Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 15 Ekim 2018 Pazartesi

Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 15 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 15 Ekim 2018 Pazartesi
15 Ekim 2018 Pazartesi 19:45

Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 15 Ekim 2018 tarihli ve 30566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON, BİLİM VE TEKNOLOJİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Merkez Müdür Yardımcısı: Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,

ç) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

d) Sanayici Danışman: Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin sanayi alanında faaliyet gösteren danışmanını,

e) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Merkez Organları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı, Gümüşhane Üniversitesinde akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari ürüne dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesi yönünde evrensel yaklaşımlar izlenerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri: Üniversite ile sanayi arasında işbirliğini geliştirmek üzere gerekli bilgilendirme, tanıtım ve eğitim hizmetlerinin sunulması planlanmaktadır. Ayrıca üniversitenin akademik bilgi birikimi ve deneyimlerini sanayinin ihtiyaçları ile eşleştirmek üzere işletme envanteri oluşturulması da, bunun yanı sıra, yurt içi veya yurt dışındaki Teknoloji Transferi Ofisi (TTO) Merkezleri ile ağ yapılanma (networking) faaliyetleri içerisinde iletişime geçerek bu alandaki bilgi, bilinç ve birikim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunulması.

b) Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler: Ulusal ve uluslararası finansal destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık oluşturma ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmaları geliştirilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi.

c) Üniversite-Sanayi İşbirliği: Sanayi ile üniversite arasında kontratlı projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık sahalarının tanıtımı ile ilgili bilgi ve belge üretme, proje geliştirilmesi ve sözleşmeler oluşturulmasına destek sağlanması ile proje pazarı ve proje yarışması etkinlikleri düzenlenmesi ve ayrıca, sanayiye yönelik test ve analiz hizmetleri sunarak analiz sonucu ortaya çıkan işletme hastalıklarının tedavisi yönünde projeler yürütülmesini organize etme gibi faaliyetlerin yürütülmesi.

ç) Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetilmesi ve Lisanslama Hizmetleri: Fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında patent/faydalı model/endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dâhil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetlerin sunulması.

d) Girişimciliğin Geliştirilmesi ve Şirketleşme Hizmetleri: Girişim sermayesine ulaşma, iş kurma danışmanlığı, eğitim hizmetleri sağlama ve bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikleri düzenleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve ayrıca kuluçka merkezi gibi yapıların kuruluşuna da destek olunması.

Merkezin organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Müdür Yardımcısı.

c) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü
MADDE 8 –
(1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanlarından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

 (2) Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 –
(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin ve Projelere yönelik teşkil edilen Çalışma Gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak altı ayda bir Yönetim Kuruluna rapor vermek.

e) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.

f) Merkezin ve Projelere yönelik teşkil edilen Çalışma Gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak altı ayda bir Yönetim Kuruluna ilerleme raporu sunmak.

g) Çalışma Gruplarında görevlendirilmesi uygun olacak personeli belirlemek ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez müdür yardımcısı
MADDE 10 –
(1) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından iki Müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren müdürün görevi ile birlikte sona erer.

Merkez müdür yardımcısının görevleri
MADDE 11 –
(1) Merkez Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişinden Müdüre karşı sorumlu olup bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere, Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 12 –
(1) Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları içinden belirlenen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek oluşturmak ve Rektörün onayına sunmak. 

c) Merkezin stratejisini, uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektörün bilgisine sunmak.

d) Merkezin kadro ihtiyaçlarını Rektöre sunmak. 

e) Merkezin ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusundaki, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan faaliyet ve projelere destek sağlamak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılması planlanan tüm harcama ve yatırımları Rektöre sunmak.

h) Çalışma Gruplarını ve bu gruplarda yer alacak personeli görevlendirmek ve faaliyetlerini takip etmek.

Çalışma gruplarının görevleri
MADDE 14 –
(1) Çalışma Grupları merkezin amaçlarına hizmet edecek şekilde farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Çalışma grup liderleri Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları veya ilgili sektörden Merkez Müdürünce önerilen adaylar arasından, Yönetim Kurulunca seçilirler ve asgari bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilirler. Süresi dolan çalışma grubu liderleri, aynı usulle yeniden görevlendirilirler.

Sanayici danışmanın görevleri
MADDE 15 –
(1) Sanayici danışman, merkez müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Sanayici danışmanın görev süresi bir yıldır. Görev süresi dolan sanayici danışman tekrar bir yıl süreyle görevlendirilebilir.

(2) Sanayici danışmanın görevleri şunlardır:

a) Merkez ile sanayi arasında efektif bir şekilde iletişim kurulmasına ve işbirliği ortamlarının oluşturulmasına yönelik tavsiyelerde bulunmak.

b) Merkez ve faaliyetleri hakkında sanayicilerin farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunmak.

c) Sanayicilerin ihtiyaçları ve proje kapasiteleri ile ilgili Merkeze bilgi vermek ve çözüm önerilerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 16 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından onaylanarak görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Ayrıca merkezde ve çalışma gruplarındaki teknik ve idari personel ihtiyacı, üniversite dışından merkezin amacına uygun çalışabilecek lisans mezunu kişilerle sözleşme yapılarak da karşılanabilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

15 Ekim 2018 Tarihli ve 30566 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber