Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
19 Nisan 2017 Çarşamba 09:15

Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 19 Nisan 2017 tarihli ve 30043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

19 Nisan 2017 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete
Sayı : 30043

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİTKİSEL ÜRETİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin, birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölge: Doğu Anadolu Bölgesini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (ATA-BUAM): Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcılarını,
e) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,
g) Uygulama alanı: Bitkisel üretim uygulama ve araştırma alanını,
ğ) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
h) Üretim: Bitkisel üretimi,
ı) Ürün: Bitkisel ürünü,
i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
j) Ziraat Fakültesi: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları; Üniversite bünyesinde bitkisel alanda yürütülecek üretim, uygulama, araştırma, yayım ve eğitim gibi faaliyetleri koordine etmek, ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi, inceleme, staj, proje ve tez çalışması ve benzeri faaliyetlerine destek vermek, mera ıslahı ve modern bitki yetiştiriciliği gibi konularda üretici ve öğrencilere tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak ve gerektiğinde onları eğitmek, yöre çiftçisine ilgili konularda her türlü destek ve katkıyı sağlamak, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmaları kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitede bitkisel üretim, uygulama ve araştırma ile ilgili fakülte, meslek yüksekokulları, enstitülerin lisans, ön lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak.
b) Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek bitkisel alanda, çağdaş temel ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak ve elde edilen ürünleri değerlendirmek.
c) Mera ıslahı çalışmaları yapmak, nitelikli ve yöre çiftçisine/üreticisine yönelik materyallerin üretimi için gerekli altyapıyı kurmak veya var olanı iyileştirmek, geliştirmek ya da oluşturulmasına katkı sağlamak.
ç) Merkez bünyesinde bulunan arazilerin Merkezin amaçları doğrultusunda kullanmasını ve korunmasını sağlamak.
d) Üretime ilişkin proje ve rapor hazırlamak, denemeler kurmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek, Üniversite içi ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak.
e) Kamu ve/veya özel sektör ile işbirliğinde bulunmak, projeli bilimsel araştırmaları desteklemek, yürütmek veya gerektiğinde ortak olmak.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkan sağlamak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer gibi eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek.
g) Araştırmacılara kaynak, araştırma materyali ve çalışma alanı sağlamak, burs vermek ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine destek sağlamak, projeli bilimsel araştırmalar yapmak.
ğ) Merkezin amaçlarına uygun benzeri diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Merkezin faaliyetleri ve amaçlarına uygun bir bilim dalında çalışan Ziraat Fakültesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından, üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün önerisiyle iki Müdür Yardımcısı, Ziraat Fakültesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür ve yardımcılarının görevlerine Rektör tarafından son verilebilir. Müdür ve yardımcıları aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
c) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
ç) Merkezde ve bünyesindeki birimlerde görev alacak personeli görevlendirilmek üzere Rektöre öneride bulunmak.
d) Merkeze giren her türlü demirbaşın ve diğer malzemelerin ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
e) Üretim, uygulama ve araştırma alanlarında ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlılarla mücadele stratejilerini ortaya koymak ve gerekli tedbirleri almak ve mücadele edilmesini sağlamak.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 –
(1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.
b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.
c) Gerekli durumlarda Müdüre ve Yönetim Kurulu Başkanlığına vekâlet etmek.
ç) Hizmetlerin en etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Merkezde görev yapan tüm personelin görev tanımlamalarını yapmak, görevlendirmek, denetlemek ve iş planı oluşturmak.
d) Üretim, uygulama ve araştırma alanlarından elde edilen ürünlerde gerekli hastalık, zararlı ve benzeri rutin kontrolleri yaptırmak ve gerektiğinde önlemlerin alınmasını sağlamak.
e) Müdüre sunmak üzere yılda iki kez faaliyet raporu hazırlamak.
f) Dönemsel iş planını hazırlamak ve Merkezde yürütülen her türlü faaliyetin başlangıç ve bitişini Müdüre bildirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ile Ziraat Fakültesinden Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görevi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu, ihtiyaç halinde Müdür tarafından doğrudan veya üyelerin 1/3’nün yazılı müracaatı ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık yapar. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üretim, uygulama ve araştırma yapılacak deneme alanları ile üretime tahsis edilecek arazileri ve nadasa bırakılacak alanları belirlemek.
b) Elde edilen yem, ot, silaj ve benzeri ürünlerin planlamasını yapmak, değerlendirilmelerine ilişkin kararları almak.
c) Üretim, uygulama ve araştırmada kullanılacak gübre, ilaç, tohum ve benzeri girdilerin planlamasını ve teminini sağlamak.
ç) Merkeze kaynak temini konusunda planlama yapmak ve karar almak.
d) Merkezde görev yapacak tüm personelin teminini sağlamak ve çalışma alanları konusunda tavsiyede bulunmak.
e) İş yoğunluğu ve mevsime göre çalışan sayısını belirlemek ve karar almak.
f) Merkeze sunulan destek almış projelerin uygulanmasına ve sıraya konulmasına ilişkin karar almak.

Danışma Kurulu
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında, Müdür, Ziraat Fakültesi Dekanı ve Rektör tarafından Ziraat Fakültesinden üç yıl için görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılarda ilgili Rektör yardımcısı veya Müdür Danışma Kuruluna başkanlık yapar. Danışma Kurulu Rektörün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu  olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 –
(1)  Merkezin personel ihtiyacı, Müdürün önerisiyle, ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Alet ve ekipman
MADDE 16 –
(1) Merkezde kullanılmak üzere her türlü tarımsal alet ve ekipman ile diğer taşınır ve taşınmazlar, mevcut ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Merkezin kullanımına Rektör tarafından tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 

Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

19 Nisan 2017 tarihli ve 30043 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.