Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
29 Eylül 2017 Cuma 19:00

Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 29 Eylül 2017 tarihli ve 30195 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezini (ATAPDREM),
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,
d) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak,
b) Üniversite öğrencilerinin kendilerini tanımalarına, sağlıklı kararlar verebilmelerine, problem çözme ve iletişim becerisi kazanmalarına, ders başarılarının arttırılmasına, Üniversite olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmelerine, Üniversite yaşamına uyum sağlamalarına ve sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve dışında, psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili her konuda uygulama, araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek, proje hazırlamak, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak.
b) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
c) Bilimsel, sosyal ve sanatsal konularda seminerler, konferanslar düzenleyerek öğrencilerin gelişmelerine katkı sağlamak.
ç) Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, öğrencileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek.
d) Öğrencinin kendini tanıması, kişisel, sosyal, ailesel ve akademik başarısızlık sorunlarını çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli bir biçimde uyum sağlaması ve gelişmesi amacıyla öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak.
e) İhtiyaç duyan ve başvuran öğrencilere karşılaştıkları eğitsel, mesleki ve iş seçimine ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak.
f) Öğrencilere sosyal destek kaynakları ve istihdam olanakları hakkında bilgi sunmak ve onları yönlendirmek.
g) Öğrencilerin, kişiler arası iletişim becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalar yapmak.
ğ) Öğrencileri riskli davranışlardan (alkol, sigara, uyuşturucu madde ve benzeri) korumaya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak.
h) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili eğitim ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.
ı) Psikolojik danışma ve rehberlik konusundaki gelişme ve yayınların izlenebilmesini sağlamak.
i) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak.
j) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.
k) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak.
l) Bütün bu faaliyetlerde bulunurken psikolojik danışma ve rehberlik programı öğretim elemanları ile işbirliği içinde, bilimsel temelde ve psikolojik danışma mesleğinin etik kurallarına uygun davranmak.
m) Merkezin amaçlarına uygun olarak Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir ve aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulunda görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı, yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde yardımcılarının değiştirilmesi için Rektöre teklifte bulunabilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.
c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek.
ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
e) Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama, çalışma, plan ve projelerini değerlendirmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Merkezin verimli çalışması için ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
g) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
ğ) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede görevli, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.
c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.
e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
f) İlgili mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişi ve kurum temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Müdürden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kere Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

Çalışma grupları
MADDE 13 –
(1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere çeşitli birimler oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine istinaden Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 –
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


29 Eylül 2017 tarihli ve 30195 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber