Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne ilişkin 2 Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne ilişkin 2 yönetmelik, bugünkü 23 Kasım 2017 tarihli ve 30249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne ilişkin 2 Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
23 Kasım 2017 Perşembe 11:00

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne ilişkin 2 yönetmelik, bugünkü 23 Kasım 2017 tarihli ve 30249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ TURİZM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ALKÜ-TURAM): Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin iş birliği ile yurt içi ve yurt dışında turizm ile ilgili her alanda araştırmalar ve uygulamalar yapmak, turizm alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, üniversite-sektör iş birliğini geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin amacı doğrultusunda; Üniversite öğrencilerine ve personeline, kamuya ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, her türlü yayında bulunmak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu faaliyetleri diğer merkezler ile birlikte koordine etmek ve bu alanlarda Üniversite imkânlarının tanıtımı da dâhil olmak üzere her türlü faaliyette bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından bir öğretim elemanını Rektörün onayı ile üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda, Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve amaçları doğrultusunda yönetmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini, araştırma, inceleme, uygulama, eğitim ve yayın çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

ç) Merkezin faaliyet alanına giren konularda yurt içinde ve dışında ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programlarını her eğitim-öğretim yılı sonunda hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin sürekli biçimde gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye, yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

b) Müdür tarafından hazırlanan geçmiş döneme ait faaliyet raporunu ve gelecek döneme ait çalışma programını görüşmek,

c) Üniversite öğretim elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konusundaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını düzenlemek,

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Müdürün getireceği diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim sahibi olan ve Üniversitenin öğretim elemanları veya uygun görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süreyle görevlendirilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine, Müdür başkanlığında yılda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Donanım ve demirbaş
MADDE 14 –
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 16 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL
ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez  (ALKÜ-TÖMER): Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkân sağlamak,

b) Türk kültürünü bütün yönleriyle tanıtmak,

c) İlgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon görevini yürütmek,

ç) Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün onayı ile yabancı dillerde farklı seviyelerde kurslar açmak, bu tür çalışmalara rehberlik etmek ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak kongre, sempozyum, panel ve kurslar düzenlemek, özel veya resmî kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek,

b) Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak,

c) Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda ülke politikalarının geliştirilmesinde veri sağlamak,

ç) Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere yönelik seviye belirleme sınavlarını yapmak,

d) Her seviyede (ilkokul, ortaokul, lise ve akademik ve benzeri) farklı dillerde kurslar açarak eğitim-öğretim faaliyetlerine katkı sunmak,

e) Yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek amacıyla çalışmalar yapmak,

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı ve Dil Bilim Bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları hazırlamak, etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

g) Öğrencilerin ve araştırmacıların; Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim yapmalarını sağlamak, kendilerine bu konuda yardımcı olmak,

ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak,

h) İş birliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektör personelinin eğitimi için, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, bilimsel toplantı ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

ı) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iş birliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi değişiminde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek,

i) Türkî devletlerle ortak projeler düzenlemek,

j) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından iki öğretim elemanını Rektörün onayı ile üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda, Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,

c) Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını her eğitim-öğretim yılı sonunda hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

e) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile Rektörlüğe bildirmek,

f) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye, yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün başkanlığında ayda en az bir kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanmak,

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek,

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek,

ç) Proje konularını tespit etmek,

d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına ilişkin teklifleri Rektörlük onayına sunmak ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,

f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak şube açılması, kapatılması ve şubelerde uygulanacak ücretlerle ilgili önerilerde bulunmak,

g) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Merkez Müdürünün getireceği diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip üniversite öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardaki kişiler arasından görevlendirilen altı kişi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süreyle görevlendirilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim faaliyetleri
MADDE 14 –
(1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konular ile kurs ücretleri, Merkez gelir ve giderlerine ilişkin hükümler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 16 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş, alet ve ekipman
MADDE 17 –
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


23 Kasım 2017 tarihli ve 30249 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber