Balıkesir Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik - 30 Temmuz 2018 Pazartesi

Balıkesir Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik, bugünkü 30 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Balıkesir Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik - 30 Temmuz 2018 Pazartesi
30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:10

Balıkesir Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik, bugünkü 30 Temmuz 2018 tarihli ve 30494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Balıkesir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek için yurt içinde ve yurt dışında birey olarak kadın ve kadının rollerine ilişkin her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak,

b) Kadının kendi gözünde ve toplumda değerinin ve durumunun geliştirilmesi için kadın konularına duyarlı ve ilgili çalışmalar yapan birimlerle işbirliği içinde bulunmak, kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek,

c) Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin işbirliği ile özel ya da resmi kuruluşlarla birlikte projeleri desteklemek ve yürütmek, kadın sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalarda bulunmak, yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite arasındaki koordinasyonu sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kadınla ilgili toplumsal, kültürel, ekonomik, hukuki ve politik konular ile çalışma hayatı, sağlık, toplumsal cinsiyet gibi konularda yaşam boyu eğitime katkı sağlamak,

b) Yurt içinde ve yurt dışında kadın çalışmalarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek, bu çalışmaların sonuçlarını bilimsel yayınlarla akademik çevrelerle ve kamuoyu ile paylaşmak,

c) Yapılan araştırmalar ve Merkezdeki akademik kadronun uzmanlık alanları doğrultusunda, kadın sorunlarının çözümü için öneriler geliştirmek ve bu çözüm önerilerini ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşmak,

ç) Kadınla ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepler yönünde inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek, yapacağı etkinliklerle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Toplumsal yapı içerisinde kadını daha güçlü, bilgili ve eşit kılmak için Balıkesir’de ve ülke genelinde çalışmalar yapmak,

e) Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak,

g) Kadın konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,

ğ) Kadın konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün görev yapan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü değiştirebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

d) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,

f) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği dört üye ile Müdürden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görevlendirmelerdeki usule göre üyelerin görev süresi uzatılabilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süre için bir başka öğretim elemanı görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine her ay en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Müdürün kullandığı oy yününde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve değerlendirmek,

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

c) Merkez çalışmaları için çalışma grupları kurmak ve görevlendirmek, çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek,

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak,

d) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,

g) 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından belirlenen Üniversite öğretim elemanı üç kişi ile Üniversite dışından konuyla ilgili çalışmaları ve deneyimi bulunan kişiler arasından istekleri halinde seçilen en az üç, en fazla altı kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,

b) Kadın sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek, Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sunmak,

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez çalışma grupları ve görevleri
MADDE 14 –
(1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından ve bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevi tamamlanan çalışma grubu, görevinin tamamlanmasından sonra ilgili raporu Müdüre sunar.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KOMPOZİT ARAŞTIRMA EĞİTİM
VE SİMÜLASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Kompozit Araştırma Eğitim ve Simülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Kompozit Araştırma Eğitim ve Simülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve işleyişine ait hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Balıkesir Üniversitesi Kompozit Araştırma Eğitim ve Simülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyetleri

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kompozit malzemeler, geleneksel malzemeler ve alternatif malzemeler alanında araştırmalar yapmak, disiplinler arası çalışmaları teşvik ve organize etmek,

b) Üniversitenin kompozit malzemeler konusundaki uygulamalı mühendislik ve disiplinler arası araştırmaları için ileri seviyede araştırma altyapısını oluşturmak,

c) Üniversitedeki kompozit malzeme alanındaki teorik, deneysel ve nümerik bilimsel faaliyetlerin kalitesini yükseltmeye yönelik farklı disiplinlerdeki bilgilerin birleşimi sonucu yüksek düzeyde araştırmalar yapmaya yardımcı olmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak,

ç) Öncelikle Güney Marmara bölgesi olmak üzere ülkemiz genelinde katma değeri yüksek kompozit malzeme üretim ve kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak,

d) Üniversite ve diğer üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak,

e) Genç girişimcilere veya sanayicilere yeni istihdam alanları yaratmaları için yol göstermek, sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları olan uzman araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sağlamak, pazar talepleri doğrultusunda özgün üretim ve tasarımlar geliştirmek,

f) İlgili kurum ve kuruluşların Merkezin amaçları çerçevesindeki projeleri ile Üniversite bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarına Merkez laboratuvarının kapasitesi ölçüsünde destek sağlamak,

g) Merkezi, araştırma ve teknoloji geliştirmede bir mükemmeliyet merkezi haline getirerek araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirmek, başarılı ve seçkin öğrencilere yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yapabilecekleri bir ortam oluşturmak,

ğ) Merkezin tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek,

h) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini arttırmaya yönelik katkı sağlamak,

ı) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihaz alt yapısının günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesi ve aktif tutulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyetleri
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) Kompozit malzeme teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak,

b) Kompozit malzeme teknolojileri alanında güncel bilimsel ve teknolojik faaliyetleri ve yenilikleri izlemek, kompozit malzemelerin kullanıldığı çeşitli bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ulusal ve uluslararası ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine yurt dışından transfer edilen teknolojilerin uyarlanması da dâhil olmak üzere kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti sağlamak,

c) Kompozit malzeme teknolojileri konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,

ç) Avrupa Birliği çerçeve programları kapsamındaki araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine katılmak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

d) Merkezde uygulanacak her türlü araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerinin insan sağlığı ve güvenliğine dikkat edilerek ve insan haklarına riayet edilerek yürütülmesi için gerekli altyapıyı kurmak, geliştirmek ve çalıştırmak,

e) Endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve gelişmesine olanak sağlayacak araştırma ve uygulama projelerini yürütmek,

f) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim taleplerini karşılamak, bu amaçla kurs, seminer gibi kısa ve uzun süreli eğitim programları açmak, eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak, bu kuruluşların problemlerine çözüm yolları aramak, sürekli ve proje bazlı araştırma ve proje grupları marifetiyle projeler hazırlamak ve gerçekleştirmek,

g) Üniversite bünyesindeki ilgili bilim dallarının gelişmesine katkıda bulunmak, bu bilim dalları arasında ortak yürütülecek araştırma ve eğitim programlarını koordine etmek, yürütmek, yürütülmesine yardımcı olmak,

ğ) Yapılacak araştırmalar için ilgili bilim dalları tarafından ortaklaşa kullanılan ve kullanılması planlanan laboratuvar ekipmanlarının Merkez altında bir araya getirilerek daha etkin kullanımını sağlamak,

h) Enstitüde yapılan yüksek lisans, doktora tez çalışmaları ve diğer araştırmalarda, araştırmacıların Merkezin olanaklarından yararlanmasını sağlamak,

ı) Ortaöğretim öğrencileri arasında kompozit malzemeler konusunda farkındalığın oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla ortaöğretim kurumlarında kısa süreli seminerlerin düzenlenmesini sağlamak,

i) Üniversitede kompozit malzeme konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek, yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağlamak, ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek,

j) Deneysel ve nümerik eğitim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan laboratuvar ve birimleri kurmak ve bunların geliştirilmesini sağlamak,

k) Merkezin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yurt içinde veya dışında yetişmeleri için imkânlar sağlamak,

l) Kompozit malzemeler konusunda gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerden elde edilen verilerin ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre, sempozyum ve konferanslarda bilim dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek ve desteklemek,

m) Kompozit malzeme konusunda bir dokümantasyon merkezi oluşturarak, ilgililerin gerekli bilgilere ve kaynaklara kolayca erişebilmesi için imkân sağlamak,

n) Merkezin kuruluş amacı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, deney, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak seçer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Bu Yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda Merkezin genel çalışma düzenini, bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak,

c) Merkezdeki birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak, çalışma birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütüp koordinasyonu sağlamak, gerekli gördüğü hallerde birimler arası görev ve personel değişikliği yapmak,

ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, kurumsal işleyiş kurallarına ve kompozit malzemeler üzerinde yapılan işlemlerin sağlık kurallarına uygunluğunu denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek,

d) Personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek,

e) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak,

f) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

g) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,

h) Sürekli ve proje bazlı araştırma ve proje gruplarının oluşumunu sağlamak ve bu kurulları toplantıya çağırmak,

ı) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum, kuruluş veya kişilerle işbirliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,

i) Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantıları planlamak, düzenlemek ve yürütmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üye seçiminde kompozit malzemeler konusunda deneyimli öğretim üyeleri öncelikli tercih edilir. Üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için, Müdür aynı usul ile yeni üye görevlendirir. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az bir defa, salt çoğunluk ile toplanır. Yönetim Kurulunda tüm kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste toplantıya katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur. Boşalan üyelik için Müdür aynı usul ile bir ay içinde yeni üye görevlendirir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,

b) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yöntemi ile ilgili konularda kararlar almak,

c) Merkezin çalışmaları için gerekli sürekli ve proje bazlı araştırma grupları ve komisyonlarını kurmak ve görevlerini düzenlemek,

ç) Üniversitede ilgili bilim dalları ve bölümler arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacı ile protokoller düzenlemek,

d) Merkez olarak sunulacak her türlü hizmetin bedelini tespit etmek,

e) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

f) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

g) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet plan ve programları ile bu faaliyetlerle ilgili esasları görüşüp karara bağlamak,

ğ) Müdür tarafından belirlenen diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; kompozit malzeme konusunda çalışmaları ile tanınan yurt içinden veya yurt dışından öğretim üyeleri ve/veya bu konuda çalışmalarda bulunan kamu ve özel sektör kurum kuruluş temsilcileri ve uzmanları arasından istekleri halinde, Yönetim Kurulunun teklifi ile Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Danışma Kurulu en az üç üyeden oluşur. Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur. Kurul, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapar ve Kurula sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Demirbaşlar
MADDE 16 –
(1) Merkeze Rektörlükçe alınan ya da hibe edilen her türlü cihaz ve demirbaşlar öncelikli olarak Merkezin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.

Diğer hükümler
MADDE 17 –
(1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 31/5/1999 tarihli ve 23711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Merkezin Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Balıkesir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

Balıkesir Üniversitesi Kompozit Araştırma Eğitim ve Simülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

30 Temmuz 2018 tarihli ve 30494 sayılı TC Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber