Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 21 Nisan 2017 tarihli ve 30045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
21 Nisan 2017 Cuma 08:45

Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 21 Nisan 2017 tarihli ve 30045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

21 Nisan 2017 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 30045

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEDYA VE DİN ARAŞTIRMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDİAM)’ni,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkez, medya ve din ilişkisi ve bunun eğitimsel değeriyle ilgili olarak birbiriyle bağıntılı aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır:
a) Medya ve din eğitimine yönelik mesleki gelişim ve eğitim kaynağı olanakları sunmak.
b) Medya ve din alanına ilişkin bilimsel girişimleri desteklemek ve bu doğrultuda uygulama ve araştırma kapasitesini güçlendirmek.
c) Hedef guruplar ve nihai faydalanıcıların medya ve din ilişkisi ve bunun eğitimsel değeri konusundaki duyarlılıklarını artırmak.
ç) Medya ve din alanına ilişkin ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirmek ve bu yolla Merkezin görünürlüğünü artırmak.

Faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerini yürütür:
a) Medya ve din alanında uluslararası nitelikteki araştırma birimleriyle işbirliği kurarak uluslararası akademik birikimin ulusal akademik ilgiye açılmasına katkıda bulunmak.
b) Alan araştırmacılarına ortam ve materyal temin etmek.
c) Medya ve din çalışmaları ile ilgili elektronik bir veri tabanı oluşturmak.
ç) Medya ve din alanına ilişkin atölye çalışmaları düzenlemek.
d) Medya ve din alanına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde kurs ve seminerler düzenlemek.
e) Medya ve din alanına ilişkin lisansüstü tez çalışmalarını teşvik etmek, desteklemek ve bu yolla personel yeterliliğini yükselterek eğitim kurumlarının yapısını güçlendirmek.
f) Medya ve din alanına ilişkin bilimsel literatürü zenginleştirmek amacıyla akademik çalışmalar gerçekleştirmek, bu doğrultuda akademik hakemli dergilerle işbirliği yaparak medya ve din alanına ilişkin özel sayılar hazırlamak.
g) Medya ve din eğitiminin ilgili fakültelerin lisans ve lisansüstü eğitim müfredatlarında yer almasını sağlayacak çalışmalar yürütmek.
ğ) İlgili alanda faaliyet gösteren kamu ve sivil toplum kuruluşlarına konuyla ilgili raporlar hazırlayarak danışmanlık hizmeti sunmak.
h) Medya ve din alanına ilişkin olarak yükseköğretim alanında stratejik ortaklıklar ve işbirliği girişimlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri
MADDE 8 –
(1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve Başkanıdır, çalışmalarında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek.
ç) Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini Rektöre önermek.
d) Merkezin yürütme, bilim, yayın, inceleme ve benzeri birimlerine başkanlık etmek ve bu birimlerin işleyiş ve düzenini sağlamak, her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkez ile ilgili olarak Rektöre bilgi vermek.
e) Merkezin ihtiyaçları ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun kararından sonra Rektörlüğe bildirmek.
f) Merkeze bağlı idarî ve akademik personel üzerinde genel düzen ve denetim görevini sürdürmek.
g) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.
ğ) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.
h) Merkezde yapılan bütün işlemlerin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
ı) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Müdür, iş ve işlemlerinde kendisine yardımcı olmak üzere iki müdür yardımcısını görevlendirebilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. İstifa, azil veya başka bir sebeple üyeliklerde boşalma olması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında iki ayda bir olağan ve Müdürün gerekli gördüğü durumlarda da Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

(3) Arka arkaya iki defa veya bir yılda üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü kararları almak, plan ve program esaslarını belirlemek.
b) Danışma Kurulunun aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma programlarının uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu görüşmek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 –
(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, iletişim, ilahiyat, sosyoloji, psikoloji ve felsefe alanlarında çalışma yapan, Üniversite içinden veya dışından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen toplam sekiz üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulunun görüş ve öneri bildirme süreci yüz yüze veya elektronik ortamda gerçekleşebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

 
Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

21 Nisan 2017 tarihli ve 30045 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.