Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dezavantajlı Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dezavantajlı Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dezavantajlı Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
21 Eylül 2017 Perşembe 11:15

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dezavantajlı Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 21 Eylül 2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DEZAVANTAJLI
ÇOCUKLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1
– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dezavantajlı Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dezavantajlı Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çocuk: 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

b) Dezavantajlı çocuk: Yaşamları süresince toplumun çoğunluğu tarafından sahip olunan hakları kullanma ve ulaşma yönünden engellenen, güç koşullarda büyüyen ve risk altında yaşayan (engeli olan, kırsal yerleşim yerlerinde doğan ve büyüyen, kentsel yerleşim yerlerinde yoksulluk içinde yaşayan, şiddet ortamında büyüyen, Roman olan veya göç eden) çocukları,

c) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dezavantajlı Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Dezavantajlı çocukların akademik ve sosyo-duygusal uyumlarının sağlanmasında yardımcı olmak,

b) Dezavantajlı çocukların karşı kaşıya kaldıkları güçlükler ve olası risklerle baş etmelerinde destek olmak,

c) Merkezin faaliyet alanlarında yer alan konularda araştırma ve uygulamalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Psiko-eğitim kapsamında dezavantajlı çocuklara kişisel, sosyal ve eğitsel yeterliliklerini arttırmak amacıyla kişiler arası beceriler, stres ve kaygı ile başa çıkma, karar verme becerileri gibi yaşam becerilerini kazandırmak,

b) Dezavantajlı çocukların sorunları ve sorunlarının çözümüne yönelik program, proje geliştirmek ve araştırmalar yapmak,

c) Uygulama dersleri kapsamında, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans öğrencilerinin sorumlu alan öğretim elemanları gözetiminde kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini uygulamalarına olanak sağlamak,

ç) Okul Öncesi Eğitimi lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin akademik danışmanları gözetiminde çocukların bakım ve gelişimlerini sağlayıcı eğitsel etkinlikleri uygulamaları için uygun ortam sağlamak,

d) Aile Eğitim ve Danışmanlığı yüksek lisans öğrencilerinin sorumlu alan öğretim elemanları gözetiminde psikolojik destek uygulamalarına yardımcı olmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcısı,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcısı
MADDE 8 –
(1) Müdür; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi ve bilimsel çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki öğretim üyesini Rektörün onayı ile üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplamak ve toplantılara başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek,

d) Merkez çalışanlarının düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak,

e) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki faaliyet döneminin çalışma taslağını hazırlayarak her faaliyet dönemi sonunda Yönetim Kuruluna ve Rektörün onayına sunmak,

f) Merkezin çalışma alanıyla ilgili diğer görevleri yürütmek.

(2) Müdür; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere Müdür ile birlikte toplam 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üç yıl için oluşturulur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Merkezin çalışmalarını planlamak,

b) Bu Yönetmelik hükümlerinde yer alan hizmetlerin etik ve bilimsel kurallara ve bu Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde yürütülmesi için gerekli önlem ve kararları almak,

c) Merkezde çalışacak uzman personel ihtiyacını belirlemek,

ç) Müdürün getireceği konular ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konularda kararlar almak.

(3) Yönetim Kurulu yılda iki defa ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı ile toplanır.

(4) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 –
(1) Merkezin ihtiyaç duyduğu her türlü uzman personelin görevlendirilmesi, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile yapılır.

Demirbaş ve ekipman
MADDE 12 –
(1) Merkezin desteklediği araştırmalarda alınan her türlü araç, gereç ve demirbaşlar Merkezin kullanımına verilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini rektör yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite Senatosu ya da Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.
 


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dezavantajlı Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

21 Eylül 2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber