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden aynı usul ile görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisi ile işlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Dekanın görüşü alınarak Rektör tarafından fakültede tam gün statüsünde çalışan öğretim üyeleri arasından bir kişi merkez müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9 –
(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek,

ç) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak,

g) Fakültenin aldığı kararların işleyişini sağlamak,

ğ) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek,

h) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu
MADDE 10 –
(1) Müdür, müdür yardımcısı ve Fakülte Kurulunun Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından belirleyeceği beş öğretim üyesi, Yönetim Kurulu üyelerini oluşturur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez toplanır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Dekan, Müdür, müdür yardımcısı, klinik sorumlusu ve anabilim dalı başkanlarından oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yaparak, görüş ve önerilerde bulunur.

Klinik sorumlusu ve görevleri
MADDE 14 –
(1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalının kadrolu öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından anabilim dalı akademik kurul kararı ile aylık liste halinde belirlenerek Dekanlığa her ayın en geç son iş gününe kadar bildirilir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca alt yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Başhekime karşı sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan klinik öğrencileri ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri
MADDE 15 –
(1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Merkez Müdürüne (Başhekime) karşı sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri, Üniversite Senatosu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TÜRK-İSLÂM SANATI VE ARKEOLOJİSİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk İslâm Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk İslâm Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk İslâm Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türk İslâm Sanatı ve Arkeolojisi coğrafyası hakkında araştırma faaliyetlerini desteklemek,

b) Yayın ve toplantılar aracılığıyla bu araştırma çalışmalarının ulusal ve uluslararası platformlarda duyurulmasına yardımcı olmak,

c) Türk İslâm Sanatı ve Arkeolojisi konusunda eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak ve uygulamalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar, ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yapmak ya da yaptırmak,

b) Seminer, konferans, sempozyum ve kongre ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

c) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık hizmetleri vermek, uygulamalar yapmak,

ç) Eğitim programları yapmak,

d) Hazırlanacak projelere yurt içi ve yurt dışı kurumlardan destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür görevde bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla sürmez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

e) Her yıl sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporunu hazırlayıp bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Yönetim Kurulunun Danışma Kuruluna sunacağı raporları hazırlamak,

g) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

Müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 10 –
(1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları; Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Müdürün vereceği görevleri yapmak ve Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi temsil etmekle görevlidirler.

Yönetim kurulu
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre seçilen dört öğretim elemanı ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, en geç üç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Danışma Kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağlamak,

c) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,

ç) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirleyerek Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezin bütçesini hazırlamak.

Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden ve/veya konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur. Üye sayısı en fazla elli kişidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk-İslâm Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

26 Ekim 2018 Tarihli ve 30577 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber