Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi

Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
20 Haziran 2017 Salı 12:20

Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 20 Haziran 2017 tarihli ve 30102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

20 Haziran 2017 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 30102

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Hitit Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi ve hidrolik enerji gibi alternatif enerji kaynakları ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak, projeler geliştirmek, ölçme ve izleme faaliyetlerinde bulunmak,
b) Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliğinin artırılması projeleri çerçevesinde alternatif enerji alanında bilimsel araştırma ve uygulamalarda bulunmak,
c) Alternatif enerji kaynaklarının yerel çapta ve ülke genelindeki potansiyellerinin tespitini yapmak ve bunlardan enerji üretme sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak alternatif ve sürdürülebilir enerji üretimini ve kullanımını teşvik etmek,
ç) Alternatif enerji teknolojisinin geliştirilmesi yönünde model, strateji, plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Küresel iklim değişimini yavaşlatıcı alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmak,
b) Alternatif enerji konusundaki mevcut teknolojilerin ülkemize kazandırılması için çalışmalar yapmak,
c) Enerji kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması için enerji ve çevre ilişkileri konusunda araştırmalar yapmak,
ç) Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın öncelikle yerli ve temiz enerji kaynakları ile sağlanabilmesi için projeler yürütmek,
d) Alternatif enerji sistemlerinin önemini anlatmak için bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre ve benzeri toplantılar düzenlemek,
e) Kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşların ülkemizde mevcut olan alternatif enerji kaynaklarının potansiyelleri, kullanılabilirlikleri, verimlilikleri gibi konularda gereksinim duyduğu araştırmaları ve uygulamaları planlamak, gerçekleştirmek ve bu noktada kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
f) Merkez ile diğer merkezler ve üniversiteler arası iş birliğini sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel/teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,
g) Avrupa Birliğindeki gelişmiş araştırma merkezleriyle iş birlikleri yapmak; personel, bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmak,
ğ) Çorum ve çevresindeki alternatif enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
h) Alternatif enerji uygulamaları konusunda ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Üniversitede kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantının gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,
e) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri etkinliklerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle iş birliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilebilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,
c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma grupları ile komisyonlar kurmak ve görevlendirmeler için Rektörün onayına sunmak,
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,
e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 –
(1) Merkezin akademik, idari, teknik ve destek personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilerek karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 –
(1) Merkezle ilgili veya Merkezle ortak yapılan diğer projelerden alınan her türlü cihaz, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
 


Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


20 Haziran 2017 tarihli ve 30102 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber