Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
15 Kasım 2017 Çarşamba 11:25

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 15 Kasım 2017 tarihli ve 30241 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AKILLI ULAŞTIRMA
SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Akıllı Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaştırma Sistemleri  Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BANUSAM): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaştırma Sistemleri  Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaştırma Sistemleri  Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin genel amacı, yurt içinde ve yurt dışında akıllı ulaştırma sistemleri ile ilgili her alanda araştırma yapmak.

(2) Uygulamalı eğitimin sağlanabilmesi için üniversite-sanayi-kent ile iç içe çalışmalar ve işbirliği yapmak.

(3) Merkezin geliştirilmesi için, disiplinler arası çalışmalar ile uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma çizgisinin yükseltilmesine olanak sağlayacak kurumlar ile işbirliği içine girmek.

(4) Çeşitli Bakanlıklar, YÖK, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları gibi kurumlar ile proje üretilmesinin teşvik edilerek personelimizin AB projelerinde yer almasını sağlamak.

(5) Modern eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli atılımların paydaşlarla işbirliği yapılarak birimlere ve bölgeye yapılacak yatırımlara destekler temin etmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Akıllı ulaştırma sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında akıllı ulaştırma sistemleri ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılıp desteklemek.

c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde akıllı ulaştırma sistemleri ile ilgili ders ve seminerler verilmesini, öğrencilerin bu konulara yönelmesini ve tezler hazırlamasını özendirmek.

ç) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak ve benzeri hizmetleri vermek.

d) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak ve yaptırmak.

e) Akıllı ulaştırma sistemleri konusunda kitaplık ve arşiv oluşturmak.

f) Akıllı ulaştırma sistemleri ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak.

g) Akıllı ulaştırma sistemleri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ğ) Akıllı ulaştırma sistemleri ile ilgili laboratuvar açmak ve bu konuda kamu ve özel kuruluşlara katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkez yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı yöntem uygulanır. Müdür Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin akademik personeli arasından Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Gerçek ve tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını belirlemek.

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek.

ğ) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek.

h) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu, Üniversitenin akademik ve/veya idari personeli, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla 9 üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve öneriler hakkında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulu, amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

(2) Danışma Kurulu, gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


15 Kasım 2017 tarihli ve 30241 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber