Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 10 Kasım 2018 Cumartesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 10 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 10 Kasım 2018 Cumartesi
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:35

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 10 Kasım 2018 tarihli ve 30591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İSLAM HUKUKU
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 −
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İslam Hukuku’nun güncel durumuna ve gelişmelerine ilişkin araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları periyodik aralıklarla yayınlayarak İslam Hukuku literatürüne katkıda bulunmak,

b) İslam Hukuku’nu esas alan tahkim kuruluşlarının oluşumuna katkı sağlamak,

c) Türkiye’nin İslam Hukuku alanında ihtiyaç duyduğu donanımlı uzman ve akademisyenlerin yetişmesine zemin oluşturmak,

ç) Öğrencilere İslam Hukuku alanında yürütülen akademik faaliyetlere katılım imkânı sunmak,

d) İslami Finans kuruluşlarının Hukuki ihtiyaçlarına cevap vermek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 −
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası üniversite ve enstitülerle işbirliği yapmak, ortak ve disiplinler arası çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak,

b) İslam Hukuku’nu esas alan tahkim kuruluşlarının oluşumunu sağlamak ve teknik destek vermek,

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara İslam Hukuku alanında danışmanlık hizmetleri vermek,

ç) İslam Hukuku’na ilişkin çalışmalarıyla tanınan uzman ve akademisyenlerle ortak toplantı ve projeler gerçekleştirmek,

d) Araştırma çalışmaları sonunda elde edilen sonuçları bilimsel yayın olarak sunmak,

e) Amaçları ile ilgili gerekli gördüğü diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak,

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az dört ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak,

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen en çok onbeş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Ekim ayı içinde toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 –
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

10 Kasım 2018 Tarihli ve 30591 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.