İbn Haldun Üniversitesi Çatışma Analizleri ve Barış Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İbn Haldun Üniversitesi Çatışma Analizleri ve Barış Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İbn Haldun Üniversitesi Çatışma Analizleri ve Barış Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
10 Ocak 2018 Çarşamba 20:45

İbn Haldun Üniversitesi Çatışma Analizleri ve Barış Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 10 Ocak 2017 tarihli ve 30297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ ÇATIŞMA ANALİZLERİ VE BARIŞ
ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Çatışma Analizleri ve Barış Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Çatışma Analizleri ve Barış Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ÇABAM): İbn Haldun Üniversitesi Çatışma Analizleri ve Barış Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin Çatışma Analizleri ve Barış Çalışmaları Yüksek Lisans Programı ile birlikte çalışarak, Türkiye ve uluslararası düzeyde bir mükemmellik merkezi oluşturmak.

b) Üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile diğer fakülte birimlerinde, lisans veya lisansüstü düzeyde çatışma analizleri ve barış çalışmaları, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, modern Türkiye çalışmaları konularında öğrenim gören öğrencilerin, bu alanlara ilişkin her türlü araştırma ve inceleme kapsamındaki bilgiye ulaşmasını sağlamak.

c) Türkiye’nin siyasi, kültürel, etnik, dini ve sosyo-ekonomik sorunlarına dair derinlemesine inceleme ve araştırmalar yapmak, bu alanda akademik yayınları ve araştırmaları desteklemek.

ç) Türkiye’nin yakın havzasındaki siyasi, etnik, dini, kültürel ve ekonomik çatışmalara dair araştırmalar yapmak, bu çatışmaların Türkiye’ye etkilerini incelemek ve bu alandaki araştırmaları desteklemek.

d) Küresel siyasi, iktisadi, ekolojik ve kültürel sorunların anlaşılması doğrultusunda araştırmalar yapmak, bu sorunların ve bu sorunların barışçıl yollarla çözülebilmesi için akademik ve pratik önerilerde bulunmak.

e) Türkiye’de barış ve uzlaşı kültürünün gelişmesi için her düzeyde çeşitli eğitim faaliyetlerini desteklemek ve bu konularda ulusal ve uluslararası iş birliklerinde bulunmak.

f) Merkez tarafından üretilen araştırmaların sonuçlarını çeşitli akademik yayınlar, raporlar, konferanslar, görsel ve yazılı basın aracılığı ile ülke ve dünya kamuoyu ve siyaset yapım kurumları ile paylaşmak. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kamu ve özel kurumlar ve kişilere şehir ve bölge ölçeğinde toplumsal, kültürel, iktisadi, tarihsel, coğrafi ve yapılı çevre ölçeğindeki araştırmalarında kullanılan kaynak ve yöntemler konusunda danışmanlık yapmak.

b) Araştırma ve uygulama projeleri plânlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

c) Merkezin amaçlarında belirtilen konularda kamuoyu araştırmaları, anketler ve istatistiksel ve etnografik saha çalışmaları plânlamak ve uygulamak.

ç) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda iş birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu amaçla gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları, komisyonlar oluşturmak.

d) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve dışında yayınlar yapmak; bu amaçla yapılan yayınları desteklemek.

e) Kuruluş amacıyla ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora tezi arşivi oluşturmak; ayrıca kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

f) Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek, program açmak üzere Üniversitenin Sosyal Bilimleri Enstitüsü ile iş birliği yapmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, paneller düzenlemek.

ğ) Çatışma analizleri ve barış çalışmaları ile ilgili yaz okulu, kurs ve eğitim programları plânlamak ve uygulamak, katılanlara sertifika vermek.

h) Çatışma analizleri ve barış çalışmalarının gelişmesi ve ilerlemesi için ödüllü yarışmalar düzenlemek.

ı) Merkezin amaçlarına uygun yurt içi ve dışı kuruluşları ile gerçek kişilerin istekleri üzerine rapor, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

i) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmak şartı ile yurt içi ve dışından misafir araştırmacı kabul etmek.

j) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c)  Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün olmadığı zaman Müdüre vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür Rektör tarafından görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Stratejik ve faaliyet planlarının hazırlanmasını koordine etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından ve Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun toplantı zaman ve usulü
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kere toplanır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından Üniversitenin içinden veya dışından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından iki yıllık süre için seçilen en çok on kişiden oluşur. Bu kurula Yönetim Kurulu üyeleri de katılabilir. Danışma Kurulu, her altı ayda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili stratejik planların hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdür ve Yönetim Kuruluna destek olmak.

b) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, iş birliklerini sağlamak.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 –
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.

İbn Haldun Üniversitesi Çatışma Analizleri ve Barış Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


10 Ocak 2017 tarihli ve 30297 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber