Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 6 Nisan 2018 Cuma

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 6 Nisan 2018 Cuma
06 Nisan 2018 Cuma 09:30

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KUŞ BİLİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Merkezin çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Kuş Bilimi İstasyonu: Kuş türlerini gözlemleyerek halkalayacak veriler elde eden Merkeze bağlı istasyonu,

ç) Merkez: Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı, kuşlar konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte çeşitlilik tespiti, üreme, kışlama ve göç biyolojisi, ekoloji, habitat kullanımı, popülasyon belirlenmesi, monitorizasyonu ve takibi, dağılım ve haritalama da olmak üzere ilgili tüm disiplinlerde araştırmalar yapmak, verileri toplamak, arşivlemek ve değerlendirmek, sonuçlarını yayınlayarak ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunmak, ulusal ve uluslararası çalışmaları koordine etmek ve ilgili platformda Üniversiteyi temsil etmek, konusunda uzman kişilerin yetişmesini sağlamak, kuşların ve yaşam alanlarının izlenmesi ve korunması ile ilgili önerilerde bulunmak ve kamuoyu bilgilendirmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Bilimsel araştırma projeleri hazırlayarak bu projeleri yürütecek bilimsel araştırma gruplarını oluşturmak ve mali kaynakları temin etmek,

b) Yurt içi ve dışındaki bilimsel araştırma kurum ve kuruluşları ile bilimsel işbirliği imkânlarını araştırmak ve gerektiğinde bu kurumlara üye olmak,

c) Merkezin amaçları doğrultusunda kongre, panel, kurs, sergi ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ya da düzenlenen toplantılara katılım sağlamak,

ç) Özel sektöre ve kamu kuruluşlarına bilimsel danışmanlık yapmak, Türkiye ve dünyadaki diğer kuş bilimi çalışmaları yapan kuruluşlarla bilgi paylaşımı yapmak,

d) Kuş Bilimi İstasyonunu koordine etmek ve yürütmek,

e) Merkez dâhilinde yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarını bilimsel dergilerde yayınlamak ve basın yoluyla kamuya duyurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Merkezin çalışma alanında deneyimli Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile ve Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan çalışma gruplarında görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür yardımcıları gerektiğinde aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı hallerde yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c)Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve çalışma grupları sorumlularından oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan olarak ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konularda karar almak,

d) İhtiyaç duyulan hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; konuyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan özel veya resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda hizmetler vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yirmi beş kişiden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 13 –
(1) Çalışma grupları; ilgili grubun sorumlusu ve o grubun faaliyet alanıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulan sayıda uzmandan oluşur. Grup sorumluları, ilgili alanda çalışmalarıyla tanınan Merkezde görevli Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından görevlendirilir. Grupların faaliyet alanları ile ilgili ihtiyaç duyulan uzmanlar ise grup sorumluları tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

6 Nisan 2018 Tarihli ve 30383 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber