Batman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 18 Şubat 2018

Batman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Batman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 18 Şubat 2018
18 Şubat 2018 Pazar 09:30

Batman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 18 Şubat 2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Batman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Batman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Batman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Batman Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Batman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı, Üniversite bünyesinde yer alan akademik birimlerin öğrencileri ile ilgili kurum-kuruluş ve çiftçilere, tarımsal uygulama ve arazi yönetimi konusunda araştırma ve adaptasyon sonuçlarını anlatmak, benimsetmek ve uygulatmak, böylece ülke ve bölge ekonomisine üniversitelerden beklenen katkıyı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölge üreticilerinin sorunlarına yönelik ve üreticilere yön vermek amacıyla tanıtım çalışmaları yapmak,

b) Üniversitede bitkisel, hayvansal ve gıda üretimi ile ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarının ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak,

c) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alanlarında, üretim planları yapmak, her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek üretilen ürünleri pazara sunmak ve bu yolla Merkezin faaliyetleri için kaynak oluşturmak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkan sağlamak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek,

d) İlgili bakanlıkların yayın kuruluşlarında görev yapan teknik elemanların bilgilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kısa ve uzun süreli hizmet içi eğitim programları düzenlemek,

e) Tarımda yayım materyali olarak kullanılabilecek film, video, kaset, slayt, kitap, dergi, gazete ve benzeri materyali hazırlamak, sağlamak ve bu amaçla kitle iletişim araçlarından yararlanmak,

f) Kırsal alanda üretimle doğrudan ilgilenenlere bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla gerekli çalışmaları ilgili kuruluşlarla birlikte yapmak,

g) Tarımsal ve kırsal kalkınma konularında uygulama ve geliştirme projeleri hazırlamak, yürütmek ve ilgili kuruluşlarca yürütülen projelerde yer almak,

ğ) Kırsal alanda, tarıma dayalı ve tarıma bağlı sanayilerde yaşanan teknik ve sosyo-ekonomik sorunları araştırma konusu yapmak üzere projeler üretmek amacıyla ziraat fakültelerinin ilgili bölümleri ile işbirliği yapmak,

h) Araştırmacılara kaynak, araştırma materyali ve çalışma alanı sağlamak, burs vermek ve tarımsal amaçlı her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerine mali destek sağlamak,

ı) Tarım topraklarının kullanıma uygunluk ve verimlilik belirlemelerini yapmak,

i) Yeni üretim materyalleri ile ilgili teknolojileri izlemek, bunları Türkiye'ye transfer etmek ve adaptasyon çalışmalarını yapmak,

j) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağlamak ve bu konuda denetim yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Müdür Yardımcısını yerine vekil olarak bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri araştırma ve uygulama merkezleriyle işbirliği yapmak.

Müdür Yardımcısının görevleri
MADDE 10 –
(1) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,

c) Gerekli durumlarda Müdüre ve Yönetim Kurulu başkanlığına vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek üç öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimiyle ilgili kararlar almak,

b) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

c) Personel ihtiyacını belirlemek,

ç) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.


Batman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


18 Şubat 2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber