İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 3 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:30

İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 3 Mayıs 2017 tarihli ve 30055 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete
Sayı : 30055

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ GÖK BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan : İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Merkez (İAU-GÖKMER): İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma  Merkezini,
c) Merkez Danışma Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Merkez Danışma Kurulunu,
ç)  Merkez Müdürü: İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
e) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı öğretim üyeleri,  yardımcıları ve öğrencilerin, Üniversitenin gözlemevini ve diğer donanımını kullanarak gece ve gündüz, gökyüzü, uzay cisimleri ve olaylarının gözlemlerini yapmasını sağlamak, elde edilecek sonuçları bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak, gerekli eğitim, yayın ve diğer etkinliklerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Uzay ve gökyüzü ile ilgili gösteri, gözlem ve araştırma etkinlikleri düzenlemek,
b) Uzay çalışmalarını ve gök cisimlerini tanıtıcı etkinlikler yapmak,
c) Gökbilimi araştırmalarına yönelik projeler hazırlamak ve yönetmek,
ç) Gökbilimleri ile ilgili birikim ve kültürü öğrencilere ve halka tanıtmak,
d) Üniversite gözlemevini amaçlarına uygun olarak kullanmak ve çalıştırmak,
e) Üniversitenin gözlemevi ve teleskoplarının kullanımında diğer üniversite, kurum ve kişilerle işbirliği ve ortak proje çalışmaları yürütmek,
f) Konuyla ilgili kuruluşlara bilimsel ve teknik danışmanlıklarda bulunmak,
g) Üniversite bünyesinde konuyla ilgili bilim merkezi oluşturmak, bir gökevi ve müze kurmak, bunların çalıştırılmasını sağlamak ve bu konuda diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu,
c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü
MADDE 8 –
(1) Merkez Müdürü; Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevlendirilmesi Başkan tarafından onaylanır. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan da aynı şekilde görevden alınabilir.

(2) Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Merkez Müdürünün başka bir görev alması, rahatsızlık, istifa ve benzeri nedenlerle görevi başında bulunmadığı veya ayrıldığı durumlarda, yardımcısı vekâleten bu görevi yürütür. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiği zaman yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Merkez Müdürü, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 –
(1) Merkez Müdürü, Merkezin yönetiminden sorumlu en üst amiri olup görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,
b) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak ve Merkezle ilgili etkinlikleri gerçekleştirmek,
c) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, raporları onaya sunmak,
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu sağlamak,
d) Merkezin çalışmasına ilişkin diğer kararları almak ve Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak, toplantılara başkanlık etmek,
e) Üniversite öğrencilerince kurulacak uzay ve astronomi ile ilgili kulüplerin çalışmasına katkıda bulunmak ve onlara yol göstermek.

Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Merkez Yönetim Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulunca Üniversitenin öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Merkez Yönetim Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkez Müdürünün önerdiği yıllık çalışma programları ile ilgili önerileri değerlendirmek ve görüşünü bildirmek,
c) Merkezin faaliyet raporunu ve programlarını inceleyip onaylamak, gelecek yıla ait çalışma programlarının esaslarını belirlemek,
ç) Merkezin çalışma alanına giren tüm konularda öneriler ve projeler geliştirmek, proje önerilerini değerlendirmek ve Merkez Müdürünün yapacağı işleri belirlemek.

Merkez Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Merkez Danışma Kurulu; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yerli/yabancı uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile iki yıllığına görevlendirilir. Merkez Danışma Kurulu azami 15 üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Merkez Danışma Kurulu, yılda en az bir kez ve olağanüstü hallerde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarında danışmanlık yapmak,
b) Üyelerinin geliştireceği veya Merkez organlarınca istenen hususlarda görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

3 Mayıs 2017 tarihli ve 30055 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.