Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
02 Ocak 2018 Salı 10:00

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 2 Ocak 2017 tarihli ve 30289 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MERKEZ ARAŞTIRMA
LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma  Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MERKEZ LAB): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede temel ve uygulamalı bilimlerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir yapı çerçevesinde yürütmek.

b) Merkezde bulunan AR-GE olanaklarını birimlerin kullanımına sunmak ve bunların koordinasyonunu sağlamak.

c) Üniversitedeki araştırıcıların verimli bir ortamda uygun şartlar altında çalışmalarını sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.

ç) Araştırmacıların ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek araştırmacıların kullanımına sunmak.

d) AR-GE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları için altyapı oluşturmak, bu amaçla alet bakımı, onarımı, yapımı, ayarı ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri kurmak.

e) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak.

f) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinlerarası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

g) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında işbirliği yaparak yürütülen proje çalışmalarını Merkezin bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

ğ) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme ve destek birimi oluşturarak Üniversitenin proje yürütme potansiyelini arttırmak.

h) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması ve gelirinin Üniversitenin AR-GE etkinliklerinde kullanılması için çalışmalar yapmak.

ı) Bilim ve teknoloji alanında tanınmış araştırmacıların Merkez bünyesinde istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

i) Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek ve uluslararası geçerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin kalkınmasına, gelişmesine yardımcı olacak ve bölge ülkelerinden gelebilecek talepler için bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak.

b) Ulusal ve uluslararası araştırmacıların, araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek vermek, işbirliğini geliştirmek, kamu ile özel sektör kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

c) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atölye, gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak; Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak.

ç) Konferans, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek; yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılıma destek olmak; kütüphane, dokümantasyon merkezi ve sanal laboratuvar kurmak ve bu alanlarda her türlü yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek ve bu çalışmalara destek sağlamak.

e) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultusunda gerekli analiz ve ölçümleri yapmak, raporlarını düzenlemek ve yorumlamak.

f) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek.

g) Güncel teknolojilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

ğ) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak.

h) Patent/faydalı model inceleme ve patentlerden ürün, üretim teknolojileri geliştirmek ve bunların uygulamasına katkıda bulunmak.

ı) Geliştirilen teknikleri, teknoloji transferi ve benzeri yasal buluş hakları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı kullanımına sunmak.

i) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek.

j) Araştırma politikaları geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla paylaşmak.

k) Üniversite öğrencilerinin endüstriyel sektörlerde çalışabilecek bilgi ve becerilerle donanımını sağlamak, bilimsel çalışmayı teşvik etmek, öğrenci ve bilim adamı adaylarının uygulama becerilerini geliştirmek.

l) Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte, endüstriyel ölçekte deneyler yapmak ve araştırma, uygulama, eğitim birimleri laboratuvarları kurmak ve işletmek.

m) Proje fikir pazarı türü altyapı kurmak ve işletmek, Üniversitede geliştirilen bilgi ve uygulama yöntemlerinin ticarileşmesini desteklemek.

n) Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla gerektiğinde ulusal veya uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri toplantılar düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak; resim, fotoğraf, şiir, şarkı, kompozisyon, karikatür, senaryo, afiş ve benzeri faaliyetlerle ilgili yarışmalar düzenlemek.

o) Halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile işbirliği yapmak, broşürler, kitaplar, videolar, basın bildirileri hazırlamak, çağrılı toplantılar düzenlemek.

ö) Laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak.

p) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.

r) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve yurt dışından bu amaçla gelecek kişilere olanak hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

ç) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllığına, en fazla iki kez üst üste olmak üzere görevlendirilir. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda tüm faaliyetlerinden, düzenli olarak işleyişinden ve yönetim sorunlarının çözülmesinden Rektöre karşı sorumludur. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Müdürün yerine yenisi görevlendirilir.

(2) Müdür, kısa süreli ayrılmalarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya Müdürün görev süresi dolmadan görevden ayrılması durumunda, görevlendirilmesindeki yol izlenerek, ayrılan Müdürün süresini doldurmak üzere Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

b) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

c) Merkezdeki tüm cihaz ve gereçlerin optimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışma yönünde her türlü tedbirleri almak ve uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazırlamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak.

d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde yönetimi için girişimlerde bulunmak.

e) Merkezde görev alacak akademik ve idari personelin görev tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

f) Merkez laboratuvarının kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek.

g) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak.

ğ) Uygun gördüğü danışmanların ve Danışma Kurulu üyelerinin isimlerini Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak.

h) Kurum içi yazışmaları yapmak.

ı) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden uygun görülenleri yürürlüğe koymak ve bunlardan sağlanan yararlar konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak.

i) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek, işbirliği yapmak ve usule uygun diğer karşılıklı ilişkileri gerçekleştirmek.

Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 –
(1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulunu oluşturan üyeler arasından üç yıl için iki müdür yardımcısı görevlendirir. Müdür yardımcısı, Müdür ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Müdürün önereceği, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişiyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile en geç üç ayda bir toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları ile ilgili konularda kararlar almak; çalışma düzenini tespit etmek, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek; Merkezle ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak,

b) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda kararlar almak,

c) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek,

ç) Rapor, proje teklifi ve benzeri yazışmalar ile Merkezin tüm faaliyetlerini değerlendirmek ve karara bağlamak,

d) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak,

e) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmaların ilgili araştırıcı, telif, patent, faydalı model, teknoloji transferi ve benzeri hukuksal haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

f) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali portresini, satışı yapılacak ürünlerin ve diğer işlerin ücretini belirlemek,

g) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek,

ğ) Merkezin bünyesinde kurulabilecek bölüm ve grupları ve bunlarda görevlendirilecek adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak, Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak,

h) Yılsonu faaliyet raporlarını hazırlayarak, raporların Müdür aracılığı ile Rektörlüğe sunulmasını sağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaları, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamaları olan kişiler arasından belirlenen en az on bir, en çok on beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek,

b) Ülkedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar almak,

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek,

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin işlevsel yapısı
MADDE 15 ‒
(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

(2) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

(3) Merkeze Rektörlükçe alınan ya da hibe edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

(4) Merkez Araştırma Laboratuvarının bünyesinde olan alet ve ekipmanların Üniversite dışındaki araştırmacıların kullanımına sunumlarından veya Üniversite bünyesinde yürütülen lisansüstü tez ve araştırmalarda kullanılmasından ücret alınıp alınmaması konusunda Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.

(5) Merkezin ünite ve birimlerinin çalışma usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 16 –
(1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18–
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


2 Ocak 2017 tarihli ve 30289 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Serkan - 2 yıl önce
Ybu de öğrenciyim.. Hersey ıyi de şu devlet hastanesi mantiğı ile yaklaşan, sonradan öğretim üyesi olanlar ile iletisim zor... Hoca istiyoruz müdür değil...

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber