İstanbul Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği
03 Kasım 2017 Cuma 12:45

İstanbul Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği, bugünkü 3 Kasım 2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesi yaz dönemi eğitim öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; yaz döneminde İstanbul Arel Üniversitesinde yapılan eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Dekan: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı ilgili fakültenin dekanını,

ç) İlgili birim: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

d) İlgili kurul: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarını,

e) İlgili yönetim kurulu: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

f) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğrenimi,

g) Müdür: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini,

ğ) Müdürlük: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüklerini,

h) Mütevelli Heyeti: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) ÖİDB: İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

i) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu,

k) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,

l) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretiminin Yürütülmesi, Amaçları, Açılması,
Dersler, Başvuru ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Yaz öğretiminin yürütülmesi
MADDE 5 –
(1) Yaz öğretimi; Rektör tarafından görevlendirilen bir yaz öğretimi koordinatörü ile Senato tarafından her yıl seçilen üç öğretim üyesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanının katılımıyla oluşan yaz öğretimi koordinasyon kurulu tarafından, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Yaz öğretiminin amaçları
MADDE 6 –
(1) Yaz öğretiminin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarını değerlendirerek, eğitim kapasitesinin daha verimli kullanılmasını sağlamak.

b) Eğitimde verimliliği arttırmak üzere; öğrencilerin normal eğitim süresi içinde alamadıkları veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere imkân vermek, isteyen öğrencilerin bazı dersleri yaz öğretiminde alarak normal ders yüklerini azaltmalarını sağlamak.

c) Öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışına veya yurt içinde başka bir üniversiteye giden, dikey geçişle gelen, ön koşullu dersleri alan veya çift anadal, yan dal eğitimi yapan öğrencilerin, eğitimleri sırasında alt ve üst yarıyıllardan hiç alamadıkları veya kaldıkları dersleri yaz öğretiminde almalarına imkân sağlamak.

ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim imkânlarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak.

d) Yurt içinden ve dışından davet edilecek bilim adamlarına uzmanlık alanlarında yoğunlaştırılmış programlarla ders açmak suretiyle öğrencilerin bilimsel yeniliklere ve son gelişmelere erişimini sağlamak.

Yaz öğretiminin açılması
MADDE 7 –
(1) Yaz öğretimi isteğe bağlı olup; ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalının önerisi, ilgili kurulun teklifi, Senatonun kararı ile Mütevelli Heyetinin onayı ile açılır.

(2) Yaz öğretimi; Üniversitede, eğitim-öğretim yılının normal iki döneminin dışında kalan yaz ayları içinde düzenlenir.

(3) Güz ve bahar yarıyılları eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler yaz öğretimine ertelenemez.

(4) Yaz öğretiminde bilimsel hazırlık sınıfları açılmaz.

(5) Bir ders yaz öğretiminde açılamıyorsa, söz konusu dersin, bölüm başkanınca eşdeğerliği uygun görülmek kaydı ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile o ders başka bir üniversiteden alınabilir ve alınan not, harf notu olarak öğrencinin transkriptinde gösterilir.

(6) Türkiye’deki yükseköğretim kurumları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyen öğrenciler, Üniversitede yaz öğretiminde açılan dersleri alabilir.

Ders açılması için öğrenci sayısı
MADDE 8 –
(1) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı her yıl Senato tarafından belirlenir. Kesin ders kayıtları sonunda, öğrenci sayıları tespit edilir ve dersin açılıp açılmayacağına ilgili kurulca karar verilir.

(2) Yeterli sayıda öğrencinin başvurması halinde, yabancı dil hazırlık sınıfı için de yaz öğretimi yapılabilir.

(3) Mezuniyet aşamasına gelen son sınıf öğrencileri için açılacak derslerde asgari öğrenci sayısı aranmaz.

(4) Yaz öğretimi koordinasyon kurulu, önceden belirleyip ders listesi ile birlikte ilan edeceği sayıdan daha az öğrencinin kaydolduğu dersleri kapatabilir; fazla öğrencinin kaydolduğu dersleri de şubelere bölebilir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 9 –
(1) Yaz öğretiminin eğitim-öğretim süresi final sınavları hariç yedi haftadır.

(2) Yaz öğretiminde açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

(3) Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(4) Yaz öğretiminin başlangıç ve bitiş tarihleri ve yaz öğretimi ile ilgili diğer süreler akademik takvimde belirtilir.

Derslerin belirlenmesi
MADDE 10 –
(1) Yaz öğretiminde; Üniversitenin önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarının dönem ve bitirme projesi dâhil tüm dersleri açılabilir.

(2) Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler ve bu derslerden sorumlu öğretim elemanları, ilgili dekanlık ve müdürlükler tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlere uygun olarak belirlenir.

(3) Ortak dersler ilgili birimler tarafından koordineli bir şekilde düzenlenerek açılır.

Yaz öğretiminde ders alma koşulları
MADDE 11 –
(1) Yaz öğretiminden yararlanmak isteyen öğrenci aşağıdaki dersleri alabilir:

a) Normal eğitim süresi içinde alıp başarısız olduğu ya da sınava girme hakkını elde edemediği dersleri.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre tekrarlaması gereken dersleri.

c) Üst yarıyıllara ait daha önce almadığı dersleri.

ç) Akademik yetersizlik nedeniyle ders tekrarı yapmak durumunda ise yaz öğretiminde öncelikle daha önce alıp başarısız oldukları dersleri.

(2) Bir öğrenci yaz öğretiminde en çok üç ders alabilir.

Yaz öğretimi ücreti
MADDE 12 –
(1) Yaz öğretimi, burslu öğrenciler dâhil, ücretlidir.

(2) Yaz öğretiminde ödenmesi gereken kredi başına öğretim ücreti, her yıl için Rektörün önerisi, Başkanın onayı ile belirlenir ve en geç Mayıs ayı sonuna kadar ilan edilir.

(3) Başvurduğu halde açılamayan dersler için yatırılan kayıt ücreti öğrenciye iade edilir.

(4) Yaz öğretiminde açılan bir derse kayıt yaptıran, ancak devam etmeyen öğrencinin öğretim ücreti iade edilmez.

Derslere başvuru ve kayıt
MADDE 13 –
(1) Yaz öğretimi programları ve açılacak dersler, akademik takvimde belirtilen tarihte ÖİDB tarafından öğrencilere duyurulur.

(2) Ders kaydı yaptırmak isteyen öğrenciler, ÖİDB’ye başvurup alacakları kayıt formu ile birlikte, yaz öğretimi ücretini ödeyerek kayıt işlemlerini yaptırırlar. Yaz öğretimi ücretini ödemeyen öğrencilerin ders kaydı yapılmaz.

(3) Yaz öğretiminde açılan derslere kayıt işlemi, danışman onayı alınarak, akademik takvimde belirlenen tarihler içinde yapılır.

(4) Üniversitenin herhangi bir biriminde açılan yaz öğretimi derslerine ilgili kurulun eşdeğerlik konusunda olumlu görüşüne bağlı olarak, başka birimlerdeki öğrenciler de kayıt olabilir.

(5) Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma, dersten çekilme ve izinli sayılma işlemi uygulanmaz.

(6) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler yaz öğretiminden yararlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Mezuniyetle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim
MADDE 14 –
(1) Yaz öğretimi öğrencilerinin ölçme, değerlendirme ve başarı durumları ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Yaz öğretiminde önceki dönemlere ait alınan derslerin başarı notu, dersin alınmış olduğu en son yarıyıldaki notun yerine işlenir.

(3) Yaz öğretiminde üst yarıyıllara ait alınan derslerin başarı notları, izleyen eğitim-öğretim yılında söz konusu derslerin okutuldukları yarıyıllara eklenir.

(4) Yaz öğretiminde ders alan öğrencinin son aldığı not hesaplamaya alınır.

(5) Üniversite bünyesindeki fakülte/enstitü/yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, yurt dışında veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz öğretimi yapan öğrencinin notlarının aktarılması ve uyarlanması ilgili yönetim kurulu kararı doğrultusunda ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

(6) Yaz öğretiminde her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınav veya final sınavı yapılması mümkün olmayan ders ve uygulamalar için ders ve uygulamanın niteliğine göre bir değerlendirme yapılır.

(7) Mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyenler için mazeret sınavı yapılır ancak final sınavının mazereti olmadığı gibi yaz öğretimi programı için bütünleme sınavı yapılamaz.

(8) Yaz öğretimi derslerinden alınan tüm notlar transkriptte gösterilir. Söz konusu derslerden daha önce alınmış olan notlar, genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz; yaz öğretiminde alınan not, genel not ortalamasının hesabında kullanılır. Öğrencinin almış olduğu ders ilgili yarıyıl notu yerine geçer.

Başka bir üniversiteden yaz öğretimi dersinin alınması
MADDE 15 –
(1) Yaz öğretiminde açılmayıp başka bir üniversitede açılan bir ders; o dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydıyla ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla alınabilir.

(2) Üniversitenin yaz okulunda açılan dersler başka bir üniversiteden alınamaz.

(3) Bir öğrenci öğrenimi boyunca en fazla üç dersi başka üniversitelerin yaz öğretimi programlarından alabilir.

(4) Başka üniversitelerin yaz okullarına başvuruda ilgili üniversitenin yaz okulu açılış tarihinin ikinci haftasından sonraki tarihlerdeki başvuru işleme alınmaz.

İngilizce hazırlık sınıfında eğitim-öğretim
MADDE 16 –
(1) İngilizce hazırlık yaz öğretimine katılan hazırlık sınıfı öğrencilerinin, ölçme, değerlendirme ve başarı durumları ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

(2) İngilizce hazırlık yaz öğretimi sonunda başarılı olanlar takip eden akademik yılda bölümlerindeki normal öğretimlerine başlarlar.

Derse devam
MADDE 17 –
(1) Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam koşulunu sağlamayan öğrenci dönem sonu sınavına giremez.

(2) Yaz öğretiminde alınan derslere devam hakkı, normal eğitim-öğretim yarıyıllarında geçerli değildir.

(3) Yaz öğretiminde devama ilişkin diğer hususlarda, 16/5/2013 tarihli ve 28649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Mezuniyet
MADDE 18 –
(1) Yaz öğretiminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrencilerin mezuniyetleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Özel öğrencilere verilecek belge
MADDE 19 –
(1) Özel öğrenci statüsü ile yaz öğretimine devam edenlere, yaz öğretiminde alıp başardıkları derslerin kodunu, adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 –
(1) 11/5/2009 tarihli ve 27225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 22 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 23 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.


İstanbul Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


3 Kasım 2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber