Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 30 Mayıs 2018 Çarşamba

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 30 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 30 Mayıs 2018 Çarşamba
30 Mayıs 2018 Çarşamba 19:20

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 30 Mayıs 2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL İŞBİRLİKLERİ
BÖLGESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez birimi: Merkez içinde yer alan birimleri,

ç) Müdür: Merkez Müdürünü,

d) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı, toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda, üniversite, merkezi idare, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel sektör işbirliğiyle katılımcı, kapsamlı ve bütüncül çözümler üretmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirebilmek için AR-GE faaliyetleri yapmak, kurumsal işbirlikleri geliştirmek, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak,

b) Yapılan faaliyetlerin, geliştirilen etkinlik ve projelerin sonuçlarını yazılı ve görsel yayına dönüştürerek kamuoyuyla paylaşmak ve üretilen hizmetleri toplumun istifadesine sunmak,

c) Üniversite içinden veya dışından, bireysel veya kurumsal olarak üretilen projeleri gerçekleştirmek ve bunun için gerekli işbirlikleri oluşturmak,

ç) Sivil toplum örgütleri, özel sektör işletmeleri, merkezi-yerel idare organları ile gerçek kişilerin sosyal sorumluluk alanlarında yer alabilmeleri hususunda örgütlenme ve faaliyet destek süreçleri oluşturmak, işbirlikleri geliştirerek toplumun ihtiyacı olan projeler üretmek ve geliştirmek,

d) Alanla ilgili sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek; dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak,

e) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak ve sürdürmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden atanabilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanlarından veya Üniversite personellerinden iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlayarak toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Danışma Kurulunu olağan veya gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü toplantıya çağırmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve bunların onaylanmış şeklini Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğretim elemanlarından müteşekkil en az beş kişiden oluşturulur. Görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyelikler için veya görevden ayrılan ya da altı aydan fazla yurt içi ya da yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu dört ayda bir kez toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak, bunları Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdür önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan şekilde toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkeze, çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi vermek, deneyim paylaşımında ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Birimleri ve Komiteleri

Merkez birimleri
MADDE 14 –
(1) Merkez aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) AR-GE ve proje hazırlama ve geliştirme birimi,

b) Sosyal faaliyet süreçleri geliştirme ve uygulama birimi,

c) Yayın ve bilimsel etkinlikler birimi,

ç) Kurumsal iletişim, destek ve koordinasyon birimi.

(2) Bunlar haricinde, Merkez birimlerinin altında, birimlerin temel görevlerini yerine getirmesine katkı vermek için alt birimler ile Merkezin doğrudan yürüttüğü veya ortağı olduğu projeler kapsamında proje komiteleri kurulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 15 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel
MADDE 16 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

30 Mayıs 2018 Tarihli ve 30436 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber