Hakkâri Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 15 Ekim 2018 Pazartesi

Hakkâri Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 15 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakkâri Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 15 Ekim 2018 Pazartesi
15 Ekim 2018 Pazartesi 18:45

Hakkâri Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 15 Ekim 2018 tarihli ve 30566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakkâri Üniversitesinden:

HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 −
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkâri Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hakkâri Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanını, amacını, yönetim organlarını, bu organların görevlerini ve çalışma şeklini düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 −
(1) Bu Yönetmelik; Hakkâri Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 −
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 −
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan birimleri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Hakkâri Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

e) Rektör: Hakkâri Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Hakkâri Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Hakkâri Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 −
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yurt içinden ve yurt dışından proje teklif çağrılarını, ilgili tüm akademik personele ve birimlere duyurmak.

b) Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ya da gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

c) Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak.

ç) Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek.

d) Proje yönetimi süreçlerini izlemek.

e) Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek.

f) Üniversite-sanayi iş birliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma çerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

g) Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak.

ğ) Ulusal ve uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale dosyalarını hazırlamak.

h) Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak.

ı) Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak.

i) Projelerle ilgili istatistiksel verileri takip etmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 −
(1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin eğitim, danışmanlık ve yayın faaliyetleri şunlardır:

1) Öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik etmek, proje hazırlanması ve uygulanması aşamasındaki teknik konularda destek vermek.

2) Hakkâri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve diğer birimler ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

3) Proje yazımı ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak, tanıtım etkinliklerini koordine etmek.

4) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

5) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

6) Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, yeni çalışma konularını gündeme getirmek ve akademisyenleri bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmek.

b) Merkezin proje yönetimi faaliyetleri şunlardır:

1) Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularını düzeltilmek üzere ilgili birim, kurum ve öğretim elemanlarına geri göndermek.

2) Ulusal ve uluslararası projelerin, başlatılması, uygulanmasının izlenmesi, raporlandırılmasını ve sonlandırılmasını takip etmek.

3) Gerekli kaynakların temininin sağlanması, proje revizyon yönetimi, proje ortakları ve proje planına göre sözleşmenin ve bütçenin etkin yönetimini sağlamak.

4) Ulusal ve uluslararası proje ya da teknik destek ihalelerinde ortak ya da koordinatör olarak yer alma tekliflerini değerlendirmek ve Rektöre karar hakkında rapor hazırlamak.

5) Ulusal ve uluslararası proje pazarları organize etmek.

c) Merkezin diğer faaliyetleri şunlardır:

1) Öğretim elemanlarının çalışma alanlarına ve Üniversitede gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen projelere ilişkin veri tabanları oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin web sayfasında yayınlayarak, ilgili kişilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlamak.

2) Ulusal ve uluslararası denetimlerde kullanılmak üzere projelere ilişkin her türlü harcama belgelerini, ara ve final raporlarını, sözleşmeleri, proje çıktılarının kopyasını ve orijinallerini proje yürütücülerinden temin etmek ve muhafaza etmek.

3) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları yayınlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Birimler

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 −
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 −
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Üniversitenin ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı kaynaklı projelerin yönetimine ilişkin sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak.

e) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcısı
MADDE 10 −
(1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda yerine vekâlet etmek üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişi, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür yardımcısının görevleri
MADDE 11 –
(1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak.

b) Görevi başında olmadığında Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim kurulu
MADDE 12 −
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin akademik personeli arasından seçilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az altı ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin talepleri doğrultusunda ve Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, yenileri görevlendirilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 13 −
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili projeleri hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere uygulama ve araştırma komisyonları ile birim ve proje grupları oluşturmak.

c) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet programlarını incelemek, gündemindeki projeleri hazırlayarak karara bağlamak, Müdürün onayına sunmak.

ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

Danışma kurulu
MADDE 14 − (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Üniversitenin akademik personeli arasından seçilen beş üyeden oluşur.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 15 −
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek.

b) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Birimler
MADDE 16 –
(1) Birimler, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

(2) Birimler, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkez çalışanları ve bu konuda uzman kişilerden oluşturulabilir. Merkez birimlerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan birim, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 17 −
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 −
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 −
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkâri Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Hakkâri Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

15 Ekim 2018 Tarihli ve 30566 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.