Iğdır Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı - 12 Mart 2018

Iğdır Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile Büyük Ağrı Dağı Doğal Afet ve Kaynaklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 12 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Iğdır Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı - 12 Mart 2018
12 Mart 2018 Pazartesi 09:50

Iğdır Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile Büyük Ağrı Dağı Doğal Afet ve Kaynaklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 12 Mart 2018 tarihli ve 30358 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Iğdır Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BAUM): Iğdır Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bilgisayar bilimleri konusundaki araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, düzenlemek,

b) Bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda araştırma ve uygulama yapacak öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek ve yardımcı olmak,

c) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamak adına bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak,

ç) Araştırma ve uygulama için diğer yerli, yabancı, ulusal veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Türkiye’nin bilgisayar birimleri alanında ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren konu ve sorunları, ilgili kurumlar ile işbirliği yaparak incelemek ve çözümlemeye yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda seminer, eğitim, kurs düzenlemek; gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili olarak sertifikalar vermek,

b) Üniversitenin diğer üniversiteler, sanayi kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ve yurt dışındaki organizasyonlar ile işbirliği çerçevesinde danışmanlık yapmak, bilirkişi hizmeti vermek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, web tasarımı, web programlama, e-üniversite projeleri ve yazılım güvenliği hizmetlerini yürütmek,

ç) Merkezin ana sunucularının ve genel ağların güvenliğini sağlamak; sağlıklı ve kesintisiz işlemesini temin etmek,

d) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri
MADDE 8 –
(1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarında, konusunda tecrübeli kişiler arasından Rektör tarafından seçilir ve görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplamak ve Kurula başkanlık etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra bunları Rektöre sunmak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını, değişikliğini belirlemek ve Rektöre sunmak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak,

d) Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek.

Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 9 –
(1) Merkezin çalışma alanlarında tecrübeli Üniversite personeli arasından, en fazla iki kişi Müdürün teklifi üzerine, Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Süresi biten müdür yardımcıları Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevlerine son verilebilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,

c) Gerekli durumlarda Müdürün yerine vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, tabii üye olan Müdür ve müdür yardımcıları dâhil 5 üyeden oluşur. Diğer üyeler Merkezin çalışma alanlarında ve konusunda tecrübeli Üniversite personeli arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile yılda en az iki defa Merkezin faaliyetlerini görüşmek üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

b) Merkezin kuruluş amacına uygun olan müracaatları inceleyerek, uygun görülen destekleme şeklini karara bağlamak,

c) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlemek,

ç) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularındaki destek isteklerini mevzuat hükümlerine göre karara bağlamak,

d) Müdürün önerisi üzerine, görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlamak,

e) Merkezin yıl sonu raporunu hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.

Iğdır Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ BÜYÜK AĞRI DAĞI DOĞAL AFET VE KAYNAKLAR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Büyük Ağrı Dağı Doğal Afet ve Kaynaklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Büyük Ağrı Dağı Doğal Afet ve Kaynaklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BADAKAM): Büyük Ağrı Dağı Doğal Afet ve Kaynaklar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’de, Dünyada ve öncelikli olarak yakın çevremizdeki komşularımız İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan gibi ülkelerde mevcut olan, doğal kaynaklar, metalik madenler, endüstriyel ve enerji ham maddeleri, değerli taşlar, toprak, tuz, kömür, sıcak su, petrol, doğal gaz ve benzeri ile  doğal tehlikelerin deprem, volkanik faaliyet, heyelan, zemin sıvılaşması, çökme-akma, taşkın, tsunami, radyasyon ve benzeri özellikleri belirleme, oluşum biçimini tespit, ekonomik olarak değerlendirilme, yenilenebilir enerjide kullanım potansiyeli, aranması, işbirliği durumunu incelemek, bölgede bulunan tarihi eser ve kalıntıların bulunması, ortaya çıkartılması, korunması, bölge kalkınmasına katkısını artırıcı  (jeo arkeoloji) projelerin uygulanması, bölgede ve komşu alanlarda bulunan olağanüstü jeolojik oluşumların bulunması, incelenmesi ve ülke kalkınması, jeopark olarak korunma altına alınması amaçlı projelerin uygulanması ve söz konusu faaliyetlerde bulunacak araştırmacı ve bilim adamı yetiştirmesi,

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak araştırmalar yürütülmesi ve ortak bu çalışmalara Merkez araştırmacılarının katılımının sağlanması,

c) Yenilenebilir enerji, jeotermal-kömür-rüzgar-güneş ve benzeri kaynakların değerlendirilmesi konularında projeler hazırlanması ve çözümler üretilmesi.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tuz, jips, kil ve benzeri evaporit depozitleri konusunda yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmaları derlemek ve bunları değerlendirmek, yapılmakta olan çalışmalara katılmak, Tuzluca kaya tuzu yataklarını uluslararası platformlarda tanıtmak.

b) Büyük Ağrı-Tendürek-Süphan-Erzurum-Kars Bazalt Platosu gibi dünyanın genç volkanlarını yer bilimleri açısından (jeokimya, izotop jeokronoloji, tektonik, volkan topografyası, buzul hareketleri, depremler) incelemek, dünyaya tanıtmak, uluslararası toplantı ve arazi eğitim gezileri düzenlemek.

c) Bölgenin başta gelen jeolojik tehlikesi olan deprem konusunda bölge ülkeleriyle veri alışverişini sağlayacak sistemleri kurmak ve ortak işletmek.

ç) Yer bilimi konusunda yayımlanan kitap, gazete, dergi, broşür, afiş, ses ve görüntü kayıtlarından oluşan yer bilimi kütüphanesi ve dokümantasyon birimi kurmak.

d) Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve görüş alışverişini gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları kamuoyuna duyurmak.

e) Yer bilimi ile ilgili kitap ve dergi yayımlayarak bu alan üzerinde çalışan bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerini kalıcı eserler haline getirmek.

f) Yer bilimleri ve alakalı konularda eğitim çalışmaları düzenlemek.

g) Komşu ülkeler ve faaliyet alanlarımızda ileri teknolojilere sahip ülke kuruluşlarıyla ortak projeler uygulamak ve işbirliğinin gelişmesini sağlamak.

ğ) Üniversite içi ve dışındaki ilgili araştırma merkezleri ve enstitülerle gerek görüldüğü durumlarda işbirliği içerisinde ortak çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunladır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiği zaman yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,

ç) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek,

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,

e) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yılın çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az üç üye olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul ile yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yıl içerisinde birden fazla salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak,

c) Merkez çalışmalarıyla ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki proje ve talepleri değerlendirmek,

ç) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, amaç ve görevlerine uygun proje, analiz ve inceleme yapmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları arasından ve/veya bu alanla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite dışındaki kurum temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en çok altı üyeden oluşur. Danışma Kurulu; Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmadan tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 –
(1) Merkezin akademik, teknik, idari ve hizmetli personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.

Iğdır Üniversitesi Büyük Ağrı Dağı Doğal Afet ve Kaynaklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


12 Mart 2018 tarihli ve 30358 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber