İstanbul Gedik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 10 Haziran 2018 Pazar

İstanbul Gedik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 10 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Gedik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 10 Haziran 2018 Pazar
10 Haziran 2018 Pazar 13:30

İstanbul Gedik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 10 Haziran 2018 tarihli ve 30447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ETUAM): İstanbul Gedik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Enerji bilim ve teknolojileri alanlarında uygulamaya yönelik araştırma çalışmaları yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek, bu bağlamda;

1) Rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle gibi alternatif/yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, çevre ile dost temiz enerji üretmeye yönelik yöntem, süreç ve teknoloji geliştirme konularında araştırmalar yapmak, bunları uygulamaya aktarmak, bu konularda yapılan çalışmalara katkı yapmak ve bu çalışmaları teşvik etmek,

2) Kömür, petrol, doğalgaz, nükleer gibi konvansiyonel enerji kaynaklarının kullanımında verimliliği artırmaya ve bu kaynakların kullanımı ile enerji üretimi yapan merkezlerin çevreye muhtemel olumsuz etkilerini gidermeye/azaltmaya yönelik araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu konuda yeni yöntem, süreç ve teknolojiler geliştirerek uygulamak,

3) Sanayide, endüstride ve binalarda enerji kullanım performanslarını saptamak, bu araçlarda enerjinin etkin-verimli kullanımını sağlamaya ve enerji kaybını azaltmaya yönelik ileri malzeme, yöntem ve teknolojileri geliştirmek,

faaliyetlerinde bulunmak.

b) Uygulamaya yönelik temel bilimler, mühendislik ve mimarlık araştırmalarını disiplinler arası düzeyde gerçekleştirerek enerji teknolojisi konularında gelişmiş ürün, yöntem, süreç ve teknolojileri ortaya çıkarmak amacıyla farklı bilim ve teknoloji alanlarını bir araya getiren disiplinler arası, koordineli proje çalışmalarını yürütmek.

c) Enerji teknolojileri alanında öğretim elemanları yetiştirmek ve enerji problemlerine karşı çözüm yolları üretmek.

ç) Enerji teknolojisinin geliştirilmesi yönünde sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılmasını sağlamak ve bu bağlamda model, strateji, plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.

d) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin enerji teknolojileri AR-GE faaliyetlerine katkı sağlamak.

e) Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların kullanıcı ve uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak.

f) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yöre ve Türkiye çapında potansiyellerinin tespitini yapmak ve bunlardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak enerji üretimini teşvik etmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Enerji kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.

b) Enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek.

c) Enerji teknolojileri alanlarında kullanılan kaynaklarla ilgili sorunları tespit etmek, incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek. Yapılan çalışmalarla ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak.

ç) Enerji teknolojileri ve uygulamaları alanında, kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyon sağlamak, konu ile ilgili sorunlar hakkında araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz raporları ve benzeri işler yapmak.

d) Enerji bilim ve teknolojileri alanlarında bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesine yönelik yayınlar yapmak.

e) Enerji teknolojileri ve kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri, endüstri ile birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak.

f) Sürdürülebilir, yenilenebilir, yenilenemez enerji programları ve benzeri programlarda çalışacak olanlar için eğitim ve sertifikasyon faaliyetlerini yürütmek, bu eğitim programları sonunda sertifika vermek, bu bağlamda bina enerji yöneticisi sertifikasyon programı gibi programları yürütmek, bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle proje konularında iş birliği yapmak, ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi imkânları oluşturmak.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre enerji teknolojileri, enerjinin etkin/verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı konularında araştırma, danışmanlık, proje, tasarım, üretim, onarım, bakım ve benzeri hizmetler sunmak.

h) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde bilim ve teknoloji dergilerinde yayınlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

ı) Yenilenebilir enerji konusundaki mevcut teknolojilerin ülkeye kazandırılması için çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek.

i) Merkez ile teknopark ve sanayi iş birliği çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak.

j) Kamu ve özel kuruluşların ülkeye yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelleri, kullanılabilirlikleri, verimlilikleri gibi konularda gereksinim duyduğu araştırmaları ve uygulamaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

k) Üniversite öğrencilerine bu konuda araştırma ve geliştirme bilincini kazandırmak, Üniversitede yenilenebilir enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve kamuoyunu yenilenebilir enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek.

l) Merkez ile diğer merkezler, enstitüler ve üniversiteler arası iş birliğini sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak.

m) İstanbul Pendik ilçesi ve çevresindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

n) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla Merkez arasında iş birliği geliştirmek.

o) Rektörlük ve Yönetim Kurulunca belirlenen diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini vekil bırakır. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantının gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

e) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

f) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri etkinliklerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle iş birliği yaparak, Merkezin amaçlarına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili eğitimi ve çalışmaları olan kişiler de görüş bildirmek amacı ile oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak.

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirmeler için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, enerji konusunda çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından istekleri halinde, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel
MADDE 13 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve donanım
MADDE 14 –
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

İstanbul Gedik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

10 Haziran 2018 Tarihli ve 30447 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.