Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği,

Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği,
03 Kasım 2017 Cuma 12:20

Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 3 Kasım 2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesine bağlı olarak kurulan Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak,

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurs ve sertifika programları açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak,

c) Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine hizmet edecek her türden bilimsel çalışma ve kongre, sempozyum, çalıştay, fuar gibi toplantıları yurt içinde ya da yurt dışında düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmak veya yapılan bu faaliyetlere katılmak,

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek,

d) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, halk bilimi, dil bilimi ve yabancı diller bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

e) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Türk dili ve kültürünü dünyaya tanıtmak, kültürler arası iletişime katkıda bulunmak,

g) Üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler ile Iğdır ve civarında yaşayan yabancı uyruklu öğrenci, akademisyen ve çalışanlara talepleri halinde Türkçe öğretmek,

ğ) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

b) Dil eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden sona erer.

(4) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak.

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile Yönetim Kurulunun onayına sunduktan sonra Rektöre bildirmek.

ç) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşüp onaylamak,

ç) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,

d) Merkeze bağlı birimlerinin kuruluşu, işleyişi hakkında usul ve esasları belirlemek ve Rektöre sunmak,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek,

f) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerektiğinde Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve Üniversite Senatosu veya Yönetim Kurulu kararlarına göre işlem yapılır.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


3 Kasım 2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber