Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
16 Ekim 2017 Pazartesi 13:00

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 16 Ekim 2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BANSEM): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı birimlerce eğitim-öğretim programları, kurs, seminer ve sertifika programlarının planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesini düzenlemek,

b) Nitelikli, iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika programları düzenlemek, kurum ve kuruluşlarla yapılacak anlaşmalarla özel program ve paket eğitim imkânları hazırlamak,

c) Üniversitenin, sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenme konularında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve kişilerle işbirliğini geliştirmek,

ç) Görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak,

d) Eğitimle bütünleşik olarak sürdürülebilecek bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini düzenlemek ve desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları; Üniversite öğrencilerine ve personeline, kamuya ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, her türlü yayında bulunmak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu faaliyetleri diğer merkezler ile birlikte koordine etmek ve bu alanlarda Üniversite imkanlarının tanıtımı da dahil olmak üzere her türlü faaliyette bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü
MADDE 8 –
(1) Merkez Müdürü; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Merkez Müdürünün, herhangi bir nedenle altı aydan fazla süre ile görevi başında bulunmadığı durumlarda, görevi sona erer.

(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Merkez Müdürünün verdiği görevleri yapar ve yokluğunda Merkez Müdürüne vekâlet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, Müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 –
(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve amaçları doğrultusunda yönetmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,  toplantıya çağırmak, toplantıların gündemlerini belirlemek, kararlarını uygulamak,

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini, araştırma, inceleme, uygulama, eğitim ve yayın çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

ç)  Merkezin faaliyet alanına giren konularda yurt içinde ve dışında ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programlarını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin sürekli biçimde gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılmasını temin etmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Müdür yardımcısı ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

b) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan geçmiş döneme ait faaliyet raporunu ve gelecek döneme ait çalışma programını görüşmek,

c) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

ç)  Katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirlenmek üzere Senatoya teklif etmek, eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek katılımcılara vermek,

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili Merkez Müdürünün getireceği diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünce önerilen ve Rektör tarafından belirlenen Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Üniversiteye bağlı akademik birimleri temsilen fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerince önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer öğretim elemanından oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine, Merkez Müdürü başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 –
(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

16 Ekim 2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber