Dicle Üniversitesi Kanser Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dicle Üniversitesi Kanser Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dicle Üniversitesi Kanser Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
10 Nisan 2017 Pazartesi 08:50

Dicle Üniversitesi Kanser Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 10 Nisan 2017 tarihli ve 30034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 Nisan 2017 PAZARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 30034

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ KANSER ARAŞTIRMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Kanser Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, görevlerine, organlarına, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesi Kanser Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Dicle Üniversitesi Kanser Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Dicle Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Farklı disiplin ve uzmanlık alanlarına (biyokimya, genetik, histoloji, farmakoloji, genel biyoloji, kimya, moleküler biyoloji, biyofizik, patoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi) mensup olan bilim insanları arasında kansere karşı ortak araştırmalar yapmak. Bu alanda çalışan araştırmacıların ortak bir bilgi/deneyim paylaşımı sağlayacakları bir merkez oluşturmak.
b) Kanser konusunda çalışan bilim insanlarının araştırmalarına çalışma ortamı sağlamak ve her türlü teknik altyapıyı-araç ve gereci temin etmek.
c) Kansere karşı orijinal bilgi ve ürün geliştirmek ve sonuçlarını duyurmak. Ülkemizin ve Üniversitenin kanser araştırma alanındaki bilimsel faaliyetlerinin kalitesini artırmak ve uluslararası düzeyde etki oluşturabilmesine katkıda bulunmak.
ç) Kansere karşı geliştirilen, sentezlenen yeni bileşiklerin ve doğal moleküllerin etkilerini belirlemek.
d) İlaç rezistansının mekanizmasını belirlemek-farklı mutasyonlara sahip benzer kanserlerde ilaç etki tarzını, direnç gelişim yollarını ve benzeri şeyleri ortaya koymak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve incelemeler yapmak.
b) Kanserin oluşum mekanizmalarını moleküler ve biyolojik yöntemlerle araştırmak.
c) Kanser biyolojisi ile ilgili araştırmalara yönelik taleplerin karşılandığı disiplinler arası bir araştırma merkezi olmak. Akademik alanda çalışma yapan araştırmacıların çalışmalarına bilgi ve altyapı sağlayacak bir platform kurmak.
ç) Teknik donanımları sayesinde kanser konusunda yapılacak tez çalışmalarına Üniversitenin ve diğer üniversitelerin araştırma projelerine destek olmak.
d) Kanser araştırmalarına yönelik olarak, gerek proje gerek uygulama düzeyinde, Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğrenci ve öğretim elemanlarının iştirak edeceği ortak çalışmalar geliştirmek ve yürütmek, bu çalışmaların fonlanması için gerekli proje hazırlık ve başvurularını yapmak.
e) Kanser konusunda araştırma yapan yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
f) Araştırma ve uygulama sonucu üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarla duyurmak.
g) Ulusal ve uluslararası nitelikte kongre, kurs, panel, sempozyum, seminer gibi akademik toplantılar düzenlemek.
ğ) Bu maddede sayılan faaliyetler için gerektiğinde yurt içi ve yurt dışındaki bilim kurumları, resmî kuruluşlar ve bilim insanları ile işbirliği yapmak.
h) Bu maddede sayılan faaliyetler için gerekli laboratuvarları kurmak ve bunları teçhiz etmek.
ı) Gerekli izinleri almak şartı ile diagnoz ve prognoza yönelik araştırma hizmetleri sunmak.
i) Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlerinde kendisine yardımcı olması için Üniversitenin öğretim elemanlarından bir kişiyi üç yıl süreyle Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği görevleri yapar. Herhangi bir nedenle geçici olarak görevi başında bulunmayan Müdüre, Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevden ayrılması halinde başka bir görevlendirme yapılana kadar Müdür Yardımcısı ona vekâlet eder.

Müdürün görev ve yetkileri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.
d) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
e) Yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını hazırlayıp Merkez Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen program ve faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak.
f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek Merkezin faaliyetlerine ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen 3 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. İhtiyaç halinde, Müdür ve Müdür Yardımcısı hariç olmak üzere seçimlik üç üyeden ikisi Müdürün önerisi ile Rektör tarafından diğer üniversitelerden, ilgili kamu, özel kuruluşlarla sivil toplum kuruluşlarından aynı usul ve süre ile görevlendirilebilir.

(2) Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(4) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve Müdür tarafından belirlenen gündemi görüşür. Müdürün uygun görmesi halinde diğer üyeler de gündem önerisinde bulunabilir. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ lamak.
c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
d) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek.
e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.
f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.
g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek.
ğ) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek.
h) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları,  Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az 7 üyeden oluşur.

(2) Üniversite öğretim elemanlarından oluşan üye sayısı, üye tamsayısının yarısından az olamaz. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez, Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz; kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin personel ihtiyacı
MADDE 13 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Merkezin mekân ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektör tarafından tahsis edilir ve elverişli bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat yine Rektör tarafından sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

 
 
Dicle Üniversitesi Kanser Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

10 Nisan 2017 tarihli ve 30034 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber