Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
11 Eylül 2017 Pazartesi 10:00

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 11 Eylül 2017 tarihli ve 30177 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrenci ve Mezunlarını,
b) Birim Sorumlusu: Merkez Birim Sorumlusunu,
c) Çalışma Grubu: Merkezin Çalışma Grubunu,
ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
d) Merkez: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,
g) Rektörlük: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü,
ğ) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Adayların kariyer planlamalarına; liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve kendi özelliklerine uygun işlere yerleşmelerine, iş dünyasını tanıtıcı bilgiler sunarak, her adayın piyasa nitelik ve gereklerine göre mesleki ve kişisel becerilerini arttırabilmesi için faaliyet ve çalışmalar yürütmek,
b) Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için adaylara danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek,
c) Merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak,
ç) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının iş birliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak,
d) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek,
e) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp özellikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak,
f) Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmalarını yapmak,
g) Üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırarak, öğrencilerin staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak,
ğ) Girişimciliğin anlaşılması, başlangıcı, yönetimi ve büyütülmesini sağlamak, yerel ve bölgesel kuruluşlarla iş birliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici öneriler sunmak, yerel düzeyde uygun model ve programlar oluşturarak birlikte bu programları gerçekleştirmek ve uygulamak,
h) Kadın ve engellilerin girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapmak, kadın ve engelli girişimcilerin desteklenmesi, sorunlarının çözümü ve başarılı rol modellerin paylaşımını sağlamak,
ı) Ulusal ve uluslararası düzeyde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi mezunlarının istihdamını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Birim Sorumlularının liderliğinde adayların nitelik ve tercih edilebilirliklerini en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, program, kurs, seminer, konferans, iş yeri gezileri ve çeşitli organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak, onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek,
b) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynakları ihtiyacının Üniversitede öğrenim gören veya görmüş öğrenciler tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla; adayların kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak kişisel özelliklerini, becerilerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığı ve diğer bilgilendirici hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak, kariyer planlamalarını desteklemek,
c) Senato ve Rektörün onayı ile ulusal, uluslararası kariyer ve istihdam projeleri hazırlamak, ortak olmak,
ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci toplulukları, öğrenci konseyi ve benzeri ile iş birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzer etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya destek vermek,
d) Gerek seminerler gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında yönlendirici bilgiler vererek yardımcı olmak,
e) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak,
f) Staj ve iş imkânları hakkında adayların faydalanabileceği bir özgeçmiş ve ilan veri tabanı havuzu oluşturarak, adayların ve işverenlerin kullanımına sunmak,
g) Adayların iş yaşamında karşılaşabilecekleri konulara ilişkin bilimsel çalışmalar yürütmek, Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayın yapmak,
ğ) Adayların girişimcilik bilincini arttırmak amacıyla faaliyetler yapmak,
h) Adayları ve çeşitli sektörlerde hizmet veren kuruluşları bir araya getirerek mesleki iş birliğini artırarak, istihdam yaratmaya yönelik staj imkânlarını geliştirmek, çeşitli sektörlerdeki yöneticilerden adaylara bilgi ve tecrübe aktarımı sağlayacak etkinlikler düzenlemek,
ı) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek,
i) Üniversite bünyesinde lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile iş birliği projeleri oluşturmak ve uygulamak,
j) Düzenli olarak işletme tanıtım amaçlı geziler organize etmek,
k) Adaylara iş hayatı üzerine yönlendirici bilgi ve belgeler hazırlamak, sunmak,
l) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek,
m) Üniversite bünyesinde yürütülen Farabi, Erasmus, Mevlana ve benzeri öğrenci hareketliliği programları kapsamında, öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı eğitim ve meslek/iş olanakları hakkında bilgi ve deneyim edinmelerine yardımcı olmak,
n) Yurt içinde ve dışında, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarla kariyer danışmanlığı alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür Yardımcısı,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Danışma Kurulu,
d) Birim Sorumlusu,
e) Çalışma Grubu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür atanır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, geliştirilmesini ve çıkabilecek sorunların çözülmesini sağlamak,
b) Merkezin idari işlerini yönetmek,
c) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki kariyer programlarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak,
ç) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliğini sağlamak,
d) Her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
e) Merkezin idari işlerini yürütmek, ödenek ve personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,
f) Birim sorumluları ve çalışma grupları ile düzenli olarak toplantılar yaparak düzenlenecek faaliyet ve etkinlikleri planlamak, çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
g) Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak,
ğ) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve toplantıda alınan kararları uygulamak,
h) Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamaktır.

Müdür Yardımcısı ve görevleri
MADDE 10 –
(1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesini üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirip Rektörlüğe bildirir. Süresi dolan Müdür Yardımcısı tekrar atanabilir. Müdürün görevi bitince Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı dâhil olmak üzere beş kişiden oluşur. Diğer üç üyeden biri Üniversite öğretim üyeleri arasından, diğer iki üye ise Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı şekilde görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Müdürün gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu toplantısında kararlar oy birliği ile veya oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,
b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek,
c) Merkez tarafından planlanan etkinlik ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,
ç) Merkez için gerek duyulan grupları ve komisyonları kurmak,
d) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek,
e) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak ve uygulama sonuçlarını denetlemek,
f) Eğitim etkinlikleri sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemektir.

Danışma Kurulu
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı dâhil olmak üzere on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip ya da merkezin çalışmalarına destek sağlayabilecek Üniversite öğretim elemanları arasından seçilir. Danışma Kuruluna seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri seçilir. Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Gerekli hallerde olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla gündemli olarak toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 –
(1) Danışma Kurulunun görevi,  Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

Birim Sorumluları ve Çalışma Grupları
MADDE 15 –
(1) Birim Sorumluları; Merkez faaliyetlerini Üniversite bünyesindeki okullarda etkin bir şekilde yürütebilmek için her fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşur. Görevlendirmeyi yapan okul yönetimi Birim Sorumlularını Merkeze bildirir.

(2) Çalışma Grupları; birim sorumlusu, birim sorumlusunun bağlı olduğu okul yönetimi tarafından seçilen iki öğretim elemanı ve iki öğrenciden (öğrencilerden birisi birimin öğrenci temsilcisinden, ikincisi de gönüllü öğrenciler veya mezunlar arasından okul yönetimi tarafından seçilir.) oluşan beş kişilik gruptan oluşturur. Müdürde gerekli gördüğü hallerde merkez bünyesinde Müdür Yardımcısı başkanlığında en az dört kişiden oluşan çalışma grubu oluşturabilir.

(3) Birim sorumluları ve çalışma gruplarının görevleri ile toplanmalarına ilişkin hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 16 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Personel ihtiyacı
MADDE 17 –
(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.


Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


11 Eylül 2017 tarihli ve 30177 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber