Artvin Çoruh Üniversitesi'ne ait 3 yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

Artvin Çoruh Üniversitesi'ne ait Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Artvin Çoruh Üniversitesi'ne ait 3 yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
07 Kasım 2017 Salı 10:45

Artvin Çoruh Üniversitesi'ne ait 3 yönetmelik, bugünkü 7 Kasım 2017 tarihli ve 30233 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Artvin Çoruh Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

ç) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları; Üniversitenin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, kültürel ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek, öğrenciler ve akademik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmektir.

Faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Uluslararası ilişkiler alanındaki yeni gelişmeleri araştırmak.

b) Benzer nitelikteki bilimsel kuruluşlarla uluslararası ilişkiler araştırmaları alanında bilimsel işbirliği yapmak.

c) Kamu ve özel sektörce önerilecek konularda araştırma ve incelemeler yapmak, danışma hizmeti sağlamak ve Merkezin uzmanlık alanına giren konularda çalışmalar yapmak.

ç) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının yürüttüğü program ve projelerin Üniversite adına yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olmak.

d) Erasmus + Avrupa 7 nci Çerçeve, Mevlana, Farabi ve bu alandaki benzer eğitim programları projelerinin Üniversite genelinde uygulanmasını sağlamak.

e) Çerçeve programları kapsamında maksimum düzeyde proje üretmek ve öğretim elemanlarının bunlardan faydalanmasını sağlamak.

f) Bilim, kültür ve eğitim alanlarında ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek suretiyle işbirliğinde bulunulan ülke vatandaşlarının birbirlerinin yaşam şekli ve kültürlerini daha iyi anlamalarını sağlamak.

g) Yapılacak projelerle öğrencilerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliliklerinin artırılmasını sağlamak.

ğ) Avrupa Birliği projelerinden yararlanacak öğretim elemanı ve öğrenciler için oryantasyon programı hazırlamak ve uygulamak.

h) Öğrenci değişiminden ve projelerinden yararlanacak öğrenciler için başvuru duyuruları, yabancı dil sınavı, mülakat ve gidecek öğrencilerin seçimini yapmak; bu kapsamda yurt dışına gönderilecek olan ve gönderilen öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenmek.

ı) Yurt dışından Üniversiteye gelecek öğretim elemanı ve öğrencilerin organizasyonunu sağlamak.

i) Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları ve projeleri kapsamında yeni programların tanıtılması, hazırlanması ve yeni gelişmelerin takip edilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlemek.

j) Programlara katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi sağlanması, başvuru işlemlerinin desteklenmesi, organize edilmesi ve kayıt altına alınması konularını düzenlemek.

k) Üniversitede değişim programlarından yararlanacak kişilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, rapor istemek ve değerlendirmek.

l) Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen kaynakların muhasebesi ve izlenmesi için gerekli sistemi kurmak ve işletmek.

m) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Uluslararası Öğrenci Ofisi ile eşgüdüm içerisinde, uluslararası öğrenciler için tanıtım, oryantasyon ve izleme faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elamanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün yokluğunda yerine, Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil eder.

b) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin ve çalışmaların yürütülüşünü ve işleyişini izler ve denetler.

c) Merkezin çalışmalarını düzenler, denetler ve programların yürütülmesini sağlar.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurar ve bunların görevlerini düzenler.

d) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.

e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, gündemi hazırlar, başkanlık eder ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.

f) Merkezde görev yapan elemanların görev ve sorumluluklarını belirler.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği çalışmalarını yürütür.

ğ) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunar.

h) Yönetim Kurulunun görüşlerini Rektörün onayına sunar.

ı) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektöre sunar.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür tarafından Merkezin faaliyet alanlarında Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üyeler ile birlikte en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin görevi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından sona erdirilir.

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Toplantı için salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve görüşmek.

b) Rektörlüğe sunulacak yıllık faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkezde görev alan personelin, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılma isteklerini değerlendirmek ve karar vermek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını belirleyerek, çalışma gruplarında görevlendirilecek kişi ve birimleri Rektörün onayına sunmak.

Birim, program koordinatörlüğü ve program rehberliği
MADDE 12 –
(1) Merkez; amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla, Merkez bünyesinde, birim, program koordinatörlüğü veya program rehberliği şeklinde alt birimler oluşturabilir.

(2) Birimlerin ve alt birimlerin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 13 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin; akademik, idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.

Artvin Çoruh Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Artvin Çoruh Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

d) Senato: Üniversitenin Senatosunu,

e) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin sosyal ve bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak, akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak.

b) Proje döngü yönetimi konusunda bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek.

c) Proje hazırlayan veya hazırlayabilecek öğretim elemanları, öğrenciler, üniversite birimleri ve üniversite dışı kuruluşlar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Üniversitenin yürütücü kuruluş olduğu projelerde proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası proje çağrılarına ve teknik destek ihalelerine bireysel veya konsorsiyum ortağı olarak başvurmak.

e) Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje girişimlerinin ortaya çıkmasını desteklemek üzere çeşitli düzeylerde işbirliği ilişkileri kurmak, ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

f) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında projeler geliştirmek ve yürütmek; işbirliği ilişkisi kurulan işletmelere Ar-Ge faaliyetleri tasarlama, iş geliştirme ve girişimcilik konusunda danışmanlık hizmeti sağlamak.

g) Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları veya işbirliği ilişkisi kurulan sanayi kuruluşları tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürün ve buluşların ticarileşmesi sürecinde fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, marka ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti vermek.

ğ) Üniversitenin yenilikçilik ve girişimcilik politikasını oluşturmak, Üniversitede yenilikçi ve girişimci faaliyetler planlamak, yürütmek veya bu faaliyetlerin yürütülmesine destek vermek.

Faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin eğitim ve danışmanlık alanlarındaki faaliyetleri şunlardır:

1) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının proje teklif çağrılarını aramak. Bu teklif çağrılarına proje hazırlamak isteyebilecek akademik birimler veya öğretim elemanlarının desteğe ihtiyaç duyabileceği teknik konuları önceden tespit ederek gerekli çalışma ve hazırlıkları yapmak, bilgilendirici materyaller hazırlamak.

2) Üniversite öğretim elemanlarının, öğrencilerinin veya birimlerinin yürütücüsü olduğu projelere proje hazırlama, başvuru, revizyon, yürütme, raporlama, denetleme ve sonlandırma konusunda danışmanlık desteği vermek.

3) Kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel kuruluşlara proje döngü yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti ve eğitim vermek.

4) Öğretim elemanlarını ve öğrencileri proje yazma konusunda teşvik etmek, proje yazma eğitimleri vermek.

5) Öğretim elemanlarını ve öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri üretmeye veya bu projelerde yer almaya teşvik etmek.

6) Üniversite öğrencileri veya öğretim elemanları arasında yenilikçi proje fikirlerinin geliştirilmesini özendirmek amacıyla çalıştaylar ve yarışmalar düzenlemek.

7) Çeşitli kuruluşların proje teklif çağrılarına özel ve farklılaştırılmış proje döngü yönetimi eğitimleri vermek.

8) Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, Ar-Ge ve yenilikçilik kapsamında değerlendirilebilecek konular öncelikli olmak üzere, yeni çalışma konularını gündeme getirmek ve araştırmacıları bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmek.

9) Proje yazımı ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek, tanıtım etkinliklerini koordine etmek.

b) Merkezin tanıtım, bilgilendirme ve yayın alanlarındaki faaliyetleri şunlardır:

1) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının proje teklif çağrılarını taramak, ilgili tüm öğretim elemanlarına ve birimlere duyurmak.

2) Proje döngü yönetimi konusunda rehber yayınlar hazırlamak, yayınlamak ve dağıtmak.

3) Proje teklif çağrılarının, etkinliklerin ve eğitim faaliyetlerinin duyurulduğu, rehber niteliğinde kaynakların paylaşıma sunulduğu bir web sitesi yayınlamak.

4) Üniversitede yürütülen başarılı örnek projelere ilişkin broşür, kitap ve benzeri materyaller yayımlamak.

5) Merkez faaliyetlerini tanıtıcı broşür, bülten ve benzeri materyaller yayımlamak.

6) Üniversitenin yürütücü veya ortak olduğu projelerin sonuçlarının paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak.

c) Merkezin proje geliştirme ve yönetimi alanındaki faaliyetleri şunlardır:

1) Üniversitede üretilen proje teklifi sayısının artması için, öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik farkındalık yaratıcı atölye çalışması, bilgilendirme semineri ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

2) Üniversitede üretilen çok disiplinli projeleri teşvik etmek amacıyla bir forum oluşturmak, ilgili öğretim elemanlarını bir araya getiren etkinlikler düzenlemek.

3) Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularını düzeltilmek üzere ilgili birim, öğrenci veya öğretim elemanlarına geri göndermek.

4) Üniversite birimlerinin yürütücü olarak başvurduğu, ortak veya iştirakçi olarak yer alacağı projelerin, sözleşme imzalanmadan önce metinlerini incelemek, Üniversitenin yasal ve mali yükümlülüklerini değerlendirmek ve ilgili birimlere bu konuda bilgi vermek.

5) Üniversitenin idari veya akademik birimleri tarafından sunulan çeşitli proje tekliflerinde, ilgili birimin talep etmesi durumunda projenin koordinatörlüğünü üstlenmek.

6) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje teklif çağrıları için proje yazmak, başvuru sahibi olarak başvuruda bulunmak, kabul edilmesi durumunda projeyi yürütmek.

7) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve benzeri büyük uluslararası kuruluşlara proje teklifi hazırlamak, sunmak ve onaylanması durumunda projeyi yürütmek; söz konusu faaliyetler için konsorsiyum kurmak ve çalışma grupları oluşturmak.

8) Fon kaynağı kuruluşlara proje izleme ve değerlendirme konularında hizmet vermek.

9) Ulusal ve uluslararası proje yürüten kuruluşlara; proje yazımı, başvuru ve revizyon süreçlerinin yönetimi, uygulama, izleme, denetim, raporlama ve sonlandırma gibi süreçlerin tamamında veya bir kısmında sözleşme karşılığı hizmet vermek.

10) Üniversitede yürütülen projelerde; gerekli kaynakların temininin sağlanması, proje revizyon yönetimi ve proje planına göre sözleşmenin ve bütçenin etkin yönetimi konularında destek sağlamak.

11) Ulusal ve uluslararası proje ya da teknik destek ihalelerinde ortak ya da koordinatör olarak yer alma tekliflerini değerlendirmek ve Rektöre karar hakkında rapor hazırlamak.

12) Ulusal ve uluslararası proje pazarları organize etmek.

ç) Merkezin işbirliği alanındaki faaliyetleri şunlardır:

1) Yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde kurulan işbirliği ilişkileri kapsamında üniversiteler, araştırma merkezleri, yerel yönetimler, kamu kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler üretmek ve yönetmek.

2) Yerel yönetimler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ilişkileri kurmak, söz konusu kuruluşlarda proje döngü yönetimi konusunda kurumsal kapasiteyi, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle desteklemek.

3) Üniversitede yürütülen projeler kapsamında üretilen bilgi ve tecrübelerin, proje sonuçlarının paydaşlarla paylaşılması için etkinlikler düzenlemek.

4) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında proje girişimlerinin ortaya çıkmasını desteklemek amacıyla sanayicilerin ve akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştaylar organize etmek; Üniversitenin Ar-Ge teknik alt yapı olanaklarının tanıtımını yapmak, sanayi kuruluşlarının bu imkânlardan faydalanabileceği iş birliği programları tasarlamak.

5) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren merkezler ve diğer birimler ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

d) Merkezin diğer faaliyetleri şunlardır:

1) Üniversitede geçmişte yürütülmüş ve halen yürütülmekte olan projelere ilişkin veri tabanları oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin internet sayfasında yayımlayarak, ilgili kişilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlamak.

2) Ulusal ve uluslararası denetimlerde kullanılmak üzere projelere ilişkin her türlü harcama belgelerini, ara ve final raporlarını, sözleşmeleri, proje çıktılarının kopyasını ve orijinallerini proje yürütücülerinden temin etmek ve muhafaza etmek.

3) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları yayımlamak.

4) Proje hazırlayan ve yürüten öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve birimlerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla bürokrasinin azaltıldığı bir iş akış modeli oluşturmak ve uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün yokluğunda yerine, Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen projelerin Üniversitede sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak.

e) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür tarafından Merkezin faaliyet alanlarında Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üyeler ile birlikte en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin görevi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından sona erdirilir.

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Toplantı için salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili projeleri hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere uygulama ve araştırma komisyonları ile birim ve proje grupları oluşturmak.

c) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet programlarını incelemek, gündemindeki projeleri hazırlayarak karara bağlamak, Müdürün onayına sunmak.

ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki önerilerini değerlendirmek.

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilen en çok üç öğretim üyesi ve ihtiyaç duyulduğunda Üniversite dışındaki kamu kurumu temsilcilerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve kabul edilen önerileri takip etmek.

b) Merkezin, üniversite-kamu-sanayi işbirliği ilişkileri kurma girişimlerine destek olmak.

Birimler
MADDE 14 –
(1) Birimler, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

(2) Birimler, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkez çalışanları ve bu konuda uzman kişilerden oluşturulabilir. Merkez birimlerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan birim, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Artvin Çoruh Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AÇÜ TÖMER): Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

ç) Senato: Üniversite Senatosunu,

d) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Çeşitli kurslar ve seminerler düzenlemek suretiyle isteyenlere Türkçe öğretmek,

b) Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak,

c) Dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak,

ç) Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak; ortaya konan çalışmaları çeşitli yayın kol ve organlarıyla yayımlamaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler oluşturmak.

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek.

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Dil sınavları düzenlemek.

h) Türk Dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek.

ı) Türk Dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

i) Türk Dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak.

j) Türk Dili konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak.

k) Türk Dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek.

l) Gerektiğinde Türk Dili içerikli servis derslerini yürütmek.

m) Türk Dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.

n) Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek.

o) Türk Dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organlarıyla işbirliği yapmak.

ö) Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar düzenlemek.

p) Talep halinde resmi veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün yokluğunda yerine, Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.

g) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projeleri gerçekleştirmek ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarında Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür tarafından Merkezin faaliyet alanlarında Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üyeler ile birlikte en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin görevi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından sona erdirilir.

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Toplantı için salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

c) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.

ç) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek.

d) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları ve eğitim koordinatörlükleri oluşturmak.

e) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi işlemlerini yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler
MADDE 12 –
(1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.
 


Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


7 Kasım 2017 tarihli ve 30233 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber