Beykoz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 6 Haziran 2018 Çarşamba

Beykoz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Beykoz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 6 Haziran 2018 Çarşamba
06 Haziran 2018 Çarşamba 21:55

Beykoz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Beykoz Üniversitesinden:

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykoz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Beykoz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BeykozTÖMER): Beykoz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Beykoz Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Beykoz Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Beykoz Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları; Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Türk dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek.

b) Türk dilinin halen konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

c) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak.

ç) Türk dilinin kollarından birini konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunda toplantılar düzenlemek.

d) Türk dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek.

e) Gerektiğinde Türk dili içerikli servis derslerini yürütmek.

f) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye, daha doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.

g) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunları konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek.

ğ) Türk dilinin öğretilmesi çalışmalarında Türk kültürünün tanıtılması hususunun değerlendirilmesini sağlamak.

h) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın-yayın organları ile iş birliği yapmak.

ı) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak ve bunların sonucuna göre öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek.

i) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar düzenlemek, Türkiye dışındaki ülkelerde çalışmalarını sürdüren Türkoloji veya Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin Türkçe Hazırlık sınıflarına hazırlık eğitimi vermek.

j) Talepleri halinde kamu veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından, en çok iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak ve Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Merkezin düzenlediği program ve faaliyetlerin, amaçlarına uygun ve başarılı gerçekleştirebilmesi için gerekli önlemleri almak.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programlarını hazırlamak.

e) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

g) Merkez adına, Üniversite içi ve dışında iş birliği ve iletişimi sağlamak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere; toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Herhangi bir nedenle bu süre tamamlanmadan boşalan üyeliklere aynı usulle yeni üyeler seçilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile salt çoğunlukla toplanır ve toplantı gündemini görüşerek toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin plan tasarısını hazırlamak.

c) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, proje, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Merkezin vereceği ders, katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeler, faaliyetlerle ilgili görevlendirmeler ve faaliyetlerde katkısı bulunan personele ilişkin konuları karara bağlamak, bu kararları Rektörlüğün onayına sunmak.

e) Yurt içi ve dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 –
(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyeti, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Beykoz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber