Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 18 Haziran 2018 Pazartesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 18 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 18 Haziran 2018 Pazartesi
18 Haziran 2018 Pazartesi 08:55

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 18 Haziran 2018 tarihli ve 30452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BŞEÜ-UZEM): Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde uzaktan öğretimle gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,

c) Üniversitede verilmekte olan örgün dersleri e-öğrenme ile desteklemek,

ç) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitimine ilişkin e-öğrenme temelli ders ve programlar geliştirmek,

d) Üniversite bünyesinde Üniversitenin sürekli eğitim merkezi ile birlikte e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programlarının açılmasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

e) Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlardan gelen uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerini e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan öğretim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

f) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının öğretim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması ve uzaktan öğretim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

g) Üniversite ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında etkileşim ve yardımlaşmaya katkı sağlamak,

ğ) Bilgi birikimini toplumun her kesimine aktarmak ve yaşam boyu öğrenme ilkesini topluma benimsetmek amacıyla faaliyette bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite tarafından uzaktan öğretim yoluyla yürütülmekte olan derslerin standartlarının ve içeriklerinin belirlenmesi ve hazırlanmasında yardımcı olmak ve bu amaçla paydaşlara gerekli eğitimleri vermek,

b) Öğrenme yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak,

c) Hem Üniversite içinde hem de Üniversite dışındaki projelerde uzaktan eğitim ile ilgili ihtiyaç duyulan konularda danışmanlık hizmeti vermek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

ç) Üniversitede internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer, konferans ve sertifika programlarına ilişkin altyapıyı hazırlamak,

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak uzaktan öğretim sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar düzenlemek,

e) Uzaktan eğitim programlarında ve uzaktan eğitim ile yürütülen derslerde görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

f) İnternet tabanlı uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak,

g) Uzaktan eğitim kapsamında ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer, konferans ve sertifika programlarını internet tabanlı uzaktan öğretim yöntemiyle yürütmek; bu kapsamda ders yükleme, sanal sınıf ve çevrimiçi sınav gibi uzaktan eğitim uygulamalarında bulunmak,

ğ) Uzaktan eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarına, e-öğrenme platformunun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında eğitim, öğretim ve danışmanlık hizmeti sunmak,

h) Uzaktan eğitim programlarına katılan öğrenenlere uzaktan öğretim sistemiyle ilgili eğitimler vermek,

ı) Öğrenenlerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek,

i) Uzaktan öğretim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak,

j) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

k) Kamu ve özel kuruluşlarla kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,

l) Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan Merkezin çalışma amacına uygun diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür,  Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür istediğinde Rektörün onayıyla müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman, yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder. Müdürün görev süresi dolduğunda veya görevinden ayrıldığında, yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür,  gerekli görüldüğü takdirde,  Merkez birimleri,  koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için Rektörün onayıyla koordinatör/koordinatörler görevlendirebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve uygun programlar açılmasını temin etmek,

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve çalışmaları denetlemek,

ç) Merkeze ait kurumsal kimlik, mekân, araç ve gereç ihtiyaçlarını saptamak ve bunların karşılanmasını sağlamak,

d) Merkez tarafından yürütülebilecek proje tekliflerini veya protokollerini hazırlamak,  bu projelerin uygulanabilmesi için gerekli girişimleri Rektörlük gözetiminde gerçekleştirmek,

e) Üniversite kadrolarından gerekli alt birimlerin kurulup personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri, Rektörlük onayına sunmak,

f) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu her yılın sonunda Rektörlüğe sunmak,

g) Üniversitenin bütün birimlerinde uygulanan uzaktan eğitim programları ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye ve Müdürle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar en az üç oy ile alınır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla açık ve uzaktan öğrenmeye ilişkin işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan açık ve uzaktan öğrenmeye ilişkin danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini ve dağıtım esaslarını tespit ederek Rektörlüğe önermek,

d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

e) Merkezle ilgili araştırma ve uygulama projeleri ve benzeri çalışmalarda görevlendirilecek kişi ve birimleri belirlemek,

f) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma grup ve komisyonlarını belirleyerek, görevlendirilecek kişi ve birimleri Rektörlüğe sunmak,

g) Uzaktan eğitim yoluyla yapılan eğitimlerin sonunda verilecek olan başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Rektörlüğe önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisiyle 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 –
(1) 22/11/2016 tarihli ve 29896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

18 Haziran 2018 Tarihli ve 30452 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber