Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
27 Mart 2017 Pazartesi 08:45

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 27 Mart 2017 tarihli ve 30020 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


27 Mart 2017 PAZARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 30020

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK
ÇALIŞMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BÜSAM): Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı, Türkiye ve Türkiye'nin yakın çevresi ağırlıklı olmak üzere yerel, bölgesel ve ülke düzeyinde ulusal alan ile bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkiler alanlarını kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, psikolojik, iktisadi, hukuki, sosyolojik, coğrafi, güvenlik, jeopolitik, istihbarat, milli savunma, stratejik konularda disiplinler arası çalışmalar yapmak, koordinasyonu sağlamak, danışmanlık hizmetleri sunmak, bilimsel yöntemlerle ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, yayınlar, projeler yapmak, yaptırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Disiplinler arası çalışmalar yapmak, koordinasyonu sağlamak, danışmanlık hizmetleri sunmak,  bilimsel yöntemlerle ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, yayınlar, projeler yapmak, yaptırmak,

b) Ulusal ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri, ülke iç dinamiklerini, yerel-bölgesel-küresel güçlerin faaliyetlerini, izledikleri politika ve stratejileri yakından takip etmek, söz konusu gelişmelerin, iç dinamiklerdeki değişimlerin ve güç odaklarının faaliyetlerinin Türkiye üzerinde yaratacağı olası sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde, öngörülerde bulunmak ve Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve toplumsal alanlardaki yeni vizyon arayışlarına katkı sağlamak,

c) Çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeylerde çalıştaylar, seminerler, konferanslar ve kongreler bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenen bilimsel toplantılara katılmak ve bunların düzenlenmesini desteklemek,

ç) Çalışma alanına giren konularda, yurt içi ve yurt dışındaki sivil toplum örgütleri, üniversiteler, enstitüler, merkezler, basın yayın kuruluşları ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Üniversite ile özel sektör, kamu kuruluşları, sanayi, çevre ve toplum arasında ilişkiler kurmak, geliştirmek, bu kesimlere yönelik kurslar, meslek içi eğitim programları düzenlemek,

d) Araştırma ve projeler sonucu elde edilen sonuçları resmi kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun faydasına sunmak,

e) İktisadi, siyasi, içtimai, kültürel, jeopolitik, strateji ve iç-dış güvenliğe ilişkin konularda yayınlar yapmak ve enformasyon faaliyetlerinde bulunmak,

f) Çalışma alanına giren konularda söyleşiler, açık oturumlar, paneller düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak ve bunların düzenlenmesini desteklemek,

g) Üniversitenin eğitim ve staj faaliyetlerine katkıda bulunmak, sertifika programları düzenlemek, gerekli görülen alanlarda lisansüstü programların açılmasını önermek ve katkıda bulunmak, teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,

ğ) Çalışma konularıyla ilgili veri bankası, ihtisas kütüphanesi ve arşiv hazırlamak,

h) Yetkili organ ve kurullarca istenen diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Görev süresi sona eren müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1)  Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıları yönetmek,

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda çalışma programları hazırlamak ve söz konusu programların amacına uygun ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak,

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak,

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek,

ğ) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, Danışma Kuruluna başkanlık etmek. Danışma Kurulunca alınan tavsiye kararlarını Yönetim Kuruluna sunmak,

h) Merkezin amaçları doğrultusunda bağlı alt birimlerin faaliyetlerini planlamak, örgütlemek, koordine etmek, yönlendirmek ve denetlemek,

ı) Yurt içindeki ve yurt dışındaki eğitim programlarının başarılı ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak ve işlemleri gerçekleştirmek,

i) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 –
(1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Çalışma programlarının hazırlanmasına katılmak, araştırma ve eğitim programlarının, projelerin planlanmasını ve yürütmesini sağlamak,

b) Yayınların yapılmasını, Merkezin ihtisas kitaplığının ve bilgi bankasının geliştirilmesini, Merkezin ve Merkez personelinin dâhili yönetimini gerçekleştirmek,

c) Müdürün verdiği görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu toplantılarına müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile her akademik yıla ait eğitim-öğretim döneminde en az iki defa olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetleri değerlendirmek,

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak,

ç) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği önerilerini Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve stratejik araştırma konularında bilgi ve tecrübe sahibi, alanında yetkin kişilerden olmak şartıyla en az beş en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeleri Üniversite içinden görevlendirilebileceği gibi Üniversite dışından da görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında her akademik yıla ait eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar) başlamadan önce bir defa toplanır. Kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik olması halinde Müdürün kararı belirleyicidir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları hakkında tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili yapılan çalışma ve araştırmalar ile üretilen stratejiler hakkında Müdüre görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak.

Çalışma ve proje grupları
MADDE 15 –
(1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi ile çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 16 –
(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 –
(1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

27 Mart 2017 tarihli ve 30020 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber