Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
15 Ocak 2018 Pazartesi 22:00

Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 15 Ocak 2017 tarihli ve 30302 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ NAFİ BABA TASAVVUF, TARİH VE
KÜLTÜREL MİRAS UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı, tasavvuf ve şehir kültürünü, tarihî ve toplumsal bağlamları içerisinde araştırmak; Üniversite kampüsü içerisinde bulunan Nafi Baba Dergahının, Rumelihisarı Şehitliğinin ve Rumelihisarı yerleşiminin maddi, toplumsal, kültürel, çevresel özelliklerini ve tarih içindeki değişimlerini disiplinler arası yaklaşımlarla çalışmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Nafi Baba Dergahının toplumsal ve kültürel tarihinin çalışılması, dergahın merkezini teşkil ettiği sosyal ve entelektüel bağlantıların araştırılması,

b) İstanbul şehir kültürünün ve tarihinin önemli bir boyutunu temsil eden tasavvufi geleneklerin ve kültürün itikâdi çeşitliliği içinde, toplumsal ve tarihî dinamikleri çerçevesinde incelenmesi; bu şekilde Ülkemizde sürdürülen tasavvuf kültürü ve tarihi çalışmalarına yeni, çok boyutlu ve bağlamsal bir yaklaşım kazandırılması,

c) İstanbul’un en eski mezarlıkları arasında bulunan Rumelihisarı Şehitliğinin, dini, kültürel, toplumsal bağlamlarının araştırılması ve Şehitliğin barındırdığı maddi kültür mirasının incelenmesi,

ç) Nafi Baba Dergahı ve Rumelihisarı Şehitliği ile bağlantılı olan yazılı, görsel ve maddi kaynakların incelenmesi,

d) Gelişmekte olan bir alan olan çevre tarihine de katkı sağlayacak şekilde tarihî İstanbul şehrinin çeperinde bir Boğaz köyü olarak gelişmiş olan Rumelihisarında toplumsal dinamiklerin, üretim ve ticaret örüntülerinin, tarımsal üretimin ve balıkçılığın bölgeye has özelliklerinin araştırılması,

e) İstanbul araştırmalarına da katkı sağlayacak şekilde, Rumelihisarı mahallesi ve çevresinin ortak kültürel miras ve hafızasının çalışılması; bu bölgenin maddi ve maddi olmayan kültürel mirasını belgelemeye ve korumaya yönelik çalışmaların desteklenmesi ve geliştirilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitede alanında uzman öğretim elemanlarından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak,

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve en az üçü Üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan öğretim üyeleri arasından dört kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az altı ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere yönlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite ile diğer kişi kurum ve kuruluşların temsilcilerinden en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

Çalışma grupları
MADDE 14 –
(1) Yönetim Kurulu; araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini daha hızlı ve verimli yürütmek ve düzenlemek için çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Çalışma grupları üyeleri Üniversitenin ilgili bölümlerindeki tam zamanlı öğretim üyeleri arasından gönüllü adaylardan seçilir. Çalışma grubu üyeleri, adaylar içerisinden Yönetim Kurulunun onayı alınarak belirlenir.

(3) Yönetim Kurulu, çalışma gruplarının çalışmalarını değerlendirir. Bu çalışmaları uygulamaya koymak veya Danışma Kurulunda tartışmaya açmak zorunda değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.


Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


15 Ocak 2017 tarihli ve 30302 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber