Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
25 Ekim 2017 Çarşamba 09:45

Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 25 Ekim 2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM, UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (
1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

b) Diş Hekimliği Fakültesi: Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) İdari Direktör: Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi İdari Direktörünü,

ç) Merkez (Poliklinik): Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür (Başhekim): Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

e) Mütevelli Heyet: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Beykent Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayakta veya yatırarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.

b) Diş hekimliği lisans, uzmanlık ve doktora programlarının yürütülebilmesi için yapılması gerekli klinik uygulama derslerine (staj) ve araştırmalara olanak sağlamak.

c) Yardımcı sağlık personelinin eğitimine destek vermek.

ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Diş Hekimliği Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yaparak onların öğrencilerinin uygulamalar ve araştırmalar yapmasına olanak tanımak.

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ve niteliğini arttırmak.

e) Bilimsel araştırma ve uygulamaların gerçekleşmesi için gerekli koşulları hazırlamak ve gerekli akademik desteği sağlamak.

f) Çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak.

g) Ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda fakültenin akademik ve idarî personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen; saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

b) Toplumun ağız ve diş sağlığı için teşhis ve tedavi hizmeti vermek, ağız ve diş sağlığı konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak.

c) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmek.

ç) Uzmanlık alanları ve klinik dalları ile diğer disiplinler arasında toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

d) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, bu kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.

e) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

f) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

g) Sağlık alanında ulusal ve uluslararası kurumların işbirliğinde hizmet içi kurslar, eğitim programları, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bilimsel görüşler sunmak ve katılımcılara sertifika düzenlemek.

ğ) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

h) Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyat ve ameliyathaneler ile hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

ı) Merkezin amaçlarıyla ilgili olan kurum ve kuruluşlar ile ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

i) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

j) Fakülte ile işbirliği halinde diş hekimliği ve ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile anlaşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları düzenlemek, diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar ve benzeri faaliyetler organize etmek, bilimsel görüşler sunmak.

k) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek.

l) Mütevelli Heyeti, Rektör ve Merkez organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Merkez Müdürü (Başhekim),

c) İdari Direktör.

Yönetim Kurulu
MADDE 8 –
(1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü (Başhekim), Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı), İdari Direktör ile Üniversitede görevli bilhassa ağız ve diş sağlığı konusunda deneyimi olan iki öğretim elemanından oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirebilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Merkez Müdürüdür (Başhekim). Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü (Başhekim) başkanlığında yılda dört kez, önceden belirlenen gündem ile toplanır. Merkez Müdürü (Başhekim) olmadığı zaman Merkez Müdür Yardımcısı başkanlığa vekâlet eder. Merkez Müdürü (Başhekim), Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün (Başhekim) oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurulun raportörlüğünü, alınan kararların uygulama ve takibini Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı) ve İdari Direktör yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 9 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim organlarına bağlı birimlerce veya çalışma grubu ve komitelerce hazırlanan raporları, teklif ve projeleri görüşerek karara bağlamak.

c) Yıllık akademik faaliyet raporu, plan ve programları karara bağlamak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, ünite, komite veya komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

d) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

e) Ağız ve diş sağlığı alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetinin onayına sunmak üzere teklif hazırlamak.

f) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.

Müdür
MADDE 10 –
(1) Merkez Müdürü (Başhekim) Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü (Başhekim) yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü (Başhekim) aynı zamanda sağlıkla ilgili diğer ünite ve birimlerin de yöneticisidir. Merkez Müdürü (Başhekim), gerektiğinde Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Merkez Müdürü (Başhekim) görevi başında olmadığı zaman Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı) kendisine vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 11 –
(1) Merkez Müdürünün (Başhekim) görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak, belirli periyotlarda Merkezin tüm hizmetlerini denetlemek veya denetlettirmek.

c) Merkezin insan kaynakları ihtiyacını belirlemek, temin etmek ve gerekirse araştırma ve proje çalışma ekiplerini kurmak.

ç) Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı) ve İdari Direktörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

d) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla sağlık teknolojisi alanındaki değişen dinamiklerin Merkeze taşınmasına öncülük etmek.

e) Kamu kurum ve kuruşları ve akademik çevrelerde Merkezi temsil etmek, hekimlerin mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere projeler hazırlamak.

f) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet üniteleri ile bağlı birimlerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkili, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak.

g) Faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Merkez ve bağlı birimlerinde oluşturulan proje grubu, ünite, komite ve komisyonların işleyişini denetlemek.

h) Hekimlerin ve sağlık personelinin rapor ve izin gibi sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak.

ı) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitiminde bulunanların eğitim ve pratiklerini geliştirmek, Merkezdeki hizmetlere katkılarını arttırmak üzere Dekanlık ve anabilim dalı başkanları ile ortak programlar düzenlemek.

i) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek.

j) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı)
MADDE 12 –
(1) Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı); Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanları arasından, Rektörün ve Merkez Müdürünün (Başhekim) önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından bir yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı) yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı), gerektiğinde Rektörün ve Merkez Müdürünün (Başhekim) teklifi üzerine, Mütevelli Heyetinin onayı ile bir yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı) görevi başında olmadığı zaman Merkez bünyesinde kendisinin belirleyeceği bir hekim vekâlet eder.

Merkez Müdür Yardımcısının (Başhekim Yardımcısı) görevleri
MADDE 13 –
(1) Merkez Müdür Yardımcısının (Başhekim Yardımcısı) görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygulamaya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.

c) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.

ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.

d) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak.

f) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

İdari Direktör
MADDE 14 –
(1) İdari Direktör; sağlık sektöründe deneyimli kişiler arasından Rektörün ve Merkez Müdürünün (Başhekim) önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten İdari Direktör yeniden görevlendirilebilir. İdari Direktör, gerektiğinde Rektörün ve Merkez Müdürünün (Başhekim) teklifi üzerine, Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. İdari Direktör görevi başında olmadığı zaman Merkez bünyesinde kendisinin belirleyeceği idari personel vekâlet eder.

İdari Direktörün görevleri
MADDE 15 –
(1) İdari Direktörün görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlamak.

ç) Merkezin klinik, ameliyathane, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt yapı imkânlarını oluşturmak.

d) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetimi, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

e) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

f) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.

g) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

ğ) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Klinik sorumlusu ve görevleri
MADDE 16 –
(1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalının kadrolu öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından ilgili anabilim dalı akademik kurul kararı ile bir yıl süre için belirlenerek Dekanlığa her yılın en geç son iş gününe kadar bildirilmek üzere Dekan tarafından görevlendirilir.

(2) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, gerekli kayıtların tutulmasından ve korunmasından, alt yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından ve klinikte sunulan tıbbi uygulamalardan Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler, doktora/uzmanlık öğrencileri ve mezuniyet sonrası eğitim alan ve/veya hizmet veren diş hekimlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri
MADDE 17 –
(1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Merkez Müdüre (Başhekim) karşı sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Merkezde gerçekleştirilecek staj, uygulama ve araştırmalarda Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki birimlerin stajyerleriyle ilgili idari ve adli problemlerde, ilgili birim amiri sorumludur. Merkez sadece kendi bünyesinde çalışan veya staj yapan kişiler kaynaklı idari ve adli durumlardan sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

25 Ekim 2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.